Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme och väder

Skapad 2020-01-08 14:05 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Hur sprids värme? Hur mycket energi går det åt att värma upp olika material? Hur fungerar ett kylskåp? Det är exempel på frågor vi ska få svar på i detta arbetsområde.
Grundskola 7 – 9 Fysik
Temperatur är ju något vi ofta mäter det är viktig information om hur vi ska klä oss. Vi behöver veta hur olika material tål olika temperatur. Material som värms upp tar större volym och trycket ökar.

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

Du ska

 • kunna begreppen massa, volym och densitet
 • känna till hur värme påverkar atomers och molekylers rörelse.
 • känna till varför fasta ämnen, vätskor och gaser utvidgas när de värms upp.
 • förstå hur ovanstående påverkar hur vi t.ex. bygger broar och järnvägar.
 • känna till de 3 temperaturskalorna Celsius, Fahrenheit och Kelvin.
 • känna till historien bakom de 3 temperaturskalorna och var de används.
 • kunna omvandla temperaturer mellan de 3 skalorna m.h.a formler som vi lär oss använda.
 • känna till att vattnets densitet är störst vid + 4 C och vad detta får för konsekvenser.
 • kunna förklara hur värme sprids genom ledning, strömning och strålning.
 • kunna några exempel där olika ämnens volymökningar kan vara farliga.
 • kunna förklara varför t.ex vinterkläder, hus och fönster isolerar mot kyla.
 • känna till hur mörka resp. ljusa ytor reflekterar strålning
 • känna till hur en termos fungerar.
 • kunna förklara vad avdunstning resp. kondensation är för något.
 • kunna förklara i stora drag hur ett kylskåp, en frysbox samt en värmepump fungerar.
 • Tryck på fasta material, i vätskor och i gaser
 • Känna till hur lufttrycket förändras i atmosfären
 • Kunna enhet för tryck

Arbetssätt

Undervisningen kommer att ske på följande sätt:

 • Föreläsningsform 
 • Går genom fysikboken (spektrum: värme och väder).
 • Laborationer
 • Film.
 • Instuderingsuppgifter som görs både individuellt och i smågrupper.

Bedömning

Kunskaper visas muntligt, praktiskt och skriftligt vid diskussioner, frågeställningar, laborationer och prov.

Tidsplan : V48-3 

Prov v 3

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
matris Fysik

insats
E
C
A
Samtala & diskutera
Frågor,åsikter & argument
Söka information
Använda information och anpassa framställning
undersökningar frågeställningar &planeringar
Använda utrustning
Resultat, modeller & teorier
Resultat, rimlighet & förbättring
Dokumentera undersökningar
Fysikaliska sammanhang, begrepp ,modeller & teorier
Fysikaliska processer, begrepp& modeller & teorier
Fysik i vardag och samhälle
Fysikaliska modeller ,partiklar och strålning
Upptakter och deras betydelser
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: