Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Memory (chapter 3 in All In)

Skapad 2020-01-08 11:22 i Dackeskolan Mjölby
Grundskola F Engelska
What important things about your past do you remember? This chapter is all about memory. And we will talk about the past and focus on past tense with verbs.

Innehåll

Syfte och Mål:

 • Du ska kunna diskutera minnen utifrån dig själv personligen och allmänt för människor i stort,  både skriftligt och muntligt på engelska. 

 • Du ska bli säkrare på att använda rätt form av verb i dåtid när du skriver och pratar engelska.

 •  Du ska även kunna lyssna på och läsa om andra människors minnen och bygga upp ditt ordförråd, allt på år 9-nivå.

Planering av arbetsområde:

TID

Det här ska vi lära.

Det här ska vi göra/Aktivitet.

Vecka 48-51

(tiden kan ändras)

Att läsa texter på olika nivåer med olika svårighetsgrad. Nya ord och uttryck.

 • Läsa texterna “Starter”, A och B i kapitel 3. (Text C är extra.) Plus Quotes sidan 97

 • Jobba med orden i övningar, översätta orden, skriva meningar med orden på engelska och översätta meningar med orden till svenska, sidorna 71, 78-79, 84-85, 98

 • Visa förståelse genom att svara på frågor om texterna.

 

Att använda dåtidsform av regelbundna verben på rätt sätt i tal och skrift och förstå reglerna för att använda dem.

Plus använda dåtidsform av verbet BE (was/were )

 • Gå igenom grammatikregler tillsammans på whiteboarden.

 • Öva grammatiken i textboken på sidorna 74-75 + 86-87.

 • Öva grammatiken i stenciler från Lina

 • Använda grammatiken i små tal- och skrivövningar som finns i textboken.

 

Att beskriva och diskutera minnen både muntligt och skriftligt med större variation i ord och uttryck än tidigare.

 • Berätta muntligt om första dagen i skolan eller ett annat minne du aldrig glömmer, sidan 72

 • Skriv och berätta om ett minne, s 73

 • Beskriv och berätta om bilden på sidan 90

 

Att lyssna på texterna och öva uttal av ord.

Att förstå en intervju på engelska.  Olika strategier för att underlätta lyssnandet och förståelsen av det som sägs.

 • Använda webbappen Liber för att lyssna på alla texter

 • Lyssna på hörövningen Childhood Memory på sidan 88-89Studieteknik/Goda råd

 

 • Använd lexikon (ordlistor) så som lexin.nu för att slå upp ord på modersmål.

 • Använd lexikon så som tyda.se eller ord.se för att slå upp ord och kunna översätta dem till svenska.

 • Lyssna på texterna på webbappen på Libers hemsida.

 • Gör egna gloslistor med nya ord och öva hemma varje kväll.

 • Använd studietiden och kvällarna hemma till att lära nya ord och jobba med texterna.

Lärandematris Elev: Klass:

Ämne: Engelska år 9 Område: Memory

Jag…förstår skriven engelska (läser)
Du kan förstå det mesta av innehållet i olika typer av texter. Du förstår tydliga detaljer i texterna.

Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när du läser.

Du kan förstå det mesta av innehållet i olika typer av texter. Du förstår viktiga detaljer i texterna.

Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du läser.

Du kan förstå både helhet och detaljer i olika typer av texter.


 Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du läser.

förstår talad engelska (lyssnar)

Du kan förstå det mesta av innehållet i engelska som talas lagom fort. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs.

Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.

Du kan förstå det mesta av innehållet i engelska som talas lagom fort. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs.

Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.

Du kan förstå både helhet och detaljer i engelska som talas lagom fort.

Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.


talar engelska

Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra i olika situationer. Du anpassar dig på ett ganska bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.

Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra i olika situationer. Du anpassar dig på ett bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.

Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du pratar med andra i olika situationer. Du anpassar dig på ett bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.

skriver på engelska

Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter.

Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver till andra i olika situationer. Du anpassar dig på ett ganska bra sätt till de som läser, till budskapet och till situationen.

Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika slags texter. 

Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver till andra i olika situationer. Du anpassar dig på ett bra sätt till de som läser, till budskapet och till situationen.

Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver olika slags texter. 

Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver till andra i olika situationer. Du anpassar dig på ett bra sätt till de som läser, till budskapet och till situationen.
Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Sånger och dikter.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  E 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 9
 • Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  C 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  C 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  C 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  C 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
  En  C 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  C 9
 • Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  A 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  A 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
  En  A 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
  En  A 9
 • Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  A 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  A 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: