Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den fantasifulla resan

Skapad 2020-01-08 08:13 i Varas Östra förskola Vara
Förskola
Med hjälp av barnlitteratur kommer läsåret präglas av fantasi och rika lärtillfällen. Pedagogerna kommer följa barnens intressen och litteraturen hjälper till att öppna nya världar och skapa lekfulla sammanhang. Vi kommer i vårt SKA-arbete för att följa de lärprocesser som sker och på så sätt systematiskt utvärdera vår verksamhet för att skapa kvalitet och meningsfullhet för barn och pedagoger.

Innehåll

Olika dimensioner av vårt tema:

LEK OCH FANTASI

I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler. Därför är det viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva.

 (Lpfö18, s. 8)

ALLAS LIKA VÄRDE

Genom att jobba med litteratur och föreställningsförmåga ges barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att leva sig in andras situation och skapa en känsla av rätt att få vara den man själv vill. Vi kommer använda oss av normkreativ litteratur och kompisböcker. I och med att barnkonventionen blir lag 1 jan 2020 kommer alla pedagoger fördjupa sig i detta och diskutera olika dilemman och hur vi omsätter detta i vår verksamhet.

SPRÅK

Att läsa för barnen ger ett möjligheter att utveckla ett rikt språk och barnen kommer erbjudas många tillfällen att uttrycka sig på många olika sätt, genom berättande, olika estetiska uttrycksformer, musik och drama. Vi kommer även fokusera på att stötta barn med annat modersmål genom att använda polyglutt för att kunna erbjuda högläsning på olika språk.

 Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. (Lpfö18, s.8)

HÅLLBAR UTVECKLING

Vi kommer jobba med experiment och barnens nyfikenhet på naturfenomen och djur.  Ofärdigt material kommer användas vid skapande för att på så sätt låta barnen använda sin kreativitet och fantasi.

IKT

Med hjälp av greenscreen kommer vi arbeta med källkritik och olika appar kommer användas för att barnen ska kunna skapa egna sagor, filmer och animeringar. Genom att projicera olika miljöer kan det skapas nya intressanta lärmiljöer.

 

Kopplingar till läroplanen

  • fantasi och föreställningsförmåga,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: