👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Saltkråkan 2020 vt Före Bornholmsmodellen för barn 2,5-4 år

Skapad 2019-12-13 13:22 i Tegelbrukets förskola Svedala
Före Bornholmsmodellen - språklekar i förskolan För att utveckla barnens språkliga medvetenhet arbetar vi med en modell som kallas ”Före Bornholmsmodellen”. Den innebär att pedagogerna använder ett systematiserat material medvetet för att stärka barnens språkliga medvetenhet som en tidig förberedelse inför skolans läs – och skrivinlärning.
Förskola
I språkundervisningen kommer vi att använda oss av materialet "Före Bornholmsmodellen - språklekar i förskolan" i vårt arbete med barnens språkutveckling.

Innehåll

           

Var är vi? (Nuläge/syfte)

Vi ser i vardagen att barnen är intresserade av rim och ramsor, sånglekar, lyssna på sagor samt samtala kring ords olika betydelse. I samtal, berättelser och språklekar upptäcker barn språkets möjligheter. Vi vill stimulera barnen att lära sig fler ord samt en insikt om språkets möjligheter. Genom att arbeta med språklekar vill vi att barnens möte med skriftspråket blir lustfyllt. Vid högläsning visar barnen stort intresse. De sitter ofta och tittar i böcker själva eller tillsammans med en kompis.

I våra undervisningsstunder kommer vi att arbeta med att öka barnens språkliga medvetenhet utifrån ett kommunikativt och lekfullt perspektiv. Materialet vi använder, 'Före Bornholmsmodellen' är utformade för att möta barnens nyfikenhet och lust att lära.

 Kärnämne: 

Kommunikation - att förstå och göra sig förstådd. 

Vart ska vi? (Mål, förmågor, vad vill vi se när vi har arbetat med området?)

 Att barnen visar nyfikenhet och lust att vilja utveckla sin kunskap i språket.
Att de får en ökad förståelse för tal- och skriftspråket.

Även att utveckla barnens förmåga att lyssna och våga ge uttryck för sina uppfattningar i den lilla gruppen.

Då Bornholmsmodellen är så bred med många olika områden kommer vi att se en individuell progression i varje barn utifrån något av områdena. 

 

Hur gör vi? (Planera/genomför/dokumentation/reflektion)

Vi använder oss av materialet 'Före Bornholmsmodellen'.

För att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande kommer vi att arbeta med detta minst 1 gång per vecka i en mindre undervisningsgrupp. Under undervisningstillfället är det två vuxna närvarande.

Varje undervisningstillfälle består av upprop, högläsning, veckans ramsa, språklek, sånglek och avslutning. Vid varje tillfälle är det något nytt som introduceras, eller att något moment upprepas med någon form av komplettering eller utmaning.

Upprop

Att börja samlingarna med ett upprop gör att man uppmärksammar varje enskilt barn i gruppen. När du fokuserar på varje barns förnamn och senare även deras efternamn och ålder blir varje barn synligt. Uppropet innehåller också språklekar som att dela upp barnens namn i stavelser. Med uppropet vet också barnen att nu börjar språksamlingen.

Högläsning

Högläsning ger rika möjligheter för barnen att utveckla sitt ordförråd och förstå hur ord är uppbyggda. Den gör också att barnen får uppleva skriftspråkets egenart och att de vänjer sig vid ett expansivt språk, ett språk som är fristående från " här och nu" - situationen. Gradvis kan de också utveckla föreställningar om hur berättelser är uppbyggda. Därmed får de ett mönster som de senare kan känna igen i nya berättelser. Högläsning gör dessutom barnen delaktiga i en kraftfull social inlärningsprocess. Som pedagog är det viktigt att läsa uttrycksfullt, med rätt tempo och betoning för att fånga och upprätthålla barnens uppmärksamhet. Som högläsare måste vi vara lyhörda för barnens behov av förklaringar och anknytningar till egna erfarenheter utan att vi förlorar den röda tråden.

Veckans ramsa

I leken med ramsor uppmuntrar vi barnen till lustfyllda språkliga upptäckter. Både vad gäller ordens innehåll och form. 

Ramsor är dessutom bra att kunna när barnen behöver utveckla sin förmåga till turtagning i olika leksammanhang.


Språklekarnas innehåll kommer att vara:

Ljud omkring oss

Rim och ramsor

Mun-gymnastik

Klappa stavelser

Sätta ihop ord

Platsord – prepositioner

Språkligt skapande

Gissa gåtor

Sånglek

 

Avslutning

Varje språksamling har en tydlig avslutning. 

När vi läser och gör rörelse till ramsan "Slut för idag, tack för idag"så är det tecknet på att undervisningstillfället är slut.

 

Dokumentation

 • Vi dokumenterar genom att fotografera, skriva ner barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. 
 • Vi lägger ut det  vi gjort på Unikum för att få föräldrarna delaktiga i det vi gör, samt ge dem möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn. 
 • Lärlogg på både grupp- och individnivå. 

 

  

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18