Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 5 VT20

Skapad 2020-01-13 14:38 i Almåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Vi har pratat om varför svenskan är så viktig. Vi läser varje dag och skriver hela tiden. Vi fortsätter att utveckla vårt språk och förbereder oss på så sätt för framtiden!

Innehåll

Syfte och mål

Du ska få utveckla ditt skriftspråk och språkförmåga.

Du ska få träna på att uttrycka dig i skrift för olika syften.

Du ska få utveckla dina kunskaper att läsa och analysera texter olika slags texter.

Centralt innehåll

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för atturskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, interaktiva spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnaden mellan att skriva ett personligt sms och att skriva en faktatext.

Så blir du bedömd:

Aktivt deltagande på lektionerna

Inlämning av uppgifter

Arbete med Zick Zack böckerna

Uppgifter

 • Text

 • Förklarande text

 • Förklarande text

 • Argumenterande text

 • Läsläxa

 • Berättande text

 • Argumenterande text

 • Läsläxa

 • Berättande text

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
  Sv  C 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
  Sv  C 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet
  Sv  C 6
 • Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp
  Sv  C 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
  Sv  C 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare
  Sv  C 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk
  Sv  C 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  A 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6

Matriser

Sv SvA
Svenska kunskapskrav år 4-5

Läsa

Läsa
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven.
Du kan med flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar ganska bra.
Läsförståelse
Du behöver arbeta vidare för att nå kunskapskraven.
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter. Du kan göra enkla sammanfattningar och kan även kommentera det du har läst.
Tolka och analysera texter
Du behöver arbeta vidare för att nå kunskapskraven.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett enkelt sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.

Skriva

Skriva olika slags texter
Du behöver arbeta vidare för att kunskapskraven.
Du kan skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Skrivteknik
Du behöver arbeta vidare för att nå kunskapskraven.
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Skriva berättande texter
Du behöver arbeta vidare för att nå kunskapskraven.
Du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och enkel handling.
Söka information och källkritik
Du behöver arbeta vidare för att nå kunskapskraven.
Du kan söka och sätta ihop information från några olika källor. Du kan också diskutera hur du kan använda informationen.
Använda källor
Du behöver arbeta vidare för att nå kunskapskraven.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda enkla beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett ganska bra sätt.
Förtydliga texters budskap
Du behöver arbeta vidare för att nå kunskapskraven.
Du kan på ett ganska bra sätt använda bilder eller andra estetiska uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Respons
Du behöver arbeta vidare för att nå kunskapskraven.
Du kan ge enkel respons om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av respons på ett ganska bra sätt.

Tala

Samtala
Du behöver arbeta vidare för att nå kunskapskraven.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett ganska bra sätt.
Muntligt framförande/redovisningar
Du behöver arbeta vidare för att nå kunskapskraven.
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar ganska bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till det budskap du vill få fram, på ett ganska bra sätt.

Sv SvA
SvA Kunskapskrav År 4-5

Läsa

Ännnu ej uppnått
Nått målen
Läsa
Du kan till viss del läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar.
Du kan med flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar ganska bra.
Läsförståelse
Du kan till viss del förstå enkla texter.
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter. Du kan göra enkla sammanfattningar och kan även enkelt kommentera det du har läst.
Tolka och analysera texter
Du kan till viss del beskriva sin upplevelse av läsningen.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett enkelt sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.

Skriva

Ännnu ej uppnått
Nått målen
Skriva olika slags texter
Du kan med stöd skriva olika slags texter med begripligt innehåll.
Du kan skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Skriveknik
I enkla texter kan dutill viss del använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken.
I enkla texter kan du använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett ganska bra sätt.
Skriva berättande texter
Du kan med stöd skriva berättande texter med enkla beskrivningar och enkel handling.
Du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och enkel handling.
Respons
Med stöd kan du ge enkel respons om olika texter.
Du kan ge enkel respons om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av respons på ett ganska bra sätt.
Söka information och källkriktik
Du kan med stöd söka, välja ut och sätta ihop information från några källor.
Du kan söka och sätta ihop information från några olika källor. Du kan också diskutera hur du kan använda informationen.
Förstärka budskap
Du kan med stödanvända bilder eller andra estetiska uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett ganska bra sätt använda bilder eller andra estetiska uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Använda källor
Du kan till viss del sätta ihop information från olika källor.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda enkla beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett ganska bra sätt.

Tala

Ännnu ej uppnått
Nått målen
Samtala
Du kan med stöttning samtala om bekanta ämnen.
Du har ett ordförråd och kan samtala om bekanta saker på ett enkelt sätt. Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett ganska bra sätt.
Muntligt framförande/redovisningar
Du kan till viss del förbereda och hålla en muntlig redovisning.
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar ganska bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till det budskap du vill få fram, på ett ganska bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: