Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eget ledarskap

Skapad 2020-01-07 15:54 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Pedagogik
Ni övar pedagogiskt ledarskap genom att leda i valfria lektionsmoment eller övningar.

Innehåll

Ni övar pedagogiskt ledarskap genom att leda varandra i valfria lektionsmoment eller övningar.

Planeringen består av två delar. I båda ska ni planera, genomföra, dokumentera och utvärdera/reflektera kring aktiviteten ni har lett enligt särskild mall. Båda uppgifterna är bedömningsuppgifter.

I den första delen leder ni varandra i helklass eller halvklass. Detta gör ni i januari och ni är i två och två eller tre och tre som leder. Arbetet avslutas med en individuell skriftlig reflektion.

I den andra delen, i april, leder ni någon extern grupp utanför klassen/skolan. Detta gör ni enskilt, ni dokumenterar på något sätt och redovisar i halvklass. Efter denna uppgift avslutar vi kurserna med er individuella skriftliga slutuppgift: En reflektion och analys av ledarskap.

Uppgifter

  • Eget ledarskap Del 1

Matriser

Ped
Eget ledarskap

Pedagogiskt ledarskap + Ledarskap och organisation

E
C
A
Planera
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, uppgifter och aktiviteter utifrån syfte och mål.
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, uppgifter och aktiviteter utifrån syfte och mål.
Eleven planerar, såväl självständigt som i samarbete med andra, uppgifter och aktiviteter utifrån syfte och mål. I planeringen identifierar eleven kritiska moment och förebygger hinder som kan uppstå under genomförandet.
Genomföra
Utifrån planeringen genomför eleven uppgifterna och aktiviteterna i samråd med handledare. I arbetet interagerar eleven, samt kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor. Eleven använder i samråd med handledare relevanta metoder för att leda och organisera en verksamhet i bekanta situationer.
Utifrån planeringen genomför eleven uppgifterna och aktiviteterna efter samråd med handledare. Eleven diskuterar utförligt sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande. I arbetet interagerar eleven, samt kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor. Eleven använder efter samråd med handledare relevanta metoder för att leda och organisera en verksamhet i bekanta situationer.
Utifrån planeringen genomför eleven uppgifterna och aktiviteterna efter samråd med handledare samt anpassar vid behov genomförandet till ändrade förutsättningar. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat sin egen och andras roll och betydelse samt tar utgångspunkt i det vid sitt eget handlande. I arbetet interagerar eleven, samt kommunicerar med säkerhet, i samarbete och möten med människor. Eleven använder efter samråd med handledare relevanta metoder för att leda och organisera en verksamhet i bekanta men även i nya situationer.
Dokumentera/ reflektera
Dessutom gör eleven en enkel dokumentation/reflektion av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
Dessutom gör eleven en noggrann dokumentation/ reflektion av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
Dessutom gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation/reflektion av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen använder eleven med säkerhet relevanta begrepp.
Utvärdera
När arbetet är utfört utvärderar eleven uppgifterna och aktiviteterna med enkla omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven översiktligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
När arbetet är utfört utvärderar eleven uppgifterna och aktiviteterna med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
När arbetet är utfört utvärderar eleven uppgifterna och aktiviteterna med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål och deltagarnas respons. I utvärderingen diskuterar eleven utförligt och nyanserat möjliga alternativa lösningar och föreslår vid behov förbättringar.
Diskutera
Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till uppgifterna och aktiviteterna. I diskussionen framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till uppgifterna och aktiviteterna. I diskussionen framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till uppgifterna och aktiviteterna. I diskussionen framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Bedöma egen förmåga
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: