👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atom och kärnfysik 9C

Skapad 2020-01-09 14:56 i Östhammar kommuns nätverk i grundskolan Östhammar
Arbetsområde: År 9 Atom och kärnfysik
Grundskola 7 – 9 Fysik
Du kommer under arbetsområdet bl a lära dig vilka delar en atom består av, beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning, förklara och visa på samband kring partiklar och strålning. Du kommer även att få lära dig vad halveringstid är, få fördjupade kunskaper om kärnkraft och hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik. Du kommer även få få fördjupade kunskaper om kärnkraft.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att:

 • Diskutera, granska och ta ställning till hur vi idag och i framtiden bör använda radioaktiva ämnen
  - dessa ämnen både räddar och tar liv
 • beskriva och förklara begrepp som atom, atomkärna, elektron, jon, isotoper, partikelstrålning, gammastrålning, halveringstid, bakgrundsstrålning samt stråldos och dosimeter

Undervisningens innehåll

 • Hur det gick till när forskare upptäckte att atomen består av mindre delar och hur forskningen om atomens inre pågår än idag
 • Hur en atom är uppbyggd och vad isotoper är för något
 • Hur elektromagnetisk strålning skapas, t.ex ljus och röntgenstrålning
 • Hur det gick till när forskarna upptäckte radioaktiva ämnen och hur det förbättrat människans levnadsvillkor
 • Hur man mäter strålning och hur man skyddar sig mot strålning
 • Hur atombomben utvecklades och hur strålning kan påverka människokroppen
 • Hur vi använder strålning i medicinsk utrustning och för att fastställa åldern på gammalt organiskt material
 • Hur vi lärt oss hantera kärnenergi för att bygga kärnkraftverk samt hur det påverkat våra levnadsvillkor
 • Samtala om och argumentera för kärnenergins för- och nackdelar samt hur vi kan lösa samhällets energibehov i framtiden

Redovisning av kunskaper

 • Diskussioner i klassen och på gruppnivå.
 • Muntliga och skriftliga redovisningar av uppgifter
 • Skriftlig bedömningsuppgift

Du kommer att bli bedömd på

 • Hur väl du kan samtala och diskutera frågor som rör området
 • Dina kunskaper inom området, begreppen - din förmåga att använda begreppen som ingår i kursen.
 1. Ju fler begrepp du har med i resonemanget och använder på rätt sätt desto bättre.
 2. Ju större precision och ju tydligare åtskillnad du gör mellan närliggande begrepp desto bättre

 

Grovplanering: Vi arbetar utifrån fysikboken kapitel 10.

Vecka 2-3: Atomens inre sid 273-278.

Atomens historia (översikt)
Hur är atomen uppbyggd?
Hur uppkommer ljus och elektromagnetisk strålning?

Begrepp: Atom, jon, elektron, neutron, proton, elementarpartiklar, nukleoner, laddning,  skal, atomnummer, masstal, isotop, elektromagnetisk strålning.

Uppgifter:
Atomens byggnad
Olika Atomer av samma ämne
Protoner Neutroner och elektroner
Testa dig själv sid 278. 

 

Vecka: 4-5 Radioaktiva ämnen sid 279-287

Vad är radioaktivitet och vilka olika typer av radioaktiv strålning finns det? Skillnad/Likheter?
Hur sker radioaktivt sönderfall?
Vad är halveringstid?
Hur upptäcks strålning?
För/nackdelar med strålning samt dess användningsområden

Begrepp: Alfa-, Beta- och Gammastrålning, joniserande strålning, halveringstid, dosimeter, bakgrundsstrålning, radonhus, stråldos,
Becquerel, Millisievert

Uppgifter: Radioaktivt Sönderfall

Testa dig själv sid 287

 

Vecka: 6-7 Kärnenergi sid 288-295

Förklara hur reaktorn och kärnkraftverket fungerar!
Var finns Sveriges kärnkraftverk?
Fördelar/risker med kärnkraft?
Vad hände i Harrisburg, Tjernobyl och Fukushima?

Begrepp: Fission, Fusion, Kedjereaktion, Generator, Styrstavar, Turbin, Moderator

Uppgifter: Det går att tillverka Grundämnen, Mer om Kärnreaktioner, Kärnreaktioner ger oss energi

Testa dig själv sid 295

Finalen sid 300-301

Prov vecka fredag vecka 10

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9