Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering i matematik Kap 4 Samband och förändring åk 7

Skapad 2020-01-07 16:01 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Planering som hör till matematik X
Grundskola 7 Matematik
I det har avsnittet får du lära dig om - koordinater och koordinatsystem - vad proportionalitet är - procent för att uttrycka förändring

Innehåll

Planering i matematik åk 7

veckor 7-15

Syfte/Förmågor du kommer utveckla

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

·       formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

·       använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

·       välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

·       föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

Bedömning

·       Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

·       Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

·       Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

Arbetssätt

·       Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·       Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·       Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·       Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

Läxa

Läxa: Läxan lämnas in varje tisdag/onsdag. Du ska göra börja på uppgift 1 och göra så många uppgifter du kan och göra dem enligt läxkortet, uppgifter du inte lyckats lösa även med hjälp av t ex en förälder ska signeras av förälder eller annan som hjälpt. Glöm inte att rätta läxan och fylla i läxkortet innan du lämnar in den. Läxkortet ska signeras av mamma eller pappa.

Obs! Utöver ordinarie läxa ska man lägga ner minst 30 min/vecka på matte. Läxan kan vara att träna mer eller att fördjupa sina kunskaper inom de området vi arbetar med på lektionen. Elev kan träna med uppgifter som finns i webb https://www.kunskapsmatrisen.se/

Diagnoserna

Diagnoserna är ett hjälpmedel för dig att veta vad du behöver öva mera på, de bedöms ej.

Bedömningsunderlag

1.        Skriftliga prov

2.        Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning och programmering

Material

 

Ta med mattebok, skrivhäfte, penna, sudd, linjal och miniräknare till varje lektion.

Bedömningsunderlag

1.     Skriftliga prov

2.     Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning

X Kap 4  –  Samband och förändring

 

Centralt innehåll

      Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.

      Proportionalitet och procent samt deras samband.

     Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.

 

   Procent för att uttrycka förändring samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

v

dag

lektion

läxa

7

Genomgång av Prov 3

 

 

T/O

Uppstart av kapitel + Aktivitet

4.1 Proportionalitet

Rätta felen på matteprov kap 3

 

Tor

4.1 Proportionalitet

30-min: kunskapmatrisen

 

Fr

4.2 Tid och rörelse

 

8

 

SPORTLOV

 

9

4.2 Tid och rörelse

 

 

T/O

4.3 Sträcka, tid och hastighet

Läxa 13

 

Tor

4.3 Sträcka, tid och hastighet

30-min: kunskapmatrisen

 

Fr

4.4 Andel i bråkform

 

 10

4.4 Andel i bråkform

 

 

T/O

Programmering nivå ett

Läxa 14

 

Tor

4.5 Andel i procentform (I)

30-min: kunskapmatrisen

 

Fr

4.5 Andel i procentform(I)

 

11

4.6 Andel i procentform (II)

 

 

T/O

4.6 Andel i procentform (II)

Läxa 15

 

Tor

4.7 Hur stor är delen

30-min: kunskapmatrisen

 

Fr

4.7 Hur stor är delen

 

12

Vad minns du? + Träna/Utveckla

 

 

T/O

Träna samband / Utveckla samband

Läxa B.U s. 202–206

 

Tor

Diagnos kap 4  

30-min: kunskapmatrisen

 

Fr

FiF Påstående + metod + övningsprov version 1

 

13

 

PÅSKLOV

 

14

PÅSKLOV

 

 

T/O

Repetition

Övningsprov 4 version 2

 

Tor

Prov kap. 4

30-min: kunskapmatrisen

 

Fr

Programmering nivå två/tre

 

15

Genomgång av Prov 4

 

 

T/O

Ny planering

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik matrisen

Centralt innehåll

 • Ma  7-9   Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Ma  7-9   Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
 • Ma  7-9   Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
 • Ma  7-9   Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  7-9   Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
F-nivå
Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E
C
A
Problemlösning
hur väl eleven använder samband och generaliseringar. Val av strategi/metod för att lösa uppgiften. Hur väl eleven kan lösa en uppgift där lösningsmetoden inte är given i frågeställningen.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Begrepp
i vilken grad eleverna visar kunskaper om matematiska begrepp och samband mellan dessa.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metod
kvaliteten på metoder eleven använder, hur väl procedurer och beräkningar genomförs.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Resonemang
kvaliteten på elevens slutsatser, analyser och reflektioner och andra former av matematiska resonemang.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kommunikation
Kvaliteten på elevens redovisning och hur väl eleven använder matematiskt språk och uttrycksformer.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang. Kommentarer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: