Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra år 7

Skapad 2019-12-28 16:32 i Stavby skola Uppsala
Matematik i boken Pixel samt andra arbetssätt och verktyg.
Grundskola 7 – 9 Matematik
Vad är en ekvation och när har man nytta av att använda en sån?Ibland kan det vara bra att använda bokstäver istället för siffror när man räknar och löser problem. Varför? Jo, det ska vi ta reda på under några veckor här på vårterminen.

Innehåll

 

Under början av terminen kommer vi att arbeta med algebra. Det innebär att vi kommer jobba mycket med variabler, ekvationer för att få en större förståelse hur vi kan ha nytta av dem vid t.ex. problemlösning. Målet är också att vi ska ta in lite programmering för att använda variabler på ett konkret sätt.

Innehåll

Här är en lista med det som tas upp i boken, det kursiva är från "röda sidorna". Detta är också de begrepp som vi kommer att arbeta med. 

 • Likheter
 • Ekvationer
 • Variabler och uttryck
 • Förenkla uttryck
 • Problemlösning med ekvationer
 • Programmering med Microbit
 • Skriva och förenkla uttryck
 • Uttryck från mönster
 • Mer problemlösning...

På studi.se finns filmer (se nedan)som går igenom det vi ska jobba med, titta gärna på dem:

"Att räkna med bokstäver", "Att arbeta med algebraiska uttryck", "Introduktion till ekvationer", "Ekvationslösning med pekfingermetoden", "Ekvationsläsning med balansmetoden", "Att teckna en ekvation"

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med:

 • Gemensamma exempeluppgifter (oftast från tavlan)
 • Att definiera och förstå innebörden i olika begrepp.
 • Diskussioner i klassrummet, både i par, grupper och helklass
 • Filmer från studi.se
 • Uppgifter ur boken kapitel 4.
 • Problemlösningsuppgifter (bl.a genom "EPA")
 • Praktiska uppgifter och övningar (spel och undersökningar)
 • Microbit, programmera med variabler

 Kunskaper

När vi är klara med arbetsområdet ska du kunna:

 

 • Lösa ekvationer med en variabel
 • Förstå skillnaden mellan ett uttryck och en ekvation
 • Tolka uttryck som är skrivna med variabler
 • Förenkla uttryck
 • Lösa problem med hjälp av ekvationer
 • Skriva uttryck med variabler
 • Beskriva mönster med hjälp av uttryck med variabler
 • Använda ekvationer när du löser problem

 Förmågor att utveckla

 När vi arbetar med innehållet och mot kunskaperna tränar vi hela tiden på att utveckla fem förmågor inom matematiken. Här är en sammanfattning av dem:

 • Problemlösningsförmåga: Formulera och lösa matematiska problem, välja lämpliga strategier och utvärdera dem. Beskriva med hjälp av olika uttrycksformer.
 • Begreppsförmåga: Använda och analysera matematiska begrepp, se hur olika begrepp hänger ihop.
 • Metodförmåga: Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter.
 • Resonemangsförmåga: Föra resonemang, ställa och besvara frågor, motivera.
 • Kommunikationsförmåga: Beskriva och redogöra tankegångar, användandet av olika uttrycksformer.

Bedömning

Du bedöms utifrån din utveckling av de fem förmågorna, i matrisen ser du mer exakt vad det innebär och de olika nivåerna.

Bedömningen görs kontinuerligt under arbetsområdet men också vid specifika tillfällen, t.ex:

 • Diagnoserna i boken
 • Speciella problemlösningsuppgifter
 • Prov på kapitlet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Mattematris

Problemlösning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Välja metod
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Väljer en metod eller strategi som fungerar för problemet.
Väljer en metod eller strategi som är anpassad till problemet.
Väljer en metod eller strategi som passar bra för problemet, är effektiv och generell
Ny aspekt
Resonemang Om ditt tillvägagångssätt för att lösa problemet, alternativ till det och rimligheten i svaret
Du kan ge en enkel förklaring till varför du valt att lösa problemet på det sättet och om svaret är rimligt. Med vägledning kan du ge förslag på ett alternativt tillvägagångssätt.
Du kan motivera varför du valt att lösa problemet på det sättet och om svaret är rimligt. Du kan ge ett förslag till alternativt tillvägagångssätt.
Du kan motivera med matematisk hållbart resonemang varför du valt att lösa problemet på det sättet och om svaret är rimligt. Du kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.

Begrepp

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda begrepp
Dina kunskaper om begrepp och hur/när du använder dem.
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Du kan de viktigaste begreppen och använder dem i sammanhang vi arbetat mycket med. Grundläggande kunskaper
Du vet vad begreppen innebär och kan använda dem i sammanhang vi arbetat med.
Du vet vad begreppen innebär och har så god förståelse så att du kan använda dem i nya sammanhang som vi inte direkt arbetat med.
Beskriva och jämföra begrepp
 • Ma  E 9
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
 • Ma  A 9
Du kan beskriva begrepp på ett enkelt sätt genom att använda någon uttrycksform. När du jämför begrepp ger du något exempel på vad de har gemensamt.
Du kan beskriva begrepp genom att använda flera uttrycksformer. När du jämför begrepp förklarar du vad de har gemensamt, t.ex

Metod

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Välja och använda metoder
För beräkningar och för att lösa rutinuppgifter.
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Dina metoder fungerar oftast och är till viss del anpassade till sammanhanget.
Du använder fungerande metoder som är anpassande till sammanhanget.
Du använder metoder som är effektiva och väl anpassande till sammanhanget.
Resultat
Vid beräkningar av rutinuppgifter
Du får ganska ofta korrekt svar vid dina beräkningar.
Du får oftast korrekt svar vid dina beräkningar.
Du får i stort sett alltid korrekt svar vid dina beräkningar.

Kommunikation och resonemang

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Muntligt resonemang
Föra och följa argument vid redovisningar och diskussioner
Du deltar genom att ge något argument ibland.
Du deltar genom att ge egna argument som det går att diskutera vidare från.
Du deltar genom att framföra egna argument som leder till vidare diskussioner samt ta del av andras så att diskussionen fördjupas.
Skriftlig
Redogörelse för tillvägagångssätt med hjälp av matematiska uttrycksformer(symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner, bilder)
Du använder någon matematisk uttrycksform som delvis passar till sammanhanget, när du redogör för hur du gjort uppgiften.
Det går att följa din tanke. Du använder någon matematisk uttrycksform som passar för sammanhanget när du redogör för hur du gjort uppgiften. Din tanke är tydlig.
Du använder någon matematisk uttrycksform som är effektiv och passar bra för sammanhanget när du redogör för hur du gjort uppgiften. Din tanke är strukturerad och tydlig , alla steg finns med.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: