👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Draken Bertas experiment

Skapad 2020-01-13 10:32 i Stadionparkens Förskola Malmö stad
Förskola
Arbete med Draken Berta och hennes experiment på avdelning med barn i ålder 1-5 år.

Innehåll

VAD? 

Vi kommer under denna termin att introducera och arbeta med Bertas experiment bok- Spännande kemisagor från Draklandet.

Utgångspunkt

Vi har observerat att barnen har ett stort intresse av att experimentera och att utforska vatten. Därför vill vi uppmuntra detta intresse samt ge dem nya erfarenheter på ett lustfyllt sätt med hjälp av materialet, Bertas Experimentbok. Vi kommer att utgå från experimenten i boken och se vad barnen blir intresserade av och arbeta vidare utifrån detta.

 

Syfte:

Syftet är att väcka barnens intressen för kemi och naturvetenskap samtidigt att integrera intresset hos barnen för högläsningen genom att varje experiment utgår från en saga om draken Berta som avslutas med ett experiment. 

 

Mål:

Utifrån att vi har språk, naturvetenskap och teknik som prioriterade mål så vill vi utveckla barnens kunskaper och erfarenheter inom dessa områden med hjälp av lustfyllda undervisningstillfällen med Bertas experiment. Vi kommer även med detta tema arbeta med ett av våra Grön flagg mål som är Klimat och energi där vi utgår från experiment där barnen bland annat får utforska olika fysikaliska och naturvetenskapliga fenomen.

 

 Vi utgår från förskolans styrdokument; läroplanen, skollagen samt barnkonventionen.

Lpfö18:

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

 

Hur undervisar vi?

Förskolan erbjuder barnen varje vecka ett nytt experiment som Draken Berta introducerar. De äldre barnen på avdelningen får lyssna på en saga som avslutas med ett experiment. De yngre barnen kommer att göra samma experiment men med en förkortad version av sagan som utgångspunkt. Innan vi gör experimentet kommer barnen få möjlighet att ställa hypoteser kring vad de tror kommer hända i experimentet. Sedan gör vi experimentet för att efteråt reflektera tillsammans vad som hände och varför. Barnen kommer även att få möjlighet att dokumentera sina upplevelser och lärande med hjälp av foto och att rita. Experimentet kommer att stå framme under veckan som inspiration för samtal och reflektioner tillsammans med barnen och detta kommer kunna inspirera barnen att utforska vidare med nya experiment under veckan som handlar om liknande processer. Vi kommer att benämna de rätta kemiska begreppen då vi experimenterar för att barnen ska få möjlighet att ha hört och praktiskt uppleva dessa begrepp så att en förståelse utvecklas för dessa. Exempelvis att vi säger H2O och vatten parallellt.

 

Arbetssätt/förhållningssätt/organisering/förutsättningar för barns lärande?

Tillgängligt material. Synlig dokumentation. Närvarande vuxna som kan fånga upp barnens intresse och utforma undervisningen utefter dessa samt sätta ord på vad barnen gör. Tillåtande miljö där barnen utforskar med närvarande vuxna.

Förutsättningar för barnens lärande:

Genom att erbjuda barnen ovanstående undervisning uppmuntrar vi barnen:

-att utveckla sina kunskaper kring olika fysikaliska fenomen exempelvis då vi experimenterar med vattnets olika former.

-att utvecklar sin förståelse kring naturvetenskap och kemiska processer då vi erbjuder barnen olika experiment samt samtalar kring vad som händer .

- att utveckla sin förmåga att ställa frågor och samtala kring sina upplevelser då vi gör experimenten samt med hjälp av olika uttrycksformer dokumentera sina upplevelser.

 

 

 Material - vilka?

Berta som handdocka, Betas sagobok, olika ingredienser till de olika experimenten.

 

 

Miljö, rum, plats - var?

Vår naturvetenskaps hörna där litteratur och material som inspirerar till experimenterande och utforskande av naturvetenskap finns tillgängliga. Dokumentationsvägg.

 

Till arbetslaget för att reflektera och analysera temat.

Reflektion:

 

1. Vad visar barnen intresse för och hur uttrycker de det?

 2. Vilket förändrat kunnande ser vi hos barnen?

 3.  Vad ska miljön innehålla för att väcka barnens intresse i projektet?

 4. Finns det något som vi kan utveckla?

 5. Planering framåt? Vad vill vi utveckla?

 

Analys:

 

1. Vilka framgångsfaktorer har vi sett?

2. Är det något vi hade kunnat göra annorlunda?

3. Ser vi någon skillnad mellan de äldre och yngre barn?

4. Hur går vi vidare?

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18