Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering Delfinen VT 2020

Skapad 2020-01-07 08:45 i Bara backar förskola Svedala
Förskola
Grovplanering Delfinen VT 2020

Innehåll

Pedagogisk grovplanering

Termin/Period: VT 2020

Barngrupper: Delfinen

Målkluster: 

Matematik: Arbeta med förståelsen av antal 1-10, mönster och former. Kommunicera matematiska begrepp och samband. 

Språk och Kommunikation: Före Bornholmsmodellen som metod och kommunikation i lek och samspel. Utveckla intresse för bokstäver genom veckans bokstav, böcker och digitala verktyg

Normer och Värden: Kamratskap, känslor och hållbarhet utifrån Kanin och Igelkott som metod. Arbeta med lek som metod och öva på samspel, samförstånd och turtagning med vuxenstöd.

Syfte/Mål: Genom en tydlig struktur på dagen och arbete över tid skapa igenkänning både kring rutiner, i undervisningen och i utbildningen. Kanin och Igelkott materialet som ska ligga till grund och vara en utgångs punkt i fin planeringen. Genom arbete med lek som metod ska vi skapa förutsättningar för barnens förmåga till sampel. Vi ska utmana barnen i deras språkutveckling med Före Bornholm som metod saga 5-10 i 30 min/dag. I Före Bornholm utmanas barnen vidare i  kommunikation genom att expandera språket, längre meningar och andra ord. I matematiken är målet att barnen ska utveckla en förståelse för olika matematiska begrepp och antalsuppfattning 1-10. Vi ska arbeta med ett problembaserat lärande och ge barnen möjlighet att hitta egna lösningar.

Innehåll: Undervisningstid 9.00-14.00 måndag, onsdag och torsdag. Resten av dagen/dagarna är det utbildning.

Måndag:  Språk/kommunikation - Före Bornholm. Introducera veckans bokstav. Matematik

 

Onsdag: Hälsofrämjarna/Naturforskarna. Språk/kommunikation - Före Bornholm. Normer och Värden -Kanin och Igelkott

Torsdag:  Språk/kommunikation i Biblioteket. Hälsa/rörelse.  Matematik. Lek och samspel

Metoder: Vi ska fokusera denna terminen på Learningstudy.

Learning study: Genom att arbeta efter Learning study som undervisningsmetod ska vi reflektera kring barnens lärprocesser. Vi ska göra en förbedömning, planering och efterbedömning. Undervisningen ska sen planeras utifrån var barnen befinner sig och förändras utifrån behov. Lärande objekten ska vara tydliga och avgränsade. Vi ska skapa nya uppgifter på samma lärandeobjekt som ska baseras på vad de kritiska aspekterna för barnens förståelse är. Vi ska variera undervisningen och ge barnen möjlighet att urskilja vad vi vill att de ska lära sig t.ex. antal 1-10... 

Kärnämnen som ska beröras: VT 2020

Minne: I rutinsituationer, arbete över tid, upprepningar, återkoppling och igenkänning.

Kommunikation: Uppmuntra till kommunikation i lek och samspel, expandera barnens språk, tydliggöra med tredimensionellt material, bilder, TAKK och bildstöd, kommunikationskartor vid behov.

Koncentration: Genom att skapa intressanta och inbjudande undervisningsstunder. Utveckla barnens förmåga till koncentration genom att ha en tydlig struktur och upplägg på undervisningen. Lägga in rörelse, sånger, fruktstund osv för att förlänga barnens förmåga till koncentration.

Intersubjektivitet: Ska vi arbeta med i värdegrundsarbetet, att lära sig känna igen egna och andras känslor. Förståelsen för att någon blir ledsen och förmågan att säga stopp när jag inte vill

Abstraktion: Skapa förståelse för vad olika symboler står för som siffror, det egna namnet och med bildstöd på olika aktiviteter som  t.ex. biblioteket. Skapa förståelse för enklare begrepp som liten-stor-större.

 

Värdeord som ska beröras:

Mod: Tro på sig själv och att inte göra och säga det kamraten vill.

Engagemang: Är barnen delaktiga? Har de inflytande? Kommer de med förslag? Vill de vara med?

Hållbarhet: Plocka undan efter sig, se konsekvenser av sitt handlande t.ex. vad händer när våra leksaker går sönder?

Öppenhet: Våga visa känslor och få förståelse för vad jag vill och vad kompisen vill. Visa med stop tecken när något inte känns bra.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18

Matriser

Grovplaneringsmatris - (barngrupp)

Målkluster som ska beröras inom ramen för planeringen
1
Ingår i planering
2
Har berörts vid enstaka tillfällen
3
Har berörts vid flertalet tillfällen
4
Enligt planering
5
Ej enligt planering
Språk och komunikation
Personlig och social utveckling
Matematik
Naturvetenskap och teknik
Kulturell identitet, motorik, skapande
Normer och värde
Inflytande

Metoder som ska beröras inom ramen för planeringen
1
Ingår i planering
2
Har berörts vid enstaka tillfällen
3
Har berörts vid flertalet tillfällen
4
Enligt planering
5
Ej enligt planering
Lesson study
utveckla en lektion
Learning study
reflektera över ett barns lärprocess
Poststrukturell ingång
utgå ifrån barnen
Pragmatiskt perspektiv
barnens meningsskapande
Utvecklingspedagogiskt perspektiv
utmana och stötta genom lek och omsorg

Kärnämnen som ska beröras inom ramen för planeringen
1
Ingår i planering
2
Har berörts vid enstaka tillfällen
3
Har berörts vid flertalet tillfällen
4
Enligt planering
5
Ej enligt planering
Koherens
förstå sammanhang och orientera sig. Sovra och sortera bland intryck.
Koncentration
styra och hålla kvar uppmärksamhet.
Minne
komma ihåg och uppleva förväntan. Lagring av upplevelser och erfarenheter
Intersubjektivitet
läsa av andra och vara tillsammans, dela varandras inre värld
Självbild
veta vem man är och vad man kan, vem är jag och vad kan jag (inte)
Kommunikation
förstå och göra sig förstådd, gemenskap och utbyte med andra
Exekutiva funktioner
planera, organisera och utföra handlingar, planera och organisera sitt beteende
Mentalisering
föreställa sig andras perspektiv och känslor, att föreställa sig och leva sig in i andra
Abstraktion
symbolisera och bilda begrepp, förståelse som bygger symboler
Generativt lärande
lära sig att lära, skaffa information och att lösa problem

Värdeord som ska beröras inom ramen för planeringen
1
Ingår i planering
2
Har berörts vid enstaka tillfällen
3
Har berörts vid flertalet tillfällen
4
Enligt planering
5
Ej enligt planering
Mod
Engagemang
Hållbarhet
Öppenhet
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: