Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra och procent

Skapad 2020-01-09 09:51 i Annerstaskolan Huddinge
Fortsättning algebra samt procent
Grundskola 6 – 9 Matematik

Innehåll

Vecka

Teori och aktiviteter

Gemensam aktivitet

Övrigt

3

Huvudräkning/uppställning och egen algebra räkning

Problemlösningsuppgifter och förenkla uttryck av omkrets

Egen räkning

4

 

Prioriteringsregler och förenkla uttryck

Balansmetoden något svårare uppgifter

Egen räkning

5

Procent: bråkform, decimalform, procentform, höjning och sänkning, beräkna delen

Blandade uppgifter och beräkna delen samt det hela

Repetition geometri cirkel/rätblock mm

6

Procent: bråkform, decimalform, procentform, höjning och sänkning, beräkna delen

Blandade uppgifter och beräkna delen samt det hela

Problem med procent

7

Repetition

Algebra /procent

Diagnos

8

 

 

Träningsprov

Prov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogisk planering

 

Arbetsområde: Algebra och procent

Ämne: Matematik

Årskurs:(6), 7-9

Tidsperiod: v. 3-8

 

1.       SYFTE: Undervisningen i ämnet ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Kopplingar till läroplan:

Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Syfte föra och följa matematiska resonemang, och

Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

2.       CENTRALT INNEHÅLL vi arbetar med 

Algebra

            Förenkla uttryck

             Prioriteringsregler

             Ekvationer fingermetoden och balansmetoden

Procent

             50%,25%,10%, 1%,

              Hur mycket en viss procent av något är

              Decimalform-bråkform-procentform

              Det hela

               Förändringen/andelen i procent

Problemlösning

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och ämnesområden. Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

 

 

3.       ÖVERGRIPANDE LÄROPLANSMÅL i Lgr 11 som vi fokuserar i detta arbetsområde:

ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,

stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,

ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,

stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter,

samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen, och

organisera och genomföra arbetet så att eleven

– utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga,

– upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt,

– får stöd i sin språk-och kommunikationsutveckling,

– successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar,

– får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang, och

– får möjlighet att arbeta ämnesövergripande.  

 

 

4.       KUNSKAPSKRAV som arbetsområdet riktas mot

Förmågor som undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla:

Metoder

Problemlösning

Begrepp

Resonemang

Kommunikation.                      


5.       KONKRETISERING AV MÅL för arbetsområdet

                   Kunna använda Pi i beräkningar av omkrets area cirkeln

                    Area och volymberäkningar av olika geometriska föremål

                    Procent främst del det hela och förämndringen

                    Fingermetoden och balansmetoden

                    Enklare ekvationer

                    Problemlösning

 

 

6.       METOD: Så här kommer vi arbeta med arbetsområdet

Genomgångar, diskussioner, samtal, övningar, gemensamma uppgifter, delta aktivt och anteckna, arbeta med uppgifterna i boken, redovisa lösningar och veckans mål. Gruppuppgift, delta aktivt i gruppen, diagnos och huvudräkning/räknare.

 

 

7.       BEDÖMNING: Det här blir jag som elev bedömd på

Du kommer att få möjlighet att visa dina kunskaper genom:
ett aktivt deltagande i samtal och diskussioner

ett aktivt deltagande på lektioner

prov

 

Och

Tänk på att redovisa dina uppgifter ordentligt när du övnings räknar. Gör alltid ordentliga redovisningar och skriv alltid fullständiga svar, det har du igen på proven.

Ta vara på lektionstiden. Ju mer du får gjort på lektionen desto mindre behöver du jobba hemma.

 

8.     Begrepp/Matteord

Uttryck, obekant, balansmetoden , fingermetoden , ekvationer, geometriska föremål, Radie, diameter, omkrets, volym, area, diagonal, decimalform, bråkform, förändring, förändringsfaktor, andel, del, det hela

 

 

Betygskriterier

E

C

A

Begrepp

Använder och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

 

Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.

Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.

Metoder

Kunna välja lämpliga matematiska metoder för beräkningar.

 

Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom geometri med tillfredsställande resultat.

Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom geometri med gott resultat.

Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom geometri med mycket gott resultat.

Problemlösning

Formulerar och löser problem med hjälp av matematik.

 

Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.

Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.

Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.

Kommunikation/Redovisning

Använder matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som till viss del för resonemanget framåt.

Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt.

Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar dem.

Resonemang

För och följer matematiska resonemang samt värderar valda strategier och metoder.

 

Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Ansvarstagande

 

Tar visst ansvar för sitt eget lärande.

Tar ansvar för sitt eget lärande.

Tar ansvar för sitt och gruppens lärande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: