Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp Kommunikation Vt-20

Skapad 2020-01-09 18:01 i Stenbergaskolan sär Söderhamn
Grundsärskola 1 – 9 Kommunikation
Eleverna skall ges förutsättningar att b.la: Utveckla sin förmåga att samspela med andra. Använda ord, begrepp, symboler och andra uttrycksätt för kommunikation.

Innehåll

 

                              Veronica Landström, Kicki Jacobson, Kerstin Sundgren

 

                                                                 Stenbergaskolan VT-20

 

                                                                 

 

 

 

    Lokal läroplansplanering

 

       Kommunikation

 

                          

 

                                              

 

                    Jag heter……….

 

   HEJ! Hej!   A  B   C   D   

 

Tidsperiod:  Vårterminen 2020.

 

 

 

Syfte:

 

Genom undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

 • samspela med andra,
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
 • söka information från olika källor, och
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation

 

                                                             (Lgr 11)

 

 

 

Centralt innehåll i årskurs 1–3

 

Samspela, tala och samtala

 

 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer: turtagning, att initiera och avsluta samspel eller samtal.
 • Kommunikation i olika sammanhang, till exempel under rasten eller med digitala verktyg.
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
 • Kroppsspråk, tecken eller tal.
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.

 

Tolka och förstå

 

 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor.
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
 • Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.

 

Informationssökning

 

 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman och symboler, såväl med som utan digitala verktyg.

 

 

 

Ämnesspecifika begrepp

 

 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation, till exempel för att samspela med andra.

 

 

 

Centralt innehåll i årskurs 4–6

 

Samspela, tala och samtala

 

 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer: turtagning, att initiera, upprätthålla och avsluta samspel eller samtal.
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i skolbiblioteket eller med digitala verktyg.
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckas på olika sätt.
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.

 

Tolka och förstå

 

 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, sagor och myter.
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
 • Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier.

 

Informationssökning

 

 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel tidningar och sökmotorer på internet.

 

Ämnesspecifika begrepp

 

 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation, till exempel för att samspela med andra.

 

Centralt innehåll i årskurs 7–9

 

Samspela, tala och samtala

 

 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i affären eller med digitala verktyg.
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckas på olika sätt.
 • Språkets struktur, ordföljd och meningsbyggnad.
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.

 

Tolka och förstå

 

 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
 • Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier.

 

Informationssökning

 

 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman, symboler och instruktioner, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel tidningar, uppslagsböcker, bibliotek och sökmotorer på internet.

 

Ämnesspecifika begrepp

 

 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation, till exempel för att samspela med andra.

 

                                                        (Lgr 11)

 

                                 

 

 

 

Mål: Vad ska jag lära mej?     (efter elevens förutsättningar)

 

Kunna initiera, upprätthålla/avsluta kommunikation

 

Kunna uttrycka egna samt tolka andras behov och känslor.

 

Kunna samspela, tolka olika kommunikativa uttryck

 

Kunna tolka några elevnära ordbilder

 

Känna igen och använda alfabetet

 

Kunna skriva några elevnära ord

 

Kunna visa igenkännande, förstår språket i tal sånger ljudlekar samt återberätta innehållet i återkommande berättelser

 

Kunna söka elevnära information

 

Kunna använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig

 

Kunna identifiera/använda ord begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

 

 

 

 Hur: Undervisning

 

V. 2-24 Kontinuerligt fortsätta jobba med AKK. Tecken, tal, bilder, pekprat, kropp, Ipad, big mac, step by step och ögonstyrning. Att eleven förstår meningen med bildschema, använder det på för hens funktionellt sätt. Personalen dagligen vara förebilder i användandet. Visa rutiner för eleven återkommande under dagen samt gå till/ta fram kommunikationsmedlet när det blir fel. Hämta kommunikationsmedlet – visa eleven, så att eleven själv är aktiv och delaktig. Kommunikationsmedlet ska alltid finnas synligt, tillgängligt!

 

Fortsätta jobba med veckoscheman.

 

V. 3-20 Inkludering med kommunikation som fokus, modersmål samt bokläsning.

 

 

 

 

 

V. 2-24 Lyssna till läsning. Böckerna bygger på elevernas

 

        intressen. Vi använder oss av lpad och projektor när vi läser och ibland

 

        har böckerna även QR koder samt tecken som stöd.

 

        Besöka biblioteket.

 

V. 2-24 Arbeta med förmågecirkeln. Ett arbete som ska synliggöra elevernas

 

         lärande. I cirkeln ingår orden: kommunikation, reflektion, kreativitet,

 

         samarbete, ansvar. Detta görs med kort som visas när vi arbetar med

 

         de olika orden.

 

V.6      Lägga till förmågekortet Reflektion

 

V. 2-24 Olika bänkjobb till var och en, personligt utformade, efter förmåga: 

 

         Arbeta taktilt. 

 

         Arbeta med att skriva sitt förnamn och efternamn 

 

         med penna. 

 

         Skriva sitt namn på dator med talsyntes utifrån Symwriter kort. 

 

         Återberättande, bildkommunikation runt olika föremål. 

 

         Skriva ljudenliga ord, 1-4 ords satser på dator med talsyntes utifrån 

 

         Symwriter kort. Läsa det som skrivits. 

 

         Träna alfabetet, att känna igen bokstäverna, skriva, ljuda samt vad  

 

         de heter. Hitta/känna igen dess plats i olika ord.   

 

         Träna även på samlingen genom att använd ”bokstavspåsen”. 

 

 

 

         Läsa para ihop bild/ord. Para ihop 2-3 ords sats med bild. 

 

         Skriva, känna igen, läsa ljudenliga ord kopplade till årstiden och olika 

 

         högtider.

 

 

 

V. 18    Lägga till förmågekortet Kreativitet

 

 

 

V. 2-24  Läsa para ihop bild/ord. Para ihop 2-3 ords sats med bild.

 

         Skriva, känna igen, läsa ljudenliga ord kopplade till årstiden och olika

 

         högtider.

 

V. 15 Läsa böcker kopplade till påskhögtiden.

 

         Skriva i Ipad med talsyntes enkla korta ljudenliga 2-4 ords satser.

 

         Jobba med känslor och uttryck, se Lpp Vardagsaktiviteter

 

         Jobba med munmotorik och språkljud. Se Lpp Motorik.

 

 

 

 

 

Hur eleverna visar sina förmågor:

 

Genom att efter förmåga delta/genomföra/beskriva/kommunicera under lektionerna.

 

 

 

Bedömning: Personalen stämmer av mot Lpp samt elevens IUP. Kontinuerlig formativ och summativ bedömning.

 

Stämmer varje dag av med eleven hur dagen varit samt hur eleven tycker olika aktiviteter gått genom AKK. Personalen stämmer också dagligen av med varandra hur olika aktiviteter gått.

 

Big 5: Analysförmåga, kommunikativ förmåga, begreppslig förmåga, procedur

 

       förmåga, metakognitiv förmåga.

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

KOM
Mölndals stad -Kommunikation (träningsskolan)

Genom undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för grundläggande och fördjupade kunskaper i slutet av åk 9. (Efter elevens förutsättningar)
 • KOM   samspela med andra,
 • KOM   tolka olika former av kommunikativa uttryck,
 • KOM   söka information från olika källor, och
 • KOM   använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den.
...
Dessutom kan eleven fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang och med olika syften.
Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
Eleven tolkar andras avsikter, behov och känslor och visar det i kommunikationen
...
Eleven förstår också andra kommunikativa uttryck, kan tolka några elevnära ordbilder och skriva elevnära ord.
Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
Eleven förstår språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser och kan återberätta delar av innehållet.
Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.
Eleven kan på olika sätt söka elevnära information och information om samhället rörande vad som ska hända och vad som har hänt.
Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: