Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Anpassningar i naturen

Skapad 2020-01-06 13:52 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Arbetsområde: Anpassningar i naturen
Grundskola 6 Biologi
Hur kan växter och djur klara sig i olika miljöer? Vilka anpassningar krävs för att de ska överleva? Detta ska du nu få lära dig mer om för i detta tema kommer vi att lära oss om världens naturtyper och hur växter och djur gör för att överleva. Vi kommer även prata om hur vi människor använder och påverkar naturen. Vi har vår utgångspunkt i kapitel 5 i Koll på NO, men även andra källor såsom filmer kommer att användas i undervisningen.

Innehåll

Anpassningar i naturen

Målen för detta arbetsområde är att du ska veta:

 • Hur växter och djur är anpassade till sina miljöer.
 • Hur djur kan hitta föda.
 • Hur djur klarar sig från fiender.
 • Hur växter kan klara sig från att bli uppätna.
 • Hur växter eller djur kan utnyttja eller hjälpa varandra.
 • Varför vissa arter är hotade och ge exempel på detta.
 • Vilka olika naturtyper det finns och kunna beskriva dessa.
 • Hur vi människor använder och påverkar naturen.

 

Följande begrepp ska du kunna:

 • Biologisk mångfald
 • Fridlyst
 • Kamouflage
 • Klimat
 • Polarområde
 • Regnskog
 • Revir
 • Savann
 • Stäpp
 • Tajga
 • Tundra
 • Öken

Samt olika arter på växter och djur som vi möter under arbetets gång.

 

Hur kommer vi arbeta med detta arbetsområde?

 • Du kommer att ta del av fakta från filmer, texter och annat material.
 • Du kommer få möjlighet att öva/visa dina förmågor.
 • Du kommer i grupp att arbeta med olika texter.
 • Du kommer att göra en fältstudie och analysera ditt resultat.
 • Du kommer att få genomföra ett experiment.

 

Bedömningar

 • Skriftligt prov
 • Fältstudie/Rapport
 • Diskussioner

 

Analysförmågan

Du kommer få öva på och visa att du kan, se samband, ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen. Du kommer få öva på och visa att du kan redogöra för ekologiska samband, orsaker till och konsekvenser av t ex skövling av regnskog. Detta visar du genom att underbygga dina resonemang med fakta och den kunskap du tagit del av.

Kommunikativa förmågan

Du kommer få öva på och visa att du kan samtala och diskutera kring områdets innehåll tillsammans med dina kamrater. Du kommer få framföra dina åsikter kring ekologisk hållbarhet och bemöta kamraters åsikter på ett sätt som fördjupar samtalet och för diskussionen framåt.

Förmågan att hantera information

Du kommer öva på och visa att du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du får visa att du kan resonera kring skillnader mellan fakta och åsikter och kunna värdera dina källor, är de användbara i ditt arbete?

Begreppsförmågan

Du ska visa att du kan använda naturvetenskapliga begrepp i sitt sammanhang och veta vad dessa betyder.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: