Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aspen planering våren 2020

Skapad 2019-12-16 09:48 i Heby förskola Lönneberga Heby
Förskola
Pedagogisk planering

Innehåll

 

Var är vi?

Barnen läser böcker och är intresserade av att skriva ord som de frågar oss om hur de stavas. Några av de äldre barnen är intresserade av att läsa kortare ord eller namnen på kompisarna, de läser även ordbilder tex ICA. Barnen är intresserade av vilken bokstav deras namn börjar på och hur man skriver namnet. Vi ser även att barnen intresserar sig för rim och ramsor.

Vi ser att barnen intresserar sig för djur och natur, i och med detta fokuserar vi på att prata om naturen och väver in hållbar utveckling i undervisningen.

 

 

Vart ska vi?

Normer och värden:

– visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet,

– stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

– ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället

 

Omsorg, utveckling och lärande: 

– förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

– förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

– förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

– förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

– ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

 – intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa

– förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld

– förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

 

Vi ser ett behov och intresse av språkutveckling i gruppen. När vi är framme tänker vi oss att barnen ska vara ännu mer intresserade utav böcker, bokstäver och rim. Vårt mål är att barnen ska uppskatta att prata om bilderna i böckerna och inte enbart att vi ska läsa böckerna. Även de barnen som kanske inte har förmågan att lyssna på böckerna nu ska erbjudas och uppmuntras till att läsa eller titta i böckerna, vi vill väcka nyfikenhet och lust till boksamtal. Vi vill att barnen ska få ett så rikt och nyanserat talspråk som möjligt och ett ökat ordförråd. Vi strävar efter att ta tillvara på det dagliga samtalet med varje barn t.ex. vid av/påklädning, måltider etc.

 Vi strävar efter att ta tillvara på såväl spontana som planerade undervisningstillfällen som väcker nyfikenhet för skriftspråket.

 

Hur gör vi?

 Vi ska arbeta med valda läroplansmål genom att ha grupper där vi läser böcker samt pratar om böckerna - boksamtal. Vi ska även arbeta med rim med hjälp av rimkort och spel.

Vi ska spela spel med de äldre barnen där de får lära sig reglerna samt de sociala reglerna som krävs runt ett spel. 

Vi ska använda oss utav Blue-Bot när vi arbetar med språket för att få in det digitala i lärprocessen, göra det mer lustfyllt.

Vi skapar smågrupper där vi arbetar aktivt med språkutvecklingen där varje barn ges förutsättningar att utveckla sin språkutveckling. Vi kommer att erbjuda munmotoriska aktiviteter som tex. Blåsa fjädrar/flirtkulor, munmotoriskt skapande, ramsor som tränar munmotoriska rörelser.

Vi erbjuder barnen tillfällen att utforska skriftspråket vid såväl spontana som planerade tillfällen. Barnen frågar ofta hur ord eller namn stavas. Barnen vill gärna att vi skriver hur ordet stavas. För att uppmuntra deras skriftspråksutveckling skriver vi ordet på ett annat papper så får dem skriva av.

Vi ska ha med oss en tygpåse varje gång när vi är ute och går så att vi har bra förutsättningar för att plocka med oss skräp eller annat som inte ska ligga ute i naturen. Vi ska även introducera sopsamlarmonsterna för barnen, så att de får lära sig vilka olika kategorier det finns när man ska slänga skräp och sortera materialet vi hittar. Det blir lite mer spännande för barnen när de är monster som tar hand om skräpet. 

 Hållbar utveckling är ett väldigt aktuellt ämne idag, vi kan se att barnen intresserar sig utav det i form av att vi pratar om vart vi ska slänga vissa sopor och även om vi hittar skräp i naturen. Barnen ges förutsättningar att själva sortera sopor med hjälp av sopsamlarmonster och bildstöd.

 

 

 

 

Uppgifter

  • Munmotorik v.4

  • Rymdraketer v.5

  • Kompostina v.6

  • Plastis och samla material i skogen v.7

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: