Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1700.talets revolutioner

Skapad 2019-12-18 13:01 i Fruängens skola Stockholm Grundskolor
1700-talets revolutioner
Grundskola 8 Historia
Under 1700- och 1800-talen förändrades levnadsförhållandena både ekonomiskt och politiskt för människor i Europa och i USA. Vad var det som drev fram dessa förändringar? Hur påverkades länderna och deras folk av dessa förändringar? Kan man se liknande förändringar i dagens samhälle?

Innehåll

I undervisningen ska vi:

* ha gemensamma genomgångar

* titta på några filmer

* arbeta individuellt och i grupp med ett par fördjupningsuppgifter

* ha ett par skriftliga prov

Hur visar du vad du lärt dig och hur bedöms detta?

Vi kommer att bedöma din förmåga att 

* beskriva och förklara varför industrialiseringen började just i England

* förklara vilka följder industrialiseringen fick för samhället

* beskriva och förklara de förändringar som blev i Frankrike och USA efter revolutionerna

* förstå och använda centrala begrepp inom ämnesområdet

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Bedömningsmatris 1700-1900-talet; Revolutioner, Imperialiasm och 1 VK år 8

E
C
A
Faktaförståelse
 • Hi
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden och skeenden under olika tidsperioder. FORMATIV RESPONS: Beskriv och förklara mer utförligt genom att ta upp fakta som skapar en helhet men också med urval av detaljer. Du behöver vara tydlig och visa att du förstår genom att skriva mer och förklara.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden och skeenden under olika tidsperioder. FORMATIV RESPONS: Beskriv och förklara utförligt. Du ska ha med fakta som skapar en helhet. Du ska vara tydlig i ditt urval av detaljer. Du kan använda dig av kunskapen även i andra sammanhang.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden och skeenden under olika tidsperioder.
Begrepp
 • Hi
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. FORMATIV RESPONS: Använd begreppen för att beskriva och förklara.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. FORMATIV RESPONS: Visa att du är medveten om begreppens innebörd och använd dem i beskrivningar och förklaringar.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Resonera: Analys
 • Hi
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i. FORMATIV RESPONS: Beskriv mer ingående orsaker till händelser och skeenden. Förklara konsekvenser.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i. FORMATIV RESPONS: Beskriv och förklara orsaker till händelser och skeenden och förklara konsekvenser. Visa förståelse för helheten.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Resonera: Samband
 • Hi
 • Hi
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet. FORMATIV RESPONS: Beskriv och förklara mer ingående samband mellan tidsperioder. Ge tydliga hänvisningar.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet. FORMATIV RESPONS: Visa och förklara tydligt samband mellan tidsperioder.Visa att du förstår helheten genom att använda både det förflutna så väl som nuet i dina resonemang.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.

Hi
SO-bedömning ink. information

E
C
A
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper och kan använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt. (förstå innebörden och kunna använda begreppen i olika sammanhang)
Du har goda kunskaper och kan använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper och kan använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Analys
Du kan föra enkla resonemang och beskriva enkla samband. Du beskriver enkla samband och till viss del underbyggda resonemang. (orsaker, konsekvenser, samband, jämförelser, för- och nackdelar, hitta lösningar, växla perspektiv)
Du kan föra relativt väl utvecklade resonemang och beskriva förhållandevis komplexa samband. Du beskriver förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang och beskriva komplexa samband. Du beskriver komplexa samband med utvecklade och väl underbyggda resonemang.
Diskussion
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några frågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv. (argumentera för en åsikt, föra ett logiskt resonemang)
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några frågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några frågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Söka information
Du kan söka information och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet. (veta hur man söker, väljer ut, kritiskt granskar information)
Du kan söka information och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet.
Du kan söka information och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: