👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning: Monsterskolan

Skapad 2019-12-19 07:38 i Björndammens skola F-6 Partille
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Under några veckor framöver kommer du att få öva upp din förmåga att läsa framförallt skönlitterära texter. Du kommer undervisas i olika strategier som erfarna läsare använder när de ska ta sig an en text och sedan kommer du att arbeta med just den strategin. När arbetsområdet är över ska du kunna använda flera olika strategier som hjälper dig vid läsning.

Innehåll

Årskurs 5 

Området kommer att sträcka sig över cirka 5 veckor. 

Syfte - Du kommer ges möjlighet att utveckla ...

 • Förmågan att läsa med flyt.
 • Förmågan att använda olika strategier för läsning. 

Mål - Efter avslutat område ska du kunna ...

 • förutse vad en text kommer att hända om genom att titta på framsida, rubriker, bilder och text. 
 • besvara frågor på raderna, mellan raderna och bortom raderna. 
 • veta vad du ska göra när du stöter på svårigheter i en text. 
 • göra kopplingar till ditt eget liv och saker som händer i samhället. 
 • skriva ned ord som stöd för att sedan sammanfatta vad du har läst. 

Centralt innehåll - Du kommer att arbeta med ...

 • lässtrategier
 • Berättande texter för barn
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad
 • skriva återberättande texter
 • skriva sammanfattande texter

Arbetsformer - Du kommer att ..

 • delta i genomgångar i helklass.
 • arbeta enskilt med uppgifter.
 • arbeta tillsammans med klasskamrater med uppgifter.
 • dramatisera läsningen

Bedömning - Du kommer att bedömas utifrån hur du ...

 • hur du besvarar frågor muntligt eller skriftligt
 • väljer och tillämpar olika strategier  

Du kommer att kunna visa din kunskap både under lektionstid men också genom hur du besvarar frågor i din läslogg. Du kommer att ges feedback både muntligt och skriftligt.

Matriser

Sv SvA
Läsning

Du har ännu inte nått målet
Du har nått målet - nivå 1
Du har nått målet - nivå 2
Du har nått målet - nivå 3
Förutser
Du kan ännu inte använda dig av förutsägelser när du ska ta dig an en ny text.
Du kan använda dig av någon av de strategier för att förutse vad en text kommer att handla om.
Du kan använda dig i vissa situationer av flera olika strategier för att förutse vad en text kommer att handla om.
Du kan använda dig kontinuerligt av flera olika strategier för att förutse vad en text kommer att handla om.
Ställer frågor
Du har ännu inte visat att du kan ställa relevanta frågor till den text som du läser.
Du har visat att du kan ställa relevanta frågor till den text som du läser och kan med stöttning föra en enklare diskussion kring någon av frågorna.
Du har visat att du kan ställa relevanta frågor till den text som du läser och kan på egen hand föra diskussion kring någon av frågorna.
Du har visat att du kan ställa relevanta frågor till den text som du läser och kan självständigt välja ut en fråga som du kan motivera och diskutera mer utvecklat kring.
Besvara frågor
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du har visat att du kan besvara frågor på raderna men ännu inte frågor som står mellan raderna.
Du har visat att du kan besvara frågor på raderna och till viss del mellan raderna.
Du har visa att du kan besvara frågorna på raderna, mellan raderna och till viss del bortom raderna.
Du har visat att du kan besvara frågorna på, mellan och bortom raderna.
Göra kopplingar
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du har ännu inte visat att du kan göra kopplingar mellan text och egna erfarenheter.
Du har visat att du kan göra någon koppling mellan den text som du läser och till egna erfarenheter.
Du har visat att du kan göra flera kopplingar mellan den text som du läser och till egna erfarenheter. Du kan också göra någon koppling ur ett annat perspektiv.
Du har visat att du kan göra tydliga kopplingar mellan den text du läser till egna erfarenheter och koppla texten du läser till andra texter och saker som händer i samhället.
Sammanfatta
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du har ännu inte visat att du kan plocka ut de viktigaste delarna i en text och sammanfatta det du läst.
Du har visat att du kan plocka ut några av de viktigaste delarna i en text och kan sammanfatta det du läst.
Du har visat att du kan plocka ut de allra viktigaste delarna i en text och kan sammanfatta det du läst.
Du har visat att du kan plocka ut de viktigaste delarna i en text och kan sammanfatta texten de viktigaste delarna i löpande text på ett effektivt sätt. Sammanfattningen är i kronologisk ordning.
Flyt
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du har visat att du kan läsa med någorlunda flyt men du har ännu inte visat att du har strategier för att komma vidare i texter när du tycker det är svårt.
Du har visat att du kan läsa texter med flyt och att du kan använda dig av någon strategi för läsning som att exempelvis läsa om när det är svårt.
Du har visat att du kan läsa med gott flyt och använder dig av några olika strategier för läsning som att läsa om, slå upp svåra ord, sammanfatta.
Du har visat att du kan läsa med mycket gott flyt och använder dig av flera olika strategier för läsning som att: läsa om, läsa på, slå upp svåra ord, sammanfatta.. Du läser med intonation, inlevelse och olika hastigheter utifrån texten som visar att du har förståelse för det du läser.