Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri och koordinatsystem

Skapad 2020-01-07 16:26 i Prästängsskolan Lunds för- och grundskolor
Vi kommer arbeta med geometri under veckorna 3-5.
Grundskola 4 – 6 Matematik
Geometri använder vi i vardagen när vi ska räkna ut area och omkrets på olika matematiska figurer och objekt. Du kanske vill veta hur stor fotbollsplanen är, eller hur mycket färg du behöver för att måla väggarna i ditt rum. Här kommer du får lära dig hur du kan räkna ut detta. Du kommer att lära dig använda enheterna cm2, dm2 och m2, förklara begreppen diameter, radie och medelpunkt, benämna olika slags fyrhörningar, trianglar och beskriva deras egenskaper. Du kommer också träna på att använda dig av koordinater. Det är viktigt att kunna när man t.ex. läser av en karta, ska rita diagram o.s.v.

Innehåll

Centralt innehåll

Vi kommer koncentrera oss på att arbeta med olika geometriska former och objekt, dess area och omkrets. Vi kommer arbeta både praktiskt och teoretiskt för att prova vår förmåga att uppskatta och jämföra olika objekt och relatera dessa till vardagliga situationer, samt använda oss av de matematiska orden som hör till arbetsområdet. Du kommer också träna på att läsa av koordinater i ett koordinatsystem likväl som att placera ut. Dessutom kunna använda koordinatsystem för att veta om olika samband är proportionella. 

Syfte och förmågor

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Du kommer få chansen att utveckla din begreppsförmåga, analysförmåga, metakognitiva- samt kommunikativa förmåga.

 

Konkretisering av mål

Efter avslutat arbetsområde är målen att du ska kunna:

 • använda de vanligaste enheterna för area.
 • förstå och använda begreppen bas och höjd.
 •  räkna ut arean av rektanglar, kvadrater, trianglar, samt sammansatta figurer.
 • benämna olika slags fyrhörningar och trianglar samt beskriva deras egenskaper.
 • förklara begreppen diameter, radie och medelpunkt.
 •  beskriva koordinatsystem
 • avläsa och skriva koordinter för punkter
 •  rita koordinatsystem och sätta ut punkter
 • läsa av och rita diagram med proportionella samband
 • förstå lägesmåtten typvärde, median och medelvärde
 • använda matteorden som hör till kapitlet i "matteborgen".

 

Arbetssätt och bedömning

Du kommer få chansen att visa vad du kan genom:

- att delta aktivt i matematiska diskussioner och resonemang
- lösa praktiska geometriska övningar
- prov på de två kapitlen 

Jag kommer utifrån dessa arbetssätt bedöma om du når målen för arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: