👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Fjärilen omsorg, utveckling och lärande.

Skapad 2020-01-07 14:48 i Trollskogens förskola Fristående förskolor
Förskola
Omsorg, utveckling och lärande ska bilda en helhet, där barnens nyfikenhet och lust att lära ska stå i fokus. Utifrån barnens erfarenheter, intressen och behov stimulerar och utmanar vi barnen medvetet vidare i riktning mot målen i läroplanen.

Innehåll

NULÄGET:

Vi märker att barnen gillar konstruktions lek i alla formen. De bygger med träklossar, magneter, plusplus och de älskar att pärla pärlplattor och pyssla med olika material som toarullar. Snickarbänken har också varit spännande och sätta ihop träbitar med spik och lim. Ute gör de olika slags geggamoja med jord, vatten och sand. De hämtar olika naturmaterial och blandar i. De älskar att bygga kojor i skogen med stora grenar och pinnar.

Barnen är också intresserade av hösten och fascineras av alla färger som blir på bladen. 

Barnen tycker det är spännande med samling och de vill gärna hålla i egna samlingar.

 

VAD VILL VI?

Vi vill utveckla detta konstruktionsprojektet med barnen och låta barnen få konstruera med olika material för utveckling och lärande. Vi vill erbjuda många olika sätt och utmana dom.

Vi vill att barnen ska lära sig om naturen och dess årstider, vi vill följa årstiderna ihop med barnen i vårat årsträd som vi hämtar i skogen. Vi vill också få barnen att vara rädd om sin natur och jorden och få in hållbarutveckling.

Vill att barnen på ett lekfullt sätt främjar sin matematiska och språkliga förmåga med hjälp av de olika projekten vi arbetar med. Vi vill också göra olika experiment med barnen som främjar deras utveckling och lärande.

Vi vill även utveckla barnens sociala kompetens som att samarbeta, ta hänsyn, kommunicerar och samspelar med varandra. Vi vill stärka barnens självkänsla och självförtroende.

 

HUR?

Vi kommer erbjuda olika sätt att konstruera och skapa och utmana barnen i deras utveckling och lärande. Vi kommer utmana barnen utefter deras utvecklingsnivå och ålder. Alla gör utefter sin förmåga. Vi kommer erbjuda olika material som tex trä, pärlor, klossar, naturmaterial, lera, papiermaché och annat konstruktionsmaterial som intresserar barnen.

Vi kommer ta hem ett årsträd från skogen som vi ska ha på förskolan, där barnen ska få klä det efter årstiderna. 

Barnen ska få möjlighet att få in det digitala lärandet i konstruktionen genom att få berätta om det med Qrkoder, fota, göra IMotion film och ev få in programmering i det, i både planerade och spontana undervisningsstunder.

Barnen ska få träna sin matematiska förmåga och språkliga förmåga i de olika projekten vi gör. Vi kommer använda oss av både inne och utemiljöer.

Vi kommer skapa lärmiljöer och undervisningstillfällen där barnen får möjlighet att samarbeta och utveckla sin sociala kompetens. Där de också får möjlighet att stärka sitt självförtroende och självkänsla. Vi kommer göra målaraktiviteter, pysselprojekt och använda oss av samlingen. På samlingen kommer vi belysa empati, allas värde, olikheter och likheter. Där ge barnen möjlighet att våga inför varandra och få förståelse för varandras olika förmåga och önskemål.

Vi kommer arbeta i mindregrupper och ibland i helgrupp.

                   

 NÄR?

Detta kommer vi att arbeta med både höstterminen 2020 och vårterminen 2021.

 

 

 FÖRVÄNTNINGAR?

Vi vill att barnen ska få ett roligt och lärorikt projekt tillsammans med oss pedagoger. Där barnen utvecklas utefter läroplanens mål. Vi vill att barnen ska få en tillit till sin egen förmåga.

 

DOKUMENTATION

 Vi observerar och reflekterar över våra undervisningstillfällen.

Reflektioner med varandra i arbetslaget.

Vi dokumenterar tillsammans med barnen i IPads i form av bilder och filmer.

 

 

 

                      

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
 • inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,
  Lpfö 18