Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik vt 2020

Skapad 2020-01-09 09:25 i Svärdsjöskolan Falun
Grundskola 6 Matematik
Här kan du läsa om syfte och mål som vi arbetar mot under våren 2020 inom matematik.

Innehåll

Arbetsmetod

 

Du kommer att arbeta med den digitala matematikboken på Intermatte.se.

Vi kommer även att räkna i matteboken Favorit matematik som ett komplement till den digitala matteboken.

 

Du kommer att träna... 

 • din förmåga att kommunicera och föra matematiska resonemang, 

 • din förmåga att lösa matematiska problem,

 • din begreppsförståelse,  

 • samt olika matematiska metoder. 

 

Du kommer att få genomgångar av din lärare samt kunna komplettera det med digitala genomgångar på Intermatte.se

 

Du kommer att arbeta enskilt och i par/grupp.

 

Bedömning

 

Jag kommer att titta på arbetet du gör i den digitala matematikboken samt din förmåga att lösa matematiska problem och föra resonemang i par/grupp.

Varje avsnitt kommer att avslutas med en diagnos som är betygsgrundande. 

Vi kommer också att genomföra nationella prov i matematik under våren som är en del av bedömningen för terminens betyg. 

 

Mål - Intermatte.se

 

Kapitel 5 - Mätning

Efter avslutat kapitel skall du...

 • kunna multiplicera och dividera vilket tal som helst med 10, 100, 1000 eller 10 000 i huvudet.

 • känna till våra vanligaste prefix.

 • kunna omvandla mellan olika längdenheter, massaenheter, volymenheter respektive tidsenheter.

 • kunna göra rimliga uppskattningar av längder, massor, volymer och tid.

 

Kapitel 6 - Geometri

 • Efter avslutat kapitel skall du...

 • förstå vad symmetri innebär och kunna säga om en bild är symmetrisk eller ej.

 • förstå vad omkrets och area är och kunna beräkna omkrets och area av rektanglar och trianglar.

 • kunna omvandla mellan olika areaenheter.

 • kunna se samband mellan sidornas längd, omkretsen och arean på en rektangel.

 • kunna beräkna en triangels vinklar med hjälp av vinkelsumman, komplementvinkeln eller supplementvinkeln.

 • kunna avgöra om en triangel är trubbvinklig, rätvinklig eller spetsvinklig.

 • kunna redovisa sina beräkningar på ett matematiskt korrekt sätt.

 

Kapitel 7 - Sannolikhet

Efter avslutat kapitel skall du...

 • kunna beräkna sannolikheten för en händelse där alla utfall har samma sannolikhet.

 • kunna använda sannolikhet och statistik för att beräkna ett förväntat resultat, till exempel hur många sexor du bör få på 20 tärningskast.

 • förstå vilka händelser som styrs av slumpen, vilka som inte gör det och hur det påverkar sannolikheten för olika utfall.

 • kunna beräkna hur många olika kombinationer du kan skapa av en viss mängd alternativ.

 • kunna upprätta ett enkelt träddiagram i två steg och utifrån det avläsa sannolikheten för en kombinerad händelse.

 

Kapitel 8 - Algebra

Efter avslutat kapitel skall du...

 • kunna förenkla algebraiska uttryck.

 • kunna teckna algebraiska uttryck som beskriver en specifik händelse.

 • kunna tolka vad olika algebraiska uttryck står för.

 • kunna lösa ekvationer i mer än två steg.

 • kunna beräkna värdet av ett algebraiskt uttryck.

 • kunna beskriva ett geometriskt mönster med hjälp av ett algebraiskt uttryck.

 

Kapitel 9 - samband och förändring

Efter avslutat kapitel skall du...

 

 • kunna avläsa koordinater ur ett koordinatsystem och sätta ut punkter med hjälp av koordinaterna.

 • förstå vad proportionalitet innebär och kunna känna igen ett proportionellt samband.

 • kunna läsa av ett linjediagram och skapa egna kurvor efter instruktioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: