Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alla barns rätt

Skapad 2019-12-13 14:11 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Svenska Samhällskunskap Religionskunskap
I det här området arbetar vi med barnens rättigheter, hur vi är mot varandra och hur man kan få hjälp för att må bättre. Vi arbetar med barn i andra länder och med barn i Sverige. Vi lär oss med om fattiga och rika länder och vad som krävs för att barn i fattiga länder ska få det bättre.

Innehåll

I arbetet utvecklar du din kunskap om:

Barnkonventionen och barns rättigheter och vad rättigheterna betyder för barn i världen. 

Om mobbing, och hur man kan hjälpas åt att stoppa det.

Resonera om etiska problem ur olika perspektiv.

Öka dina kunskaper om hur barn lever i Sverige och i världen.

Hur man kan få hjälp om man mår dåligt, genom att t.ex. undersöka olika hemsidor som BRIS och UNICEF.

Hur man kan hjälpa människor som inte har det så bra.

Om familjer, jämställdhet och jämlikhet.

Begrepp som orätt, rätt, schysst, konsekvens, orsak, lika värde, levnadsstandard, barnens rättigheter, barnkonventionen m.m.

Så här kommer vi att arbeta:

 • smågruppsarbete om behov och barnens rättigheter
 • högläsning
 • filmer om barn och hur de kan ha det
 • faktaarbete om barnkonventionen
 • läsning av faktatexter om barnkonventionen och mobbing
 • undersökande arbete av organisationer som kan hjälpa barn i Sverige och i världen
 • svara muntligt och skriftligt på frågor
 • skriva en berättelse om ett barn, utifrån en artikel i barnkonventionen
 • träna på att skriva resonemang kring etiska problem där du använder ord som schyst, rättvis, solidaritet
 • titta på olika elevexempel när det gäller hur man skriver resonemang

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • enskild arbetsuppgift om barnkonventionen - berättelse
 • paruppgift om barnkonventionen
 • skriftliga resonemang kring varför barn mår dåligt och hur de kan få hjälp 
 • skriftliga resonemang om etiska problem där begrepp används

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Re Sv Sh
Alla barns rätt

Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barns rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.

Grundläggande kunskaper
Mer än grundläggande kunskaper
Barnkonventionen
Du visar att du vet vad barnens rättigheter är och ger dessutom exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.

Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då samband med underbyggda resonemang.

Grundläggande kunskaper
Mer än grundläggande kunskaper
Undersöka
Du visar att du kan söka information om en organisation för att undersöka hur den kan vara till hjälp för andra människor.

Eleven har kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala….. ekonomiska ….. strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar...Beskriver då samband mellan olika samhällsstrukturer.

Grundläggande kunskaper
Mer än grundläggande kunskaper
Resonera
Du kan ange några orsaker till att barn kan må dåligt och ger en förklaring till varför man kan må dåligt av det.
Du anger flera orsaker till varför barn kan må dåligt och och ger några förklaringar i ditt resonemang.
Du kan ge något exempel på var man kan vända sig om man behöver ha hjälp, för att man inte mår så bra.
Du kan ge flera exempel på var man kan vända sig om man behöver ha hjälp, för att man inte mår så bra.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med resonemang och underbyggda argument. Eleven kan föra resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.

Grundläggande kunskaper
Mer än grundläggande kunskaper
Uttrycka, värdera och resonera
Du resonerar om ett etiskt problem genom att beskriva hur en person kan hjälpa till och beskriver någon konsekvens av handlandet.
Du resonerar om ett etiskt problem genom att beskriva hur en person kan hjälpa till, förklarar vad du menar och beskriver även konsekvenser ur flera perspektiv.

Eleverna gör då reflektioner som och använder några etiska begrepp på ett fungerande sätt. I beskrivningarna använder eleverna begrepp på ett fungerande sätt.

Grundläggande kunskaper
Mer än grundläggande kunskaper
Begrepp
Du använder ett fåtal begrepp i dina beskrivningar och resonemang.
Du använder ganska många begrepp i dina beskrivningar och resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: