Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT-20 Kemi : Kol och kolföreningar

Skapad 2020-01-13 12:42 i Almåsskolan Mölndals Stad
Arbetsbeskrivning för arbete i organisk kemi.
Grundskola 9 Kemi
Det finns kolatomer i luften, i marken och i det mesta vi äter. Våra kläder, skor, plastpåsar, bensin, mobiltelefoner och vår mat innehåller också kolatomer. Alla levande organismer består också av en stor mängd kol. Vi kommer att lära oss om grundämnet kol, men också om olika kolföreningar, som olika kolväten, alkoholer, organiska syror och estrar. Vi kommer att undersöka dess egenskaper och vad man kan använda dem till. Vi kommer också att diskutera användningen av fossila bränslen och vad det gör mot vår miljö.

Innehåll

Innehåll

 • Organisk kemi : grafit, diamant och amorft kol 
 • Kolväten: Alkaner,alkener och alkyner, summaformel, strukturformel, Enkelbindning, dubbelbindning och trippelbindning. Mättat och omättat kolväte och Isomerer.
 • Plaster
 • Fossila bränslen: fossilt bränsle och biobränsle.  Förbränning av fossila bränslen.
 • Alkoholer: OH-grupp, egenskaper och användningsområden.
 • Organiska syror och estrar: COOH-grupp, egenskaper och användningsområde.

Mål

Du ska kunna:

 • redogöra för kolets olika former, deras egenskaper och vad de används till
 • förklara varför det finns så många kolföreningar
 • redogöra för vad som är gemensamt för alla kolväten
 • redogöra för några vanliga kolväten, deras uppbyggnad och vad de används till
 • redogöra för vilka bränslen som är fossila bränslen och hur de har bildats
 • skillnaden mellan fossila bränslen och biobränslen
 • vilka produkter man kan framställa ur olja och hur en fraktionerad destillation går till.
 • förklara hur förbränning av fossila bränslen påverkar miljön
 • redogöra för några alkoholers egenskaper och användningsområden
 • känna igen en alkoholmolekyl
 • ge några exempel på organiska syror
 • beskriva vad som kännetecknar en organisk syra
 • beskriva vad en ester är och redogöra för några användningsområden av estrar

Arbetssätt

 • Laborationer/undersökningar
 • föreläsningar och genomgångar
 • film
 • eget arbete med instuderingsfrågor och text
 • diskussioner i helklass och i grupp
 • teoriprov 

 

Tidsplanering

HT-19

Introduktion kolets olika former och  film s. 82-85

Kolväten   s.86 - 89

 

v. 2

Repetition av s 82 - 92 genom att göra instuderingsfrågor.

Kolväten och metanserien s. 86- 91. Arbete med kulmodeller

Kolväten, mättade och omättade kolväten. Arbete med kulmodeller

 

v. 3

Plaster och andra polymerer s. 92 + film + uppgift om plaster

Fossila bränslen s.93 -95

Förbränning av fossila bränslen och biobränslen s. 96-97

 

v.4

Alkoholer s. 98 -101.

Arbete med kulmodeller+ instud frågor 

Laboration alkoholer

 

v.5

Organiska syror s.102 - 104 .

Arbete med kulmodeller + instud frågor

Laboration tillverka estrar.

v.6

Träna på att resonera i flera led och ur fler perspektiv.

Repetera inför prov.

Fredag : Skriftligt Prov

 

v. 7 Sportlov

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Kol och kolföreningar Ämnesmatris - Kemi 7-9 v2

Använda begrepp, modeller och teorier

förmåga att: "använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i naturen och samhället"
E
C
A
Kunskaper & resonemang
-Förmåga att visa kunskaper om materiens uppbygnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang med användning av begrepp, modeller och teorier. -förmåga att föra resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på kemiska samband i naturen. -förmåga att vid undersökningar av några kemikalier och kemiska processer som används i vardagen och samhället kunna beskriva och förklara kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan visa kunskaper genom att ge exempel och beskriva dessa, med viss användning, av kemins begrepp, modeller och teorier. Du kan föra enkla och, till viss del, underbyggda resonemang och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband. Du kan beskriva enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Du kan visa kunskaper genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier. Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband. Du kan beskriva komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Du kan visa kunskaper genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier. Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och visar då på komplexa kemiska samband. Du kan beskriva komplexa samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Hållbar utveckling
förmåga att föra resonemang kring hur människas användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar/värderar några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan föra enkla och, till viss del, underbyggda resonemang och visar på några åtgärder.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder.
Naturvetenskapliga upptäckter
förmåga att beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan ge exempel och beskriva några upptäckter
Du kan förklara och visa på samband mellan några upptäckter
Du kan förklara och generalisera kring några upptäckter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: