Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikplanering vt-20

Skapad 2020-01-13 10:22 i Vasa Real Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Grovplanering i matematik vt-20

Innehåll

Preliminär Planering Formula 7          
               
    Läxa          
34 Kapitel 1: Mönster och tal     Arbetssätt: I undervisningen kommer vi arbeta enskilt, i grupp och i helklass, med till exempel genomgångar, problemlösning, diskussioner.
35 Diagnos 1:1 1  
36   2  
37 Diagnos 1:2 3          
38 Prov 1     Bedömning: Vi bedömer elevernas kunskaper utifrån förmågan att lösa matematiska problem, förmågan att använda matematikens begrepp, förmågan att använda matematikiska metoder och lösa rutinuppgifter, förmågan att föra och följa matematiska resonemang samt förmågan att använda matematikens uttrycksformer i olika sammanhang.

Vi bedömer elevernas kunskaper på prov, läxredovisningar, gemensamma diskussioner mm.
39 Kapitel 2: Räknesätt och räknemetoder    
40 Diagnos 2:1 4  
41   5  
42 Diagnos 2:2 6  
43 Prov 2    
44 Höstlov            
45 Kapitel 3: Form och storlek            
46              
47 Diagnos 3:1 7          
48   8          
49 Diagnos 3:2 9          
50 Prov 3            
51              
               
    Läxa   Syfte: Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att:
- formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
- använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
- välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
- föra och följa matematiska resonemang
- använda matematikens uttrycksformer för att samtal om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Lärandemål: Taluppfattning och tals användning
• Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
• Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
Algebra
• Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
• Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
• Metoder för ekvationslösning.
Sannolikhet och statistik
• Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, till exempel med hjälp av digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
Samband och förändring
• Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
Problemlösning
• Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
• Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
• Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
2 Kapitel 4: Bråk och decimaltal    
3 Diagnos 4:1 10  
4   11  
5 Diagnos 4:2 12  
6 Prov 4    
7 Kapitel 5: Procent och decimaltal    
8 Diagnos 5:1 13  
9 Sportlov    
10   14  
11 Diagnos 5:2 15  
12 Prov 5    
13 Kapitel 6: Algebra och mönster    
14 Diagnos 6:1 16  
15 Påsklov    
16   17  
17 Diagnos 6:2 18  
18 Prov 6    
19 Kapitel 7: Diagram och lägesmått    
20 Diagnos 7:1 19  
21 Diagnos 7:2 20  
22 Prov 7    
23      
24 Avslutning    
I undervisningen kommer vi arbeta enskilt, i grupp och i helklass, med till exempel genomgångar, problemlösning, diskussioner.  
Bedömning: Vi bedömer elevernas kunskaper på prov, läxredovisningar, gemensamma diskussioner mm. Vi bedömer elevernas kunskaper utifrån förmågan att lösa matematiska problem, förmågan att använda matematikens begrepp, förmågan att använda matematiska metoder och lösa rutinuppgifter, förmågan att föra och följa matematiska resonemang samt förmågan att använda matematikens uttrycksformer i olika sammanhang.  
  Bedömningsmatris E C A  
  Problemlösning Kan lösa olika problem på ett i huvudsak fungerande sätt. Väljer och använder strategier och metoder med viss anpassning till problemet. Bidrar till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas. För enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet. Kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt. Kan lösa olika problem på ett relativt väl fungerande sätt. Väljer och använder strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemet. Formulerar enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas. För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet. Kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt. Kan lösa olika problem på ett väl fungerande sätt. Väljer och använder strategier och metoder med god anpassning till problemet. Formulerar enkla matematiska modeller som kan tillämpas. För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet. Kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.  
  Begrepp Har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp.Använder dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Kan beskriva begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. Har goda kunskaper om matematiska begrepp. Använder dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. Har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.  
  Metoder och rutinuppgifter Kan välja och använda i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat. Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat. Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.  
  Redogörelser och samtal Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt. Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt. Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resone­mangen framåt och fördjupar eller breddar dem.  

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: