Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik 4b

Skapad 2019-12-18 19:53 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Terminsplanering med utgångspunkt från Favorit Matematik åk 4
Grundskola 4 Matematik
Under vårterminen kommer du att arbeta med bråktal, decimaltal, längd-, vikt- och volymenheter samt avrundning. Du kommer även att arbeta med tvådimensionella objekt, koordinatsystem och symmetri.

Innehåll

Mål 

Att utveckla förmågor samt centralt innehåll. 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att ha genomgångar, samt arbeta både individuellt och i grupp. Vi kommer att arbeta med matematikboken Favorit matematik 4b, spel, problemlösning, laborativt material både inne och ute samt använda digitala verktyg. Formativ bedömning görs regelbundet. Vid behov arbetar vi med riktade insatser som exempelvis morgonmatte. 

Du kommer att få undervisning om:

 • Bråktal

 • Decimaltal 

 • Längd-, vikt- och volymenheter

 • Tiotusen- och hundratusental

 • Avrunda och jämföra tal

 • Geometriska tvådimensionella objekt

 • Mätning av area och omkrets

 • Koordinatsystem - punkter och koordinater

 • Parallella linjer och linjer som skär varandra

 • Symmetri

 • Spegling mot linje och mot punkt. 

Hur går bedömningen till?

Utifrån arbetet i klassen, med diagnoser, prov och gemensamma och individuella samtal görs bedömningen i det dagliga skolarbetet. Eleven kommer att få utvärdera sig själv och sitt arbete med hjälp av återkommande diagnoser och prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik åk 4-6

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Använda begrepp
 • Ma
Du använder oftast de ord och begrepp vi arbetar med på rätt sätt
Du använder de ord och begrepp vi arbetar med på rätt sätt. Det du beskriver blir oftast rätt. Du kan använda både bilder, siffror och ord för att beskriva tal och du kan förklara hur de hör ihop. Du försöker motivera dina tankar.
Du använder de ord och begrepp vi arbetar med på rätt sätt. Det du beskriver blir rätt. Du kan använda både bilder, siffror och ord för att beskriva tal och du kan på olika sätt förklara hur de hör ihop. Du kan på ett tydligt sätt motivera dina tankar.
Behärska färdigheter
 • Ma
Du väljer och använder oftast rätt metod (räknesätt, formel osv).
Du väljer och använder rätt metod. Dina uträkningar blir oftast rätt.
Du väljer och använder rätt metod. Du kan förklara varför det är klokt att välja en viss metod. Dina uträkningar blir rätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: