Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pärlan VT20 Teamplan och Process veckoreflektion

Skapad 2020-01-07 14:01 i Annebergs förskola Partille
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
Planeringsmall för veckan

Innehåll

 

 Analys av barnkonferens. Kartläggning.

 

VAR ÄR VI?

 • Vilka mönster kring barnens intressen blev synliga vid barnkonferensen?
 • Vilka situationer fångade barnens intressen?
 • När upplever era barn ett engagemang och delaktighet?
 • Ställ era frågor kring de olika intresseområden som blir synliga  tex. när, var och hur?

 Vi ser att barngruppen är i behov av tydliga rutiner för att på så sätt skapa lugn i gruppen. Vi ser att barnen är i stort behov av att barnen vet vad som förväntar sig av dom i de olika dagliga rutinsituationerna. Vi behöver skapa gemsamhet i gruppen och skapa möjlighet för varja barn att komma till tals/bli sedd.   

 

MÅL: VART SKA VI?

 • Vilka strävansmål ur läroplanen ska vi fördjupa oss utifrån analysen av barnkonferensens kartläggning?

 

 förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

 

Frågor utifrån valt/valda mål för arbetslaget: VART SKA VI?

 • Vad innebär att..?
 • Vilka möjligheter skapar vi för våra barn att..?
 • Vilken blir min roll som pedagog?
 • Hur utmanar vi barnen utifrån deras intressen när det gäller språk, matematik, natur och teknik?

 Att skapa tydlighet för barn vad som förväntas av dom under våra rutiner. Skapa förutsättningar för att barnen ska känna tygghet i att kunna leka själv och tillsammans med kompisar. Att ge barnen förutsättningar för att kunna genom samtal kunna lös och hantera konflikter/missförstånd som uppstår under dagen.

Vi som pedagoger måste vara tydliga i vår kommunikation med barnen vad som förväntas av dom i de olika rutinerna underdagen.

Planering av verksamheten: HUR GÖR VI?

 • Vad ska vi skapa för erbjudanden utifrån analysen av kartläggningen, valda mål och de frågor som vi reflekterat kring?
 • Val av projekt/tema?
 • Miljön?
 • Gruppindelningar?
 • Material?

Dela barngruppen i mindre grupper. För att barnguppen ska kunna leka i ett mindre sammanhang. Minska konflikter i barngruppen och gör att vi pedagoger kan vara mer närvarnde under aktiviter med barnen.

Vi kommer att under samling utgå ifrån "kompis böckerna" som vi läser i mindre grupper. I barngruppen kommer vi att diskutera de dileman som uppstår i böckerna med barnen. Vi kommer även att utgå ifrån böckerna i andra aktivitera så som lekar/sammarbets övningar/språklekar.

Vi pedagoger behöver var närvarnde pedagoger och känna trygghet i att bara se/sitta med några få barn.

 

 

 

Dokumentation: HUR GÖR VI?

Vi kommer att utgå från kompisböckerna under samlingar och kommer att fokusera vår dokumentationen utifrån kompisböckernas innehåll.

Alla i arbetslaget har ansvar att dokumentera.

Dokumentationen ska göras tydlig för både barn och föräldrar genom att den sätts upp i hallen.

Dokumentationen  kan vara både bilder, teckningar mm    

 • Vad ska dokumenteras?
 • Vad är vi nyfikna på just nu utifrån barnens intressen?
 • Vad behöver vi veta mer om, för att kunna utmana barnens lärande?
 • Hur ska vi dokumentera, dvs val av metod.
 • Vem ska dokumentera?

 

Pedagogisk dokumentation: HUR BLEV DET? VAR ÄR VI? VART SKA VI? HUR GÖR VI?

 • Gemensam reflektion av arbetslagets dokumentation på avd.planering
 • Fokus på reflektion kring arbetslagets förhållningssätt, arbetssätt och planering
 • Sker kontinuerligt och med stöd av veckoplan/veckomall
 • Fokus på att synliggöra och utmana barnens lärande
 • Analysen ligger till grund för uppföljning och vidare planering av verksamheten

 

PROCESS: (används som mall varje vecka på den gemensamma reflektionen på avd.planering)

Hur blev det?

Vad/vilken situation valde vi att dokumentera?

Vad var det som vi var nyfikna på?

Vad sa barnen?

Vad gjorde barnen?

Fick vi syn på något ytterligare?

Var är vi?

Våra reflektioner utifrån vad barnen sa och gjorde:

Vad säger vår reflektion om verksamheten?

Vart ska vi?

Vad ska vi prioritera och varför?

Vilka erbjudanden ska vi skapa nästa vecka utifrån vad vi såg på dokumentationen?

Vad behöver vi pedagoger mer kunskap om? Hur skaffar vi oss den?

Hur gör vi?

Hur utvecklar vi verksamheten för att främja ovan? Nästa steg?

Planering för veckan/Hur gör vi konkret?

Vem ansvarar för vad?

Dokumentation?

Övrigt?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: