Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva olika texter åk 6 20/21

Skapad 2020-01-07 16:46 i Hallens Kyrkskola Åre
Grundskola 6 Svenska
Man kan ha olika syfte med sin skrivna text: t.ex. att underhålla, återberätta, instruera eller påverka. Beroende på vad man vill med sin text, ändras textens typ (genre). Olika genrer har sina specifika kännetecken.

Innehåll

 Förväntat resultat

 

Du kan:

 • skriva olika sorters texters,

 • variera ditt innehåll och språk,

 • anpassa skrivandet till syftet, mottagaren och sammanhanget,

 • följa skrivregler och grammatik.

 

Tänk på:

 • Anpassning till texttyp = användandet av mallen för olika genrer (genreanpassning), syftet med texten,
 • mottagare och sammanhang,
 • textbindning = t.ex. att följa strukturen inledning (början), själva texten (händelseförlopp) och avslutning; att texten hänger ihop; att gruppera saker som hör ihop eller behandlar olika perspektiv av samma sak,
 • språklig variation = synonymer, facktermer, ämnesspecifika begrepp, ord och begrepps nyanser och värdeladdning, stil (vardaglig, talspråklig, högtidlig).
 • språkliga normer och strukturer = styckesmarkering, stavning, tempusbruk, meningsbyggnad, skiljetecken, citat, repliker, källhänvisning, rubriksättning

Du ska kunna ge och ta emot respons, och kunna ”rätta” din text och göra förbättringar.

 
Att tänka på vid följande genrer:


Berättande text

 • Handlingens innehåll och uppbyggnad (kronologisk, tillbakablickande, enkel, parallell, dialoger, inre monologer),
 • att ge person-, sak- och miljöbeskrivningar, och då använda gestaltning, liknelser, metaforer, symboler,
 • att återge tankar, minnen, upplevelser och känslor,
 • trovärdigheten,
 • att beskriva detaljer, såväl som helheten.

 

 

Återberättande text

 

Insändare

 

Instruerande text

 

 

 

Undervisning/arbetsformer

Genomgång av olika genrers kännetecken. Skrivande av texter utifrån ett givet ämne.

 

Examinationsuppgift

Nationella prov v. 6

 

Bedömning

 Under övningens gång får du återkoppling på dina texter. Goda kvaliteter i dina övningstexter räknas in i slutbetyget. 

Se mallar och bedömningsmatriser.

 

Matriser

Sv
Recension

Innehåll

E
C
A
Medvetenhet om mottagaren
Du anpassar till viss del till läsaren/mottagaren.
Du anpassar till läsaren/mottagaren. Texten ska kunna läsas utanför sitt sammanhang, den ska vara självbärande.
Du anpassar till läsaren/mottagaren. Texten ska kunna läsas utanför sitt sammanhang, den ska vara självbärande.“Jaget”= skribenten syns inte.
Handling, trovärdighet
Din tankegång framgår. Du tolkar texten på ett konkret (bokstavligt) plan. Du ger exempel som passar i sammanhanget.
Din tankegång framgår. Du tolkar textens budskap och tema på ett bildligt plan. Du ger exempel som passar i sammanhanget och fördjupar/breddar resonemanget. Du använder citat för att beskriva och motivera dina tankar och åsikter.
Din tankegång framgår. Du tolkar textens budskap och tema på ett bildligt plan. Du ger exempel som passar i sammanhanget och fördjupar/breddar resonemanget. Din text innehåller och balanserar: - det individuella och det allmänna, - detaljer och helhet. Du använder citat för att beskriva och motivera dina tankar och åsikter.

Struktur

E
C
A
Organisation av innehållet och textbindning
Du följer recensionsmallen. Din text är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Du använder enkla sambandsord t.ex. ”och, eller, senare, därför”.
Din text är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, inledning, avslutning och rubrik. Du använder varierande sambandsord för att strukturera texten t.ex. ”på grund av, detta leder till, eftersom, trots detta, för det första, ytterligare, sist men inte minst”.
Din text är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar. Den har styckeindelning, samt en effektiv inledning och avslutning. Rubriken är passande och relaterar till textens budskap. Det är balans mellan referat och omdöme. Du använder varierande sambandsord för att strukturera texten t.ex. ”på grund av, detta leder till, eftersom, trots detta, för det första, ytterligare, sist men inte minst”.

Språk och stil

E
C
A
Ordval, tempusbruk, meningsbyggnad, formulering, stil
Ditt ordval är enkelt. Tempusbruket är i huvudsak korrekt. Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt, enkel och föga varierad. Din text innehåller språkfel, men som inte stör förståelsen.
Ditt ordval är passande och varierat. Tempusbruket är korrekt, och är anpassat efter olika tidsperspektiv. Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt, och visar på viss variation. Du anpassar till viss del stil efter ämne/situation.
Ditt ordval är träffande (precist), varierat och specifikt. Tempusbruket är korrekt, och är anpassat efter olika tidsperspektiv. Meningsbyggnaden är korrekt, varierad och träffsäker (precis). Du anpassar stil efter ämne/situation.

Skrivregler

E
C
A
Skiljetecken, stavning, stor bokstav
Din text är relativt korrekt. Den visar viss formell osäkerhet som inte förstör kommunikationen.
Din text innehåller få formella fel. Din stavning är i stort korrekt, och du använder olika skiljetecken.
Din text innehåller få formella fel. Din stavning är i stort korrekt, och du använder olika skiljetecken med säkerhet. T.ex. markerar du titlar korrekt med citattecken eller kursiverad stil; markerar och använder du citat korrekt; källhänvisar du korrekt.

Sv
Novell

E
C
A
Innehåll
Den givna instruktionen (=inledningen / temat) används.
Textens handling är i HUVUDSAK trovärdig och hållbar (=textens olika led hänger ihop och underbyggs. Läsaren måste förstå vad som händer och varför karaktärerna agerar som de gör).
Textens handling är trovärdig och hållbar.
Texten innehåller enkla gestaltande beskrivningar (=beskrivande ord, liknelser, gestaltningar, metaforer) av t.ex. miljö och personer.
Texten innehåller passande gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer.
Texten innehåller välfunna och medvetna gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer.
Du använder något berättargrepp (= kort tid, få personer, konflikt som trappas upp, vändpunkt, repliker, berättarröst, inre monolog, parallellhandling, tillbakablickar).
Du använder flera berättargrepp.
Du redovisar HÄNDELSER mer än förmedlar upplevelser.
Du förmedlar UPPLEVELSER och KÄNSLOR.
Struktur
Dramaturgin är ENKEL. Texten följer delvis genrens uppbyggnad; inledning, presentation, upptrappning, klimax, upplösning, avslutning.
Dramaturgin är PASSANDE. Texten följer i stort sett genrens uppbyggnad; inledning, presentation, upptrappning, klimax, upplösning, avslutning.
Dramaturgin är passande (kronologisk, tillbakablickar, parallellhandling). Texten följer genrens uppbyggnad; inledning, presentation, upptrappning, TYDLIGT klimax, upplösning, avslutning.
Texten är i HUVUDSAK sammanhängande och begriplig. RUBRIK finns.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom STYCKEINDELNING, INLEDNING, AVSLUTNING och RUBRIK.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad. Den har styckeindelning, samt en EFFEKTIV inledning och avslutning. Rubriken är passande och relaterar till textens budskap.
Språk, stil, skrivregler
Ordvalet är ENKELT.
Ordvalet är VARIERAT. Orden visar på nyanser, värdeladdning och viss stilistisk anpassning.
Ordvalet är varierat, PASSANDE och SPECIFIKT. Orden visar på nyanser, värdeladdning och god stilistisk medvetenhet.
Meningsbyggnaden är i HUVUDSAK korrekt, enkel och föga varierad.
Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt, och visar på VISS VARIATION.
Meningsbyggnaden är KORREKT och VARIERAD, t.ex. meningslängd, växling mellan huvudsatser och bisatser.
Tempusbruket är i huvudsak korrekt.
Tempusbruket är korrekt, och är anpassat efter olika tidsperspektiv.
Du stavar och använder stor bokstav och skiljetecken RELATIVT korrekt. Viss formell osäkerhet som inte förstör kommunikationen kan finnas.
Du gör FÅ formella fel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: