Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering Alligatorn VT 2020 Äldrebarn (manual)

Skapad 2019-12-30 13:45 i Bara backar förskola Svedala
Förskola
Grovplanering för Alligatorn VT 2020 (äldrebarn). De äldre barnen arbetar i 4 färggrupper, röd, gul, grön och blå. Undervisning bedrivs i dessa grupper. Michaela-matematik, Lis-personlig och social utveckling (lek och samspel), Ann-Sofie Ikt-inflytande, Agneta-Normer och Värde-värdegrund. Petra och Camilla N-Naturvetenskap och teknik, Stefan, Louise och Lutte-Kulturell identitet, motorik och skapande. Mentorerna i färggrupperna Ann-.Sofie, Michaela, Agneta och Lis-Språk och kommunikation.

Innehåll

Pedagogisk grovplanering

Termin/Period: VT 2020

Barngrupper: Alligatorn

Målkluster:

Matematik: Arbeta med Favoritmatematik som metod. Arbeta med problembaserat lärande och utveckla barnens förmåga till problemlösning, antal 15-10, mönster, mängd och mätning. Kommunicera matematiska begrepp och samband mellan begreppen.

Språk och Kommunikation: Före Bornholmsmodellen som metod och kommunikation i lek och samspel. Använda digitala medier och utveckla intresse för skriftspråket.

Normer och Värden: Arbeta med kamratskap, känslor och hållbarhet utifrån EQ-dockorna,Kompismaterial för äldre barn och Snick och Snack som metod. Arbeta med lekgrupper som metod och öva på samspel, samförstånd och turtagning med vuxenstöd.

Syfte/Mål: Genom en tydlig struktur på dagen och  arbete över tid skapa igenkänning både kring rutiner, i undervisningen och utbildningen. Snick och Snack materialet och sagan "Snick och Snack får en ny kompis" med temat klimat, hållbarhet och ny kompis ska användas, likaså ska EQ-dockorna, kompismaterial och de metoder som finns vara en del av undervisningen och finnas med i fin planeringen. Genom arbete med lekgrupper som metod ska vi skapa förutsättningar för barnens förmåga till sampel. Vi ska utmana barnen i deras språkutveckling med Före Bornholm som metod saga 10-15, 35 min/dag. Vi ska även utmana barnen i deras kommunikation genom att expandera språket, längre meningar och svårare ord, komma till tals samt ge kompisen möjlighet att komma till tals. Vi ska arbeta med att våga uttrycka sig i större grupper och med att förhålla sig i större grupper. I matematiken är målet att barnen ska utveckla en förståelse för olika matematiska begrepp och antalsuppfattning 5-10, tio kompisar. Vi ska arbeta med ett problem baserat lärande och ge barnen möjlighet att hitta egna lösningar. Utmana de barn som kommit långt och stötta de barn som behöver. Vi ska ge barnen inflytande över sin dag på förskolan genom att de får vara delaktig i beslut och genom att deras deltagande i olika råd, barnråd, matråd och biblioteksråd. I IKT undervisningen ska vi arbete med inflytande t.ex. genom att barnen får samarbeta och fatta beslut kring hur bluebooten ska programmeras.

Innehåll: Undervisningstid 9.00-14.00 måndag, onsdag och torsdag. Resten av dagen/dagarna är det utbildning. De äldsta barnen undervisas måndag och onsdag i Språk och kommunikation, Lek och samspel (personlig och socialutveckling), matematik, Värdegrund (normer och värde) och Ikt (inflytande). Undervisningen sker i 4 olika grupper, olika tider på dagen inklusive raster. Undervisning i Naturvetenskap och teknik, Kultutell identitet, motorik och skapande sker på torsdagar med en egen grovplanering för dessa ämne.

Måndag: Språk/kommunikation och värdegrund, matematik, Ikt och Lek och samspel

Onsdag: Språk/kommunikation och värdegrund, matematik, Ikt och Lek och samspel.

Torsdag: Språk/kommunikation och hälsa/rörelse/gymnastik, Naturvetenskap och teknik

Metoder:

Lesson study:

I språk och kommunikation ska vi arbeta med Lesson study som metod och titta på hur vi agerar, hur barnen agerar och hur olika lektions och aktivitets upplägg fungerar. Vi ska prova olika idéer för undervisning med samma innehåll, filma och utvärdera hur vi bäst får alla barn delaktiga och hur deras tankar tas till vara.

Learning study:

I matematiken ska vi arbeta efter Learning study som undervisningsmetod och reflekterar kring barnens lärprocesser. Vi ska göra en förbedömning, planering och efterbedömning. Matematik undervisningen ska sen planeras utifrån var barnen befinner sig i sin matematiska utveckling och förändras utifrån behov. Lärande objekten ska vara tydliga och avgränsade. Vi ska skapa nya uppgifter på samma lärandeobjekt som ska baseras på vad de kritiska aspekterna för barnens förståelse är. Vi ska variera undervisningen och ge barnen möjlighet att urskilja vad vi vill att de ska lära sig t.ex. antal 10 och tio kompisar.

Pragmatisk teori: 

I Normer och värde, Personlig och social utveckling och Inflytande ska vi arbeta efter den Pragmatiska teorin och utmana barnen i deras meningsskapande. Barnen ska vara medskapare och vi ska tillsammans med barnen formar ett HUR och i detta utveckla kunskap i och genom handling. Vi ska genom våra olika erfarenheter, vuxna och barn bjuda in till reflektion och hitta samsyn i hur vi agerar och förhåller oss. Vi ska arbeta med begreppet transaktion som är en omdirigering av sitt ställningstagande d.v.s att kunna förändra sitt sätt eller det man vill  t.ex. i leken eller i bemötandet av en kamrat. Vi ska arbeta med begreppet stå fast i undervisningen genom att kommunicera vad som behöver förändras utifrån vad vi reflekterar över. Vi ska arbeta med de didaktiska frågorna Vad, Hur och Varför när vi planerar vår undervisning och använda de tre olika riktningsgivarna, bekräfta, instruera och omdirigera t.ex. instruera barnen i hur de förväntas handla i en konflikt situation.

Kärnämnen som ska beröras: VT 2020

Minne: Genom att reflektera och återkoppla till tidigare undervisning. I rutinsituationer och arbete över tid arbeta med igenkänning.

Kommunikation: Uppmuntra till kommunikation i lek och samspel, expandera barnens språk, tydliggöra med tredimensionellt material, bilder, TAKK och bildstöd, kommunikationskartor vid behov. Arbeta med att våga uttrycka sig i större grupper.

Koncentration: Genom att skapa intressanta och inbjudande undervisningsstunder. Utveckla barnens förmåga till koncentration genom att ha en tydlig struktur och upplägg på undervisningen. Lägga in rast, rörelse, sånger fruktstund o.d för att förlänga barnens förmåga till koncentration.

Intersubjektivitet: Ska vi arbeta med i värdegrunds arbetet, att lära sig känna igen egna och andras känslor. Förståelsen för att någon blir ledsen och förmågan att säga stopp när jag inte vill

Abstraktion: Skapa förståelse för vad olika symboler står för som siffror, det egna namnet, alfabetet. Skapa förståelse för olika begrepp som t.ex. subtraktion och addition.

Värdeord som ska beröras:

Mod: Tro på sig själv och att inte göra och säga det kamraten vill.

Engagemang: Är barnen delaktiga har de inflytande, kommer de med förslag? Vill de vara med?

Hållbarhet: Plocka undan efter sig, se konsekvenser av sitt handlande t.ex. vad händer när våra leksaker går sönder? och hur värnar vi om vår miljö ute/inne.

Öppenhet: Våga visa känslor och få förståelse för vad jag vill och vad kompisen vill. Visa med stop tecken när något inte känns bra.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18

Matriser

Grovplaneringsmatris - (barngrupp)

Målkluster som ska beröras inom ramen för planeringen
1
Ingår i planering
2
Har berörts vid enstaka tillfällen
3
Har berörts vid flertalet tillfällen
4
Enligt planering
5
Ej enligt planering
Språk och komunikation
Personlig och social utveckling
Matematik
Naturvetenskap och teknik
Kulturell identitet, motorik, skapande
Normer och värde
Inflytande

Metoder som ska beröras inom ramen för planeringen
1
Ingår i planering
2
Har berörts vid enstaka tillfällen
3
Har berörts vid flertalet tillfällen
4
Enligt planering
5
Ej enligt planering
Lesson study
utveckla en lektion
Learning study
reflektera över ett barns lärprocess
Poststrukturell ingång
utgå ifrån barnen
Pragmatiskt perspektiv
barnens meningsskapande
Utvecklingspedagogiskt perspektiv
utmana och stötta genom lek och omsorg

Kärnämnen som ska beröras inom ramen för planeringen
1
Ingår i planering
2
Har berörts vid enstaka tillfällen
3
Har berörts vid flertalet tillfällen
4
Enligt planering
5
Ej enligt planering
Koherens
förstå sammanhang och orientera sig. Sovra och sortera bland intryck.
Koncentration
styra och hålla kvar uppmärksamhet.
Minne
komma ihåg och uppleva förväntan. Lagring av upplevelser och erfarenheter
Intersubjektivitet
läsa av andra och vara tillsammans, dela varandras inre värld
Självbild
veta vem man är och vad man kan, vem är jag och vad kan jag (inte)
Kommunikation
förstå och göra sig förstådd, gemenskap och utbyte med andra
Exekutiva funktioner
planera, organisera och utföra handlingar, planera och organisera sitt beteende
Mentalisering
föreställa sig andras perspektiv och känslor, att föreställa sig och leva sig in i andra
Abstraktion
symbolisera och bilda begrepp, förståelse som bygger symboler
Generativt lärande
lära sig att lära, skaffa information och att lösa problem

Värdeord som ska beröras inom ramen för planeringen
1
Ingår i planering
2
Har berörts vid enstaka tillfällen
3
Har berörts vid flertalet tillfällen
4
Enligt planering
5
Ej enligt planering
Mod
Engagemang
Hållbarhet
Öppenhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: