Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2020-01-07 14:04 i 224641 Förskolan Fiberpennan Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Hållbar utveckling skapar varaktiga relationer.

Innehåll

Innehåll

Område, läroplansmål: 

Område

 • Naturens kretslopp
 • Sociala relationer
 • Miljö, ute och inne.

Läroplan

 • Normer och värden
 • Omsorg, utveckling och lärande
 • Barns delaktighet och inflytande
 • Förskola och hem

 

Varför har ni valt detta område?

 • Medvetandegöra hållbar utveckling utifrån naturens kretslopp, sociala relationer, miljö, ansvarstagande.  

 

Gäller undervisningsplanen för hela gruppen, eller bara för några av barnen i gruppen? 

 • Undervisningsplanen berör hela barngruppen.

 

 

Vilket lärande förväntar ni er att det ska ske hos barnen?

 • Barnen får en ökad kunskap, förståelse, inlevelse för natur, djur och sociala relationer.

 

 Stödfrågor

Hur organiserar ni den målstyrda undervisningen utifrån:

        Förhållningssätt? Hur ser ni till att alla barn blir delaktiga? Hur ska värdegrundsarbetet synliggöras?

     Arbetslaget diskuterar normer och värden för att skapa en gemensam samsyn på avdelningen. Detta leder till att barnen får större möjlighet till att få påverka verksamheten och miljön. Genom observationer,reflektioner,  dokumentationer och utvärdering synliggörs värdegrunden.

 

        Barnkonventionen?

      Diskutera barnkonventionen och implementera den i verksamheten.

 

        Arbetssätt? Hur ska undervisningen gå till?

     Vi kommer att dela in åldersblandade barngruppen i mindre grupper inne och ute. Både på förmiddagen och eftermiddagen. Utifrån observationer kommer vi att planera undervisningen.

 

        Rum? Beskriv hur den pedagogiska miljön ska förändras eller utvecklas utifrån valt område/mål. Behöver någonting tillföras? Kan digitala verktyg berika valt område/mål?

     Vi kommer att gemensamt i arbetslaget gå igenom miljön för att synliggöra och tydliggöra material och lärandemiljö. Miljön ska var tydlig, stimulerande och föränderlig utifrån barnens intresse, utveckling och behov. 

     Med digitala verktyg kan vi förstärka, berika miljön och verksamheten. Barnen får möjlighet utifrån digitala verktyg upptäcka olika lärområden ur ytterligare perspektiv.

 

        Tid? När ska den målstyrda undervisningen ske?

      Dagligen, både inne och ute. Både planerad och spontana lärtillfällen.

      

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och
  Lpfö 18
 • hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med respekt för barnens integritet.
  Lpfö 18
 • varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt följs, dokumenteras och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål,
  Lpfö 18
 • dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra och bildar en helhet i utbildningen
  Lpfö 18
 • kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål
  Lpfö 18
 • följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,
  Lpfö 18
 • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: