Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri, åk8, kap3, Matte Prio

Skapad 2020-01-09 07:13 i Hosiannaskolan Grundskolor
Grundsärskola 8 Matematik

Innehåll

Förankring i läroplanen - kap 3 och syftestexten i kursplanerna

Förmåga/förmågor, som undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla:

Innehåll

Centralt innehåll,  7-9, som kommer att behandlas under arbetet:

Konkretisering

• Kunna viktiga begrepp inom geometri såsom punkt, stråle, sträcka, linje, vinkel, bisektris, parallella linjer, bas, höjd, radie, area och omkrets
• Kunna namn på olika geometrisk figurer, dess egenskaper
• kunna beräkna area av rektanglar, trianglar
• Kunna använda de vanligaste areaenheterna.
• Kunna använda skala och göra mätningar i en ritning

Arbetssätt och undervisning

Till elever:
• Du får en planering där du kan se vad vi ska gå igenom vid respektive tillfälle.
• Utnyttja lektionstiden på bästa sätt.
• Gör alltid ordentliga redovisningar och skriv alltid fullständiga svar.
• Se till att vara i fas med planeringen om du varit sjuk, ledig eller av annan anledning inte följt planeringen.

Bedömning; vad och hur.

 Indikatorer som visar på kunnandet (baserat på konkretiseringen ovan).Den/de uppgifter/produktioner, som kommer att ligga till grund för bedömningen av i vilken grad eleven utvecklat de kunskaper och förmågor som arbetsområdet syftar till.

 

VT 2020 

Kapitel 3  Geometri, mattebok prio matematik 8 

v.2 

3:1-3:2, Cirkelns omkrets och cirkelns area 

V,3 

3:3-3:4, begränsningsyta och mantelyta, volym och rätblock, diagnos 3:1-3:3  

V,4 

3;5-3:6, volymenheter och volym av prisma och cylinder 

V,5 

3:7-3:8, volym av kon, pyramid och klot, Former, diagnos 3:4 -3:7 

V, 6 

Matematik prov, uppföljning 

 

Kapitel 2 Algebra 

 

V7 

Mönster , mönster och former 

V8

Uttryck med parenteser, multiplikation med parentes 

V9

Ekvationer,  

 

v 10  SPORTLOV!!!

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • De geometriska objekten cirkel, kvadrat, rektangel, triangel. Hur de avbildas och beskrivs, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  7-9
 • Geometriska begrepp, till exempel hörn, sida, sträcka och vinkel.
  Ma  7-9
 • Proportionella samband samt enkel förstoring och förminskning.
  Ma  7-9
 • Geometriska mönster och hur de kan konstrueras.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Kunskapskrav åk 7-9

> > >
> > >
> > >
Formulera och lösa problem
 • Ma
Eleven kan lösa enkla problem på ett i huvudsak och kan bidra till att formulera enkla matematiska modeller
Eleven kan lösa problem på ett relativt väl fungerande sätt samt att formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem på ett väl fungerande sätt samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Matematiska begrepp
Använda, analysera och se samband mellan begrepp
 • Ma
Eleven har grundläggande kunskaper om och kan beskriva matematiska begrepp, använder dem i välkända sammanhang, växlar mellan olika uttrycksformer och kan även föra enkla resonemang hur begreppen är relaterade till varandra. Detta kan eleven på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om och kan beskriva matematiska begrepp, använder dem i välkända sammanhang, växlar mellan olika uttrycksformer och kan även föra enkla resonemang hur begreppen är relaterade till varandra. Detta kan eleven på ett i relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om och kan beskriva matematiska begrepp, använder dem i välkända sammanhang, växlar mellan olika uttrycksformer och kan även föra enkla resonemang hur begreppen är relaterade till varandra. Detta kan eleven på ett väl fungerande sätt.
Metoder och beräkningar
 • Ma
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga (lämpliga) matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att beräkningar och lösa rutinuppgifter med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga (lämpliga) och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Redovisningar
Redovisningar av beräkningar, frågeställningar och slutsatser
 • Ma
 • Ma
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångsätt på ett i huvudsak fungerande sätt. Använder matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matamatiska resonemang som till viss del för resonemangen framåt. Redovisningarna går delvis att följa och det matematiska språket är i huvudsak fungerande.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångsätt på ett ändamålsenligt sätt. Använder matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matamatiska resonemang som för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångsätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Använder matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matamatiska resonemang som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: