Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forna civilisationer - Flodkulturer år 7

Skapad 2020-01-07 19:43 i Tunabergsskolan Uppsala
Ett arbetsområde där tre Forna civilisationer från olika delar av världen studeras. Mesopotamien, Nilen/Egypten och Indus/Gula floden.
Grundskola 7 Historia
Länge levde människorna på sådant som fanns att jaga och plocka i naturen. I slutet av den långa perioden skedde olika förändringar som gjorde att människan blev bofast i ett organiserat samhälle. Vi arbetar med några flodkulturer och arbetar också med begrepp som till exempel kultur.

Innehåll

Innehåll

Tänk att få resa tillbaka i tiden och vistas längst floderna, odla längs flodernas bördiga områden, delta i det sociala livet för det lilla samhället, se skrivarna sitta hela dagarna och anteckna vad som händer och hur man gjorde olika saker. Tänk dig att vistas i ökenområdet, Sahara, där pyramiderna byggdes, delta i detta hårda dagsverke. Att få lära sig skriva med kilskrift och heroglyfer, teckna och rita på samma gång. Vilken upplevelse det skulle vara, för oss som idag använder IPADs. Utvecklingen går framåt med en rasande fart och det gjorde det faktiskt inom dessa samhällen också fast kanske inte lika fort. 

Så här ska vi arbeta

Vi kommer tillsammans att:

 • ha lärarledda genomgångar
 • få kunskap om några viktiga historiska begrepp
 • föra diskussioner gemensamt
 • arbeta enskilt och tillsammans med andra såväl muntligt som skriftligt, arbetsmaterial "De första städerna"
 • se film/filmer anpassade för arbetsområdet "Fatta historia-Flodkulturer", Från jakt till jordbruk" mfl.

.

Syfte och övergripande mål

Du kommer att få lära dig om människans tidiga historia, hur vi gick från att vara jägare och samlare till att bli bofasta bönder. Du kommer att lära dig var de första städerna låg och hur samhällen växte fram. Du kommer att lära dig om flodkulturerna och om hur demokratin satte sitt första lilla frö i Grekland och du kommer att lära dig om Romarriket. Dessa kunskaper kommer du att koppla ihop med det samhälle vi lever i idag och du kommer att se spår av dem i din egen vardag.

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklas såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande.
Undervisningen om "Människans utveckling" syftar till att belysa den mänskliga "utvecklingslinjen", hur den formats, förändrats och utvecklats.

Undervisningens inriktning är att ge eleverna kunskaper om och förståelse för hur historia kan användas och tolkas för att skapa historisk medvetenhet.Kopplingar till läroplanen är de förmågor som vi kommer att fokusera på under detta arbetsområde.

Bedömning

Elevens ska visa att han/hon har kunskaper som uppfyller kunskapskraven utifrån arbetsområdet Forna civilisationer - Flodkulturer
Läraren bedömer elevens kunskaper och förmågor under lektionsarbete, skriftliga och muntliga uppgifter, under diskussioner kring genomgångar, filmer, texter och andra källor. Lärarens bedömning pågår under samtliga arbetsmoment.

Det betyder att du har många tillfällen att visa att du når målen, när det står att bedömning sker på samtliga moment betyder det att jag letar efter tillfällen då du visar att du kan, inte tvärtom.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9

Matriser

Hi
Kunskapkrav historia åk 7-9

E
C
A
Tidsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Undersöka utvecklingslinjer
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Använda källmaterial
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: