Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matlagningskunskap 4 VT-2020

Skapad 2020-01-06 14:40 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Matlagningskunskap
Undervisningen i ämnet matlagningskunskap 4 ska syfta till att utveckla förmågan att yrkesmässigt arbeta inom restaurang och storkök med både moderna samt traditionella hantverksmetoder.

Innehåll

Denna kurs är på 200 p och hälften är förlagd ute på APL v 12-20

Dessa punkter lägger vi extra stor vikt vid under kursen matlagning 4

 • Förmåga att planera och organisera matlagning inom olika verksamhetsområden. Samt att kunna tillverka avancerade maträtter och anrättningar.
 • Förmåga att kreativt ta fram recept, matsedlar och menyer, samt att tänka hållbart och se ekonomiska aspekter av dina val.
 • Förmåga att utvärdera utfört arbete samt resultat.
 • Visa på att du har kunskap om dagliga hygienrutiner.
 • Förmåga att utföra samt följa upp egenkontroll för att uppnå matsäkerhet.
 • Kunna kommunicera på fackspråk, samt förstå logistiken i ett restaurangkök.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare matlagning. Eleven tillagar metodiskt, hantverksmässigt, tekniskt och i samråd med handledare avancerade maträtter och anrättningar med tillfredsställande kvalitet när det gäller smak och utseende. I arbetet använder eleven med visst handlag metoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämplig för uppgiften. Eleven utför arbetet inom givna tidsramar. I arbetet utför eleven med viss säkerhet ekonomisk planering och kalkylering vid val av råvaror och prissättning av maträtter. Eleven utformar med handledning recept, matsedlar och menyer samt planerar med viss säkerhet inköp utifrån ekonomiska konsekvenser.

Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar översiktligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.

När arbetet är utfört utvärderar eleven i samråd med handledare sitt arbete med hjälp av egenkontroll. Dessutom följer eleven i samråd med handledare upp resultatet av egenkontrollen. Eleven samarbetar och kommunicerar med viss säkerhet med andra och använder fackspråk. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

 

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

 

Betyget C

Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare matlagning. Eleven tillagar metodiskt, hantverksmässigt, tekniskt och efter samråd med handledare avancerade maträtter och anrättningar med tillfredsställande kvalitet när det gäller smak och utseende. I arbetet använder eleven med gott handlag metoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämplig för uppgiften. Eleven utför arbetet inom givna tidsramar. I arbetet utför eleven med viss säkerhet ekonomisk planering och kalkylering vid val av råvaror och prissättning av maträtter. Eleven utformar med viss säkerhet recept, matsedlar och menyer samt planerar med viss säkerhet inköp utifrån ekonomiska konsekvenser.

Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar översiktligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.

När arbetet är utfört utvärderar eleven efter samråd med handledare sitt arbete med hjälp av egenkontroll. Dessutom följer eleven efter samråd med handledare upp resultatet av egenkontrollen. Eleven samarbetar och kommunicerar med viss säkerhet med andra och använder fackspråk. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

 

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

 

Betyget A

Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare matlagning. Eleven tillagar metodiskt, hantverksmässigt, tekniskt och efter samråd med handledare avancerade maträtter och anrättningar med god kvalitet när det gäller smak och utseende. I arbetet använder eleven med mycket gott handlag metoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämplig för uppgiften. Eleven utför arbetet inom givna tidsramar. I arbetet utför eleven med säkerhet ekonomisk planering och kalkylering vid val av råvaror och prissättning av maträtter. Eleven utformar med säkerhet recept, matsedlar och menyer samt planerar med säkerhet inköp utifrån ekonomiska konsekvenser.

Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar utförligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.

När arbetet är utfört utvärderar eleven efter samråd med handledare sitt arbete med hjälp av egenkontroll. Dessutom följer eleven efter samråd med handledare upp resultatet av egenkontrollen. Eleven samarbetar och kommunicerar med säkerhet med andra och använder fackspråk. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Uppgifter

 • Självvärdering v 6

 • Inför mini GA (gymnasiearbete)

 • Bedömning efter praktisk lektion v 5

 • Bedömning efter praktisk lektion v 7

 • Bedömning efter praktisk lektion v 6

 • Bedömning efter praktisk lektion v 9

 • Bedömning efter praktisk lektion v 10

 • APL

 • Ekonomi, kalkylering

 • Näringslära

 • Menyplanering

 • Hygien, ergonomi samt arbetsmiljö

 • Självvärdering v 5

 • Fackspråk

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: