Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns delaktighet & inflytande

Skapad 2019-12-19 19:13 i Lill-myran Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vi utgår från barnens intressen och behov. Samt att barnen ska ha stort inflytande och känna delaktighet i verksamheten under hela dagen. Barnens tankar, idéer, nyfikenhet, intressen och behov ger förutsättningar för dagen. Förskolan strävar efter att barnen ska prova olika material och tekniker i varierande miljöer. Alla barn ska också ha lika möjligheter utifrån sina intressen och utgångspunkt.

Innehåll

 1. Undervisningsplanering 

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering).       
  Vi strävar efter att 
  ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. På regnbågen vill vi att våra barn får möjlighet att yttra sina tankar och idéer så att de kan påverka innehållet i det pedagogiska arbetet som de är med på.

 • Varför? (Syfte med undervisningen)                     
  Vi strävar efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation samt utveckla respekt för andras situationer.                                                                 

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?).                    
  Vi är lyhörda vuxna som tar tillvara på barnens intressen och använder dem för att 
  bla skapa gemenskap i gruppen. Genom att ta tillvara på barnens intressen, känner barnen delaktighet och att allas tankar är viktiga. Vi kommer att arbeta utifrån våra lärvänner vid olika aktiviteter samt ett stort intresse våra barn visar, skapande i färger (regnbågs-färger) och olika material.

 

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?                                                                 
  Vi frågar barnen vad de tycker om att leka med, vi reflekterar i grupp och enskilt. Vi ger barnen möjlighet till att återkomma till sitt skapande och reflektera genom att dokumentera på väggarna på barnens höjd.

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?   
  För alla barn i barngruppen. 

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)m.                                     
  Vi dokumenterar genom att reflektera tillsammans, ta bilder, filma och använder oss av väggdokumentation för att synliggöra lärandet för barnen. 

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)                                                           
  Vi vill synliggöra barnens inflytande och delaktighet i vardagen. Vi vill att barnen ska kunna ta egna initiativ under dagen och få utrymme att genomföra dessa samt ge utrymme åt varandra.

   

  _____________________________________________________________________ 

  2. Reflektion

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: