Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - skrivinlärning

Skapad 2019-12-18 19:14 i Rävlanda skola Härryda
Mall för pedagogisk planering på Furuhällsskolan Ta bort och byt ut alla grön text.
Grundskola F – 9
Under höstterminen i skolår 1 kommer vi ägna oss åt att du ska knäcka koden då det kommer till att skriva. Vi kommer att skriva mycket för att träna upp din skrivkondition så att du orkar skriva och så småningom också klarar att skriva och producera egna texter samtidigt.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Genom undervisningen i svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Formulera sig och kommunicera i skrift

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att arbeta med en bokstav i veckan. Du kommer då att få öva på att spåra och texta bokstaven. Både enskilt och i ord som börjar på bokstaven. Du kommer att få fylla i ett korsord till varje bokstav och du kommer att få fylla i bokstäver till enskilda ord och ljuda ut vilka bokstäver ordet består av. Du kommer att få öva på att koppla samman bokstavens ljud med bokstavens form. Detta gör vi i Ap-boken. 

Du kommer att få lista ord till bokstaven genom att få inspiration från en bild. Du kommer att få arbeta med uppgiften enligt EPA-modellen. Vilket innebär att du först själv får titta på bilden för att sedan samtala med din bordsgranne eller med din fadder från skolår 3. Efter det får ni tillsammans med resten av klassen berätta vad ni har hittat för ord och vi skriver upp dem på tavlan och vi gör gemensamma meningar med orden. Efter det får du enskilt skriva ord och meningar i din skrivbok. Du får då välja om du vill skriva av från tavlan eller om du vill hitta på nya ord och meningar till bilden. Detta gör vi i Uggleboken. 

Du kommer att få öva upp ditt skrivflyt genom att vi har Grej of the day en gång i Veckan. Då kommer du att få lära dig mer fakta om ett djur som börjar på veckans bokstav. Du kommer sedan att få skriva av en enkel faktatext. I förlängningen kommer du att få vara med och skapa en gemensam faktatext om djuret för att sedan ännu längre fram få skriva den helt självständigt. Detta gör vi i Uggleboken. 

Du kommer även att få andra skrivuppgifter som dyker upp mer sporadiskt som till exempel att skriva dagbok, göra en favoritlista, skriva en saga och liknande. Detta gör vi i Uggleboken. 

Vi kommer även att arbeta med Veckans ord. Då kommer du att få öva dig på att stava ord samt på att skriva dem med en läslig handstil. 

Det här ska du lära dig

Centralt innehåll

Läsa och skriva:

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar. 

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden. 

Handstil och att skriva på datorn.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. 

Sambandet mellan ljud och bokstav. 

 

Berättande texter och sakprosatexter:

Berättandes texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning. 

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras. 

Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar, och ur de kan organiseras med logisk ordning och punktuppställning i flera led.

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter. 

 

Språkbruk:

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ner något man talat om. 

Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

 

Kunskapskrav som vi arbetar mot som ska uppnås i slutet av skolår 3:

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande. i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning. Eleven kan söka information ut någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår. Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap. Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån responsen bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt. 

 

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området

Bokstavens heter, bokstaven låter, forma bokstaven, bokstavens ljud, vokal, konsonant, stor och liten bokstav, mening, punkt, frågetecken och utropstecken, faktatext, rubrik, ord, pennfattning.

Så här kan du visa dina kunskaper

Du kan visa dina kunskaper genom att din lärare tittar när du formar bokstäverna under arbetet med veckans bokstav. 

Du kan visa dina kunskaper genom att din lärare läser igenom det du har skrivit och ger dig tips på vad du kan tänka på till nästa gång. 

Du kan visa dina kunskaper genom att delta då vi har genomgång om veckans bokstav och svara på frågor om den. 

Du kan visa dina kunskaper genom att utföra korsordet och de andra uppgifterna i Apboken, Uggleboken och i Veckans ord-boken. 

Du kommer att få visa dina kunskaper genom att du genomför bedömningsstödet i svenska för skolår 1. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: