👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Sagor, Lunden Ingareds fsk

Skapad 2020-01-07 15:42 i Ingareds förskola Alingsås
Förskola
Vi har valt att utgå vårens tema sagor, utifrån att barnen har visat intresse för böcker, sagor och berättande på olika sätt.

Innehåll

 

 

.

Verksamhetsplanering för Lunden vårterminen-20

 

Fokusområde: Språkutveckling

Syfte:

Vi kommer att jobba med språkutveckling och denna termin blir det en djupdykning i sagans värld. Vi vill kombinera barnens intresse och nyfikenhet för böcker och sagor med våra olika målområden för förskolan. Detta för att på så sätt stärka barnens verbala språk, kommunicera och skapa utmanande samtal och samspela, samt utveckla fantasin att leka med ord och begrepp. Därför har vi valt att utveckla barns språk med sagor som verktyg. Vi kommer att fördjupa oss i estetiska uttryckssätt, skapande, matematik och naturkunskap. Vi tror att detta arbetssätt för med sig en glädje till böcker, stärkt självförtroende, större ordförråd samt en stark gruppkänsla.  

 

Läroplansmål:

“Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.” Lpfö 18.

 

Mål:

Vi strävar efter att varje barn på Lunden:

-får möjlighet att utvecklat sitt språk utifrån sin förmåga.

-möts av en stimulerande och utmanande miljö.

-möjlighet att uppleva olika sätt att uttrycka sig på.

-får ett nyanserat och utökat ordförråd 

 

Metod:

 • Vi kommer att utgå från att arbeta i  mindre grupper, för att säkerställa att alla barn kommer till sin rätt och blir bekräftad. 

 • Vi kommer att arbeta med olika uttrycksformer såsom sagoberättande, bokläsning, flanosaga, drama, bild, skapande, musik rörelse m.m. för att på så vis erbjuda barnen olika och många möjligheter att uttrycka sig på.

 • När vi läser och berättar sagor, arbetar vi medvetet med barns läsförståelse genom att reflektera och återberätta genom olika uttryck såsom boksamtal eller att barnet får måla och reflektera utifrån sagan. 

 • Vi kommer att använda oss av en föränderlig miljö, en mötesplats som utmanar och utvecklar barns fantasi, lek och aktiviteter.

 • Vi kommer att aktivt ta vara på alla vardagssituationer på ett medvetet sätt, för samtal och sätta ord på det vi gör i kommunikation med barnen, samt arbeta med rim och ramsor.Vem är ansvarig

Alla pedagoger i arbetslaget ansvarar för att dokumentera fortlöpande, med observationer, foton, barns alster och film, vi kommer att använda oss av Unikum som plattform.

 

 

När ska arbetet analyseras och utvärderas:

På vårt arbetslagsmöte ska vi kontinuerligt reflektera och dokumentera hur arbetet går och hur vi går vidare med planeringen, utifrån barns intresse, tankar och frågor.

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18