👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Björnen - Främjande och förebyggande arbete

Skapad 2020-01-13 09:23 i Skogsbackens förskola i Sankt Olof Simrishamn
Förskola
Vi som arbetar inom Simrishamns förskolor prioriterar det förebyggande arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Ett bra värdegrundsarbete ger bra arbetsklimat och utgör grunden för allas trygghet, trivsel och utveckling.

Innehåll

Syfte

Vi ska lägga grunden till ett demokratiskt klimat där alla har lika värde.

 

Långsiktiga effekter/mål

 • Att all personal aktivt arbetar främjande och förebyggande i det dagliga arbetet/mötena med kollegor och barn.
 • Varje barn ska lämna förskolan med god självbild och tilltro till sin egen förmåga att utveckla och förändrat sitt kunnande.
 • Varje barn ska lämna förskolan som blivande förskoleklasselever med rika erfarenheter av demokratisk utveckling.
 • Varje elev ska avsluta grundskolan med kunskaper som ger reella möjligheter att välja vilket nationellt program som helst i gymnasieskolan.
 • Varje elev har självkänsla nog att välja gymnasieprogram helt efter intresse.
 • Vårdnadshavarna har kännedom om förskolans värdegrundsarbete.

 

 

FÖRSKOLA

Förskolans egna mål:

 Att barnen har ett omsorgsfullt förhållningsätt utifrån ett samhällsperspektiv samt inblick i konsekvenser av sitt handlande.

 

Vilka förutsättningar ska vi skapa för lärande? 

I undervisningen används barnkonventionens arbetsmaterial, rädda barnen - "olika med lika" samt kompisböckerna. 

Undervisningen utgår ifrån ett variationsteoretiskt lärandeperspektiv för att möjliggöra ett lärande för varje individ.

Pedagogerna fungerar som goda förebilder för barnen.

 

Vad vill vi att barnen ska lära sig?

Att barnen har tillit till sin egen förmåga, samt att de ser vinningen av varandra.

 

Vilka mätmetoder ska vi använda?

 Dokumentation genom bild, skrift, observation samt analys och reflektion av lärloggar i unikum.

 

Vilket långsiktigt resultat vill vi uppnå i förhållande till målet?

 Att barnen lämnar förskolan med god självbild och att de har förståelse för varandras olikheter samt likheter. Där baren bemöter varandra med respekt i samhället.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18