Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reflektion, Normer & värden 2019, Älgen

Skapad 2019-12-19 09:48 i Lergökens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi är alla unika och det är en rättighet att få känna sig värdefull för den man är. På Lergöken arbetar vi för att barnen ska utvecklas till självständiga individer med egna behov och intressen samt en förmåga att förmedla och ge uttryck för dessa. Vi sätter barnen i fokus och tror på deras förmågor. Barnen får ta ansvar och vi uppmuntrar dem att ta egna initiativ. För barnen handlar det också om att lära sig tolka olika känslor. Det är viktigt att vi behandlar varandra väl och bemöter vår omgivning med omtanke. Barnen uppmuntras att hjälpa varandra. Vi uppmärksammar olika kulturer och språk och väver ihop det med de svenska traditionerna. Människor som möts av respekt utvecklar demokratiska värderingar och en omtanke för sin omvärld.

Innehåll

 

1. Våra mål

 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:

-en förståelse för hur man är en god kamrat, hur vårt handlande påverkar andra

-en förståelse för hur vi påverkar vår natur och varför det r viktigt att vara rädd om den

2. Planerade insatser

Att lära känna de olika karaktärerna i materialet "Vännerna i Kungaskogen", för att på så sätt få en förståelse för att olika är bra.

Att få fakta om hur de olika djuren i materialet lever och på så vis få en förståelse för varför vi måste vara rädda om vår miljö.

Att själva få fundera på, och även ta del av kamraternas tankar, om hur man är en bra kamrat. Hur vi ska behandla varandra.

Att få ta aktiv del av avdelningens återvinningsarbete.

Vi tänker använda oss av skapande, forskande, drama

3. Förväntade effekte

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att sätta sig in i kompisarnas situation. När de får en förståelse för att deras eget agerade påverkar kamraterna omkring dem.

Och när de spontant erbjuder sig att hjälpa en kamrat.

Och när vi ser och hör hur barnen värnar om vår natur (utemiljön på gården)

 

 

4. Metodva

Dokumentation, observation

Resultat 

Barn utvecklar sin förståelse för hur man är en bra kamrat och hur deras handlande påverkar andra när de får ta del av det och uppleva det på många olika sätt. Barnen har fått höra sagan om de sju olika karaktärerna i boken "Vännerna i Kungaskogen bygger en koja". I samband med sagoläsningen har vi haft diskussioner om hur de olika karaktärerna handlade, varför de gjorde som de gjorde, om det var bra eller dåligt och hur man skulle kunna gjort istället.

Barnen har fått tänka efter hur man kan vara en god kamrat. Vi har presenterat alla svar muntligt på samlingen och sen gjort en presentation av barnens svar som sitter uppe på väggen på avdelningen. Det blev en sol med bilder på alla barnen i mitten där de leker och har roligt tillsammans, eftersom det var något som de flesta barnen sa. Och på strålarna sitter bilder där de äldst barnen agerar ut de andra svaren. Tex att man tröstar en kompis som är ledsen, att man låter alla vara med i leken och att man hjälper varandra.

De största barnen har skrivit en teater baserad på sagan i boken och sen agerat ut den för sina yngre kamrater. Genom detta arbete har de själva fått återberätta de delar som de tyckte är viktiga i sagan och sen genom agerandet få känna hur det känns när man tex säger elaka saker tillvarnadra och hur man kan göra det bra igen.

Vi har dokumenterat att barnen spontant hjälper varandra, både med praktiska saker och i leken.

 

De olika karaktärerna i boken är djur som finns i vår natur, såsom kanin, ekorre och igelkotte. Genom sagan har barnen fått ta del av de svårigheter djuren kan utsättas för av oss människor. Vi har sen arbetat vidare med de olika djuren och tagit fram fakta om hur de lever och vad de behöver för att må bra. Genom detta arbetet får barnen en större förståelse för varför vi måste vara rädda om vår natur.

Vi har samtidigt arbetat med vårt "grön flagg" projekt där vi fokuserar på sopsortering, odling från jord till bord och värna om vår närmiljö.

Vi ser att detta arbete lett fram till att barnen är mer uppmärksamma på vår utemiljö. De kan påminna varandra om att inte bryta pinnar från träd och buskar, de plockar upp skräp från vår gård och lägger i papperskorgen och de har skött om våra pallkragar där vi odlar i genom att vattna, plocka ogräs och skörda.

 

Analys

 Genom att på många olika sätt få ta dela hur man kan vara en god kamrat vill vi att barnen ska få en förståelse för hur deras eget handlande påverkar de runt omkring dem. Det är alltid lättare att se andras agerande än sitt eget, vilket har gjort att vi får höra mycket om hur "de andra" gör. Vi har fortlöpande diskussioner med barnen om dur de själva och andra agerade i olika situationer för att belysa allas del i vad som hände. Vi vill att barnens ka ha en tro på att de själva kan lösa konflikter genom att säga hur de känner och vad de vill, utan att behöva gå genom oss vuxna. Vi är inte riktigt där än, eftersom framförallt de yngre fortfarande kommer till oss vuxna för hjälp i situationer som de egentligen klarar själva. 

Dokumentationen (kompis-solen) av deras egna ord på hur man är en bra kamrat är viktig för dem. Vi har observerat att de ofta tittar på den, pratar om den och refererar till den i konfliktsituationer.

Vi har observerat att barnen har blivit väldigt måna om varandra och hjälper varandra i olika situationer. 

Det förväntade kunnande vi ville se var att barnen skulle fungera i en grupp och att de samtidigt skulle våga göra sin röst hörd och säga vad de vill och hur de känner. Vi tycker att gruppen med alla dess olika karaktärer fungerar bra som en helhet och att till och med de tystaste barnen vågar säga vad de tycker och vill, även om det ibland måste gå genom en vuxen.

För att värna om miljön behöver man förstå varför. Så genom att lära känna djur som bor i vår närmiljö får barnen en större förståelse för varför vi måste vara rädd om den. Även här har de fått ta del av detta på fleras olika vis, genom sagan, genom faktainsamling och i diskussioner med varandra. Vi upplever att barnen är mer uppmärksamma på vår omedelbara närmiljö, dvs vår gård. De är rädda om buskar och träd, småkryp och att där är rent och inte en massa skräp. De påminner varandra när någon gör fel. Det vi kommit på at vi kan utveckla här är att även ta ut sopsorteringen på gården. Inomhus sopsorterar vi men ute på gården har vi bara en papperskorg. Det var barnen själva som påpekade att det dom hittat var plast och skulle slängas på ett speciellt ställe. Detta är något vi aldrig hört förut men som vi antar kommer från vårt återvinningsarbete inomhus. 

Vi har barn i tre olika åldra på vår avdelning, vilket har gjort att vi har kunnat dela barngruppen i tre delar och arbeta med olika saker i de olika grupperna. Barnen har sen på olika vis fått redovisa vad de arbetat med inför de andra barnen. Detta har gjort att de fått ta del av varandras faktainsamling och tankar och idéer även om de inte deltagit aktivt i allt.

 

Nya insatser

 

 Nästa höst har vi en ny barngrupp så arbetet börjar om. Materialet vi använt nu, "Vännerna i Kungaskogen" har gett ett bra resultat så vi kommer att använda det igen. 

Vi har haft mycket "skvaller" till fröken denna terminen. Vilket vi tolkar som att barnen inte riktigt förstått vad som är ett negativt resultat av någon handlande. Vi får reda på vad alla sagt och gjort utan att det varit någon konflikt som måste lösas. Detta är något vi måste lägga mer fokus på. 

Att värna om vår miljö har fått många goda resultat. Ett utvecklingsområde fann barnen själva, att utveckla sopsorteringen ute på gården. Detta är något vi måste arbeta vidare med.

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
    Lpfö 18
  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: