👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik

Skapad 2020-01-13 10:08 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 9 Biologi
Teorin om evolutionen hjälper oss att förstå hur nya arter bildas och varför det är viktigt med biologisk mångfald. Genetiken beskriver hur proteiner bildas och celler delar sig. Vetenskapen om genetik hjälper oss att förstå hur arvsanlagen ärvs från generation till generation. Nya kunskaper om genteknik kan skapa nya organismer på gott och ont.

Innehåll

Syfte

 Syftet med detta arbetsområde är att du ska utveckla din förmåga att:

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Begrepp

Cellkärna, DNA, Kromosom, gen, arvsanlag, kvävebas, aminosyra, RNA,  dominant och vikande anlag, korsningsschema, arvsmassa, mutation, könsbundet arv, könscell,  genteknik, evolution, mutation, genetisk variation, naturligt urval, anpassning. 

Detta ska vi arbeta med (centralt innehåll):

 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Detta ska du kunna: 
Efter avslutat arbetsområde ska du ha kunskap om :

 • evolution: genetisk variation, naturligt urval, anpassning
 • begreppen; DNA, kromosom, gen
 • hur protein tillverkas.
 • hur egenskaper ärvs - korsningsschema.
 • hur celler delar sig
 • könsbundet arv
 • genteknik och dess fördelar och nackdelar. 

 

Bedömningsunderlag:

 • Skriftligt prov

Matriser

Bi
Genetik

E
C
A
Biologiska begrepp, teorier och modeller
Eleven har ...kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ... dessa med ... användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
..grundläggande..ge exempel och beskriva...viss...
...goda...förklara och visa på samband inom...relativt god..
...mycket goda...förklara och visa på samband inom och med något generellt drag...goda...
Resonemang
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med...motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
...enkla..
..utvecklade..
..välutvecklade...