Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Handel och näringsliv - globalt och lokalt - allt hänger ihop!

Skapad 2020-01-09 15:06 i Hamburgsundskolan Tanum
Grundskola 8 – 9 Geografi Samhällskunskap

I detta avsnitt kommer vi att läsa om hur handel och näringsliv fungerar på såsväl global som lokal nivå. Ni kommer göra studier kring näringslivet lokalt i vår kommun samt kommer ni få läsa om  hur en kommun fungerar och styrs rent politiskt och vilka möjligheter du har att påverka ditt närsamhälle.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Dessa mål sammanfattar vad  Du skall arbeta mot i detta område:

* Lära dig var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. 
* Kunna visa att du förstått hur vårt samhälles näringsliv och människors försörjning (sätt att överleva) har förändrats över tid; vad vi har levt     på förr och vad vi lever utav idag och förklara varför det är så.  
* Ha kunskaper om hållbar utveckling och dess koppling till handel, näringsliv och globalisering 
* Få kunskaper om vilka olika typer av företag som finns i din kommun och varför de ligger på de platser de gör. Kunna redogöra för viktiga näringar i såväl din kommun som i Sverige och världen. 
* Lära dig hur du kan samla in kunskaper med olika metoder i geografi. Exempelvis genomföra intervjuer, undersökningar och studiebesök.
* Visa att du att som helhet förstått hur en kommun hänger samman, både vad gäller företagande och kommunal demokrati.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Du kommer bedömas utifrån kunskapskraven i Geografi och Samhällskunskap i Lgr 11.
Dessa hänger samman med de mål som du skall arbeta mot och som finns specificerade här ovan. Kunskapskraven finns i kunskapsmatrisen för respektive ämne och som finns här på UNIKUM under "Kunskaper".  Genom att studera den får du också en uppfattning om hur du skall arbeta för att nå respektive betygsnivå. Prata med mig individuellt om vad just du skall utveckla! 

Du kommer bedömas löpande under arbetets gång genom hur du tar ansvar och genomför arbetet i grupp kring ert eget "företag", hur du arbetar löpande, din medverkan i diskussioner kring de olika områdena och dagsaktuella samhällsfrågor samt avslutande skriftligt förhör. Stor vikt läggs på hur du tar eget ansvar för dina studier.

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Undervisningen består i olika moment. Detta kommer att bestå av två delar: Ena delen består av studier kring näringsliv, globalisering och handel som också inkluderar studiebesök/praktik samt fältundersökning av ett företag i Tanum Kommun . Den andra delen handlar om hur en kommun fungerar och styrs.

Undervisning rörande handel, näringsliv och kommun

Undervisningen kommer innehålla genomgångar, diskussioner, film och dagsaktuella frågor där du förväntas delta aktivt. 

Grunden i kursen utgörs av arbete med läroböckerna: 
Läsa sidorna 92-110 i Geografi 7-9 samt skriftligt redogöra för frågorna på sidan 111 i samma bok.
Läsa texthäfte och ha gruppdiskussioner kring hur en kommun styrs, vilka uppgifter den har och den finansieras. 

I geografidelen kommer ni därefter delas in i grupper där ni skall få komma på en egen vara/eller tjänst som ni skall - utifrån de olika produktionsfaktorerna Arbetskraft, Naturtillgångar (råvaror), Realkapital (tex. pengar, maskiner, fabriker), Humankapital (kunskap), Infrastruktur (kommunikation och transport) - producera på ett hållbart sätt. Detta skall redovisas genom muntlig presentation och skriftlig rapport vecka 9 och instruktioner ligger på Classroom. 

Vi kommer under kusen få studiebesök av näringslivsutvecklare och politiker från Tanum kommun som en introduktion till studierna av vårt lokala näringsliv och vår kommuns uppgifter och styrning. Vi kommer studera kommunens näringsliv övergripande samt kommer ni få kunskaper om vad kommunens roll i samhället är och hur en kommun styrs. Som avslutande moment i denna del skall ni på PRAO under vecka 10. Som redovisning på denna del kommer ni dels få ett skriftligt läxförhör. Instruktioner publiceras löpande på Classroom. 

För er som har anpassat material kommer jag prata med individuellt kring upplägg om kursen. 


Tidsåtgång:
SO-lektionerna V 2-9: Förberedelser, grupparbete, fältstudier, praktik, gemensamma studier. 

Redovisning :
Redovisning görs uppdelat genom grupparbete och läxförhör på området. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
  Ge  7-9
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: