Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk7

Skapad 2019-12-18 11:55 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Matematik
Vi kommer att arbeta med vinklar, enheter för längd och area samt med olika tvådimensionella månghörningar som triangeln och olika typer av fyrhörningar.

Innehåll

Geometri åk 7     

Sid 112-163  i Matematik X

Syfte ur Lgr11

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

·       formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, (problemlösning)

·       använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, (begrepp)

·       välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, (metod)

·       föra och följa matematiska resonemang, och (resonemang)

·       använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (kommunikation)

Centralt innehåll

 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Skala vid förminskning och förstoring.
 • Metoder för beräkning av area  och omkrets av geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
 • Geometriska satser och formler.

Ämnesinnehåll

·      uppskatta, mäta och räkna ut vinklar i olika geometriska figurer

·      använda gradskiva, samt kunna beskriva vad en vinkel är.

·      räkna ut vinklar med hjälp av vinkelsumman i en triangel

·      beskriva olika slags trianglar och fyrhörningar

·      mäta och räkna ut omkretsen på olika geometriska figurer¸ rektangel, kvadrat, romb, parallellogram, cirkel och sammansatta figurer (ex uppg.

·      namnge vinklar

·      vad vertikal-, sido- och yttervinklar är och kunna använda dig av det i

·      utföra mer avancerade beräkningar på polygoner och cirklar

·      Lösa matematiska problem genom att välja och använda lämpliga räknesätt.

·      Strategier för problemlösning.

·      Förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlen.

 

Viktiga begrepp (matteord):

prefix           massa          volym          linje              parallella linjer               stråle

sträcka        längd           skala            förminskning                   förstoring   vinkel

spetsig-, trubbig- och rät vinkel       sidovinklar                       vertikalvinklar

diagonal     polygon      triangel       parallellogram                romb           rektangel

kvadrat       cirkel           diameter     radie            omkrets      area

                     

Undervisningen

 • Vi pratar om och diskuterar grundläggande begrepp.
 • Vi färdighetstränar i matematikboken och i häfte samt på stenciler.
 • Vi har uppgifter som vi går igenom på tavlan.
 • Vi utför olika uppgifter i grupp samt diskuterar och redovisar vad vi kommit fram till.

Bedömning

Hur ska det bedömas?

 • Kontinuerligt under lektionerna vid genomgångar och diskussioner.
 • Vid muntliga diskussioner av gemensamma problem/laborationer under lektionerna.
 • Ev en inlämningsuppgift.
 • Skriftligt prov. Preliminärt v40, exakt datum kommer senare.

Vad ska bedömas?

Problemlösning och metoder.

 • Kvalitén på de metoder och strategier du använder.
 • Hur väl du genomför procedurer och beräkningar.
 • På vilken nivå du tolkar resultat och drar slutsatser.

Begrepp.

 • På vilken nivå du visar kunskap om matematiska begrepp och samband mellan dessa.

Resonemang.

 • Kvaliteten på dina analyser, slutsatser, reflektioner och matematiska resonemang.
 • I viken grad du följer, framför och bemöter matematiska resonemang.

Kommunikation

 • Kvaliteten på dina redovisningar. Hur väl du använder matematikens uttrycksformer och språk.
 • På vilken nivå du ställer frågor, framför och bemöter åsikter och argument och hur du för diskussionerna framåt

Problemlösning och metoder.

 • Kvalitén på de metoder och strategier du använder.
 • Hur väl du genomför procedurer och beräkningar.
 • På vilken nivå du tolkar resultat och drar slutsatser.

Kommunikation

 • Kvaliteten på dina redovisningar. Hur väl du använder matematikens uttrycksformer och språk.
 • På vilken nivå du ställer frågor, framför och bemöter åsikter och argument och hur du för diskussionerna framåt.

Preliminär veckoplanering, Geometri

Vecka

Ämnesinnehåll

sidor

2

Rep. Area

Blandade uppgifter

 

s.148

s.149-151

3

Diagnos

Träna/utveckla geometri

Förmågorna i fokus

Övningsprov 1

 

s.152-154

s.155-160

4

Övningsprov 2

PROV ons 22/9

Mattespel

Intro samband och förändring

 

 

s.164-165

 

MATRIS  Kunskapskrav matematik

 

E

C

A

Hur väl eleven genomför procedurer och beräkningar. Kvaliteten på de metoder som eleven använder.

 

METOD

 

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.

 

 

METOD

 

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.

 

 

METOD

 

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.

 

 

Kvaliteten på de metoder och strategier som eleven använder.

Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser.

 

PROBLEMLÖSNING

 

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till proble­mets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan til­lämpas i sammanhanget.

 

 

 

PROBLEMLÖSNING

 

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god an­passning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.

 

 

PROBLEMLÖSNING

 

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i samman­hanget.

 

 

I vilken grad eleven visar kunskap om matematiska

begrepp och samband mellan dessa.

 

BEGREPP

 

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

 

 

BEGREPP

 

Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att an­vända dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

 

 

BEGREPP

 

Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

 

 

Kvaliteten på elevens analyser, slutsatser och reflektioner och andra formerav matematiska resonemang.

 

RESONEMANG

 

Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

 

 

RESONEMANG

 

Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rim­lighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

 

RESONEMANG

 

Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångs­sätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.

 

Kvaliteten på elevens

redovisning.

Hur väl eleven använder

matematiska uttrycksformer

(språk och representation).

 

KOMMUNIKATION

 

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungeran­de sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resone­mangen framåt.

 

KOMMUNIKATION

 

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sam­manhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.

 

KOMMUNIKATION

 

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och samman­hang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resone­mangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: