Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordan planering, Bornholm vt 20

Skapad 2020-01-07 10:56 i Barnabro förskola Varberg
Förskola
Planering för språkutvecklande undervisning med matematiska inslag för de yngre barnen, utifrån ”Före Bornholmmodellen”.

Innehåll

1. Vilket lärandemål ska vi arbeta med?

a. Hänvisa till Lpfö-18

Se målen längre ner.

b. Varför har vi valt detta mål?

Vi fortsätter att utveckla höstens arbete kring den språkutvecklande undervisningen, dessutom har vi lagt till kompletterande matematiska mål.

2. Vilka kännetecken?

a. Utbildningen har lyckats med undervisningsuppdraget när vi har gett barnen förutsättningar att:

 • Bli medvetna om att ord rimmar
 • bli uppmärksamma på ljud/fonem, dvs hur orden låter snarare än vad de betyder
 • göra inferenser
 • Kunna återberätta sagan på olika sätt
 • intressera sig för färger, antal, matematiska begrepp, klassificering och sortering 

 
3. Planerad tidsperiod:

Januari - Juni 2020

4. Vad ska utbildningen/undervisningen innehålla?

 - Introduktion:

 • Vi fortsätter uppdelningen av barnen i grupper, och använder samma lärmiljöer som vi har arbetat fram under hösten för de olika grupperna.

 Lärmiljö:

 • Det ska märkas i lärmiljön inne och ute vad vi undervisar barnen i (synliggöra materialet/sångerna/böckerna på olika sätt, tex genom QR-koder eller uppsatta ramsor vid skötbord mm)
 • samma upplägg varje gång, för trygghet och kontinuitet 

 Planerad undervisning:

 • Vi följer ”Före Bornholmsmodellen”; språksamling 2 och 3.
 • Vi tar tillvara på de ingångar till matematik som språksamlingen och dess aktuella bok ger genom text och bild.

 Spontan undervisning:

 • Böckerna finns tillgängliga hela tiden
 • tillgång till rimkort
 • använda aktiviteterna i undervisningen i övriga situationer under dagen
 • ta tillvara på barnens initiativ för att återkoppla till språksamlingarna

 

Tänk också på nedanstående områden när du planerar:

 

- Normer och värden

Skapar gemenskap genom undervisning i grupp. Respektera varandra, lyssna och våga uttrycka sina tankar.


- Inflytande och delaktighet. Demokratiuppdraget

Demokratiskt arbetssätt; fördelat talutrymme, lyssna och respektera varandra.

 

- Jämställdhet

 Utmana barnens tankar genom att förändra stereotypa roller i sagorna.

 

- Det kompensatoriska uppdraget

I den spontana undervisningen se till att de barn som behöver extra språkstöd får det mer genom tex högläsning.

- Digital kompetens

 QR-koder till de böcker vi arbetat med.

 

- Flerspråkighet

Upprepa undervisningen för de flerspråkiga barnen. Förenkla och förklara sagan. Använda sig av föräldrarna för att översätta återkommande ord/uttryck som finns i språksamlingarna.

 

 

Teori och vetenskaplig grund

Enligt skollagen 1 kap § 5 ska utbildningen i förskolan vila på vetenskaplig grund. Planeringen har stöd i:

Sterner, G och Lundberh, I Före Bornholmsmodellen, språksamlingarna i förskolan, Stockholm 2018.

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: