Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö grundskola kemi syror, baser och försurning

Skapad 2020-01-13 16:30 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9
I det här arbetsområdet ska vi lära oss om egenskaper och formler för syror och baser, hur de används i vardagen och vilken verkan de kan få i mark och vatten.

Innehåll

 

Undervisande lärare: Manal Abud

 

 

 

Mål

 

 

 

Under kommande veckor ska vi genom undersökningar, arbetsuppgifter, föreläsningar och diskussioner ta reda på egenskaper för olika syror och baser och dess verkan, användning och konsekvenser. 
Du förväntas:

 

 

 

·         Förstå och förklara centrala begrepp, samt sätta dem i sammanhang för att förklara samband mellan kemiska fenomen.

 

 

 

·         Förklara hur en atom är uppbyggd med elektroner och kärnpartiklar, och rita en modell av en atom från de första perioderna.

 

 

 

·         Beskriva hur det periodiska systemet är uppbyggt med perioder och grupper vilket visar likheter och skillnader mellan olika atomslag.

 

 

 

·         Förklara hur positiva och negativa joner bildas, samt förutsäg vilken jon som bildas utifrån regler och det periodiska systemets uppbyggnad. 

 

 

 

·         Förklara varför en del atomslag bildar molekylföreningar och andra bildar jonföreningar.

 

 

 

·         Namnge några svaga syror och starka syror och känna till dess kemiska förkortningar, egenskaper och användningsområden till vardags och industriellt.

 

 

 

·         Namnge några baser och känna till dess kemiska förkortningar, egenskaper och användningsområden till vardags och industriellt.

 

 

 

·         Förklara vad som skiljer en syra från en bas, en stark syra från en svag syra, samt en koncentrerad syra från en utspädd syra.

 

 

 

·         Ge exempel på indikatorer och använda dem för att avgöra om en lösning är sur, basisk eller neutral.

 

 

 

·         Beskriva hur pH-skalan fungerar och ge exempel på när den är viktig såsom för att bestämma kroppens balans.  

 

 

 

·         Förklara vad som händer vid en neutralisering av lösning när en syra och en bas blandas.

 

 

 

·         Planera, genomföra och utvärdera undersökningar, samt använda mätningar och resultat i diskussioner om miljöfrågor.

 

 

 

·         Förklara hur försurningar uppstår, kan ge exempel på konsekvenser i natur och samhälle samt ge förslag på åtgärder som förhindrar eller reparerar skador för en hållbar utveckling.

 

 

 

·         Exempel och förklaring på betydelsen av upptäckten av olika kemikalier såsom syror och baser för människans levnadsvillkor.

 

Tidsplan i tabellform:

 

 

 

 

Tisdag 90min

Torsdag 50min

Fredagmin

2

 

 Genomgång: atomer och joner

Arbeta med frågor

Grundämnen

Symboler

Kemiska reaktioner

3

 Film : grundämnen

Arbete i häftet sida 6-11

 Syror och baser

Egenskap

användning

 

4

 Labb:

”Är socker en bas?”

 Svara på frågorna i häftet

Sida 11-18

 Fortsättning

I häftet

5

 Labb:

”Kan tandkräm neutralisera syror?”

 Genomgång: neutralisation

 Svara på frågorna sida 19-23

Test

6

 Fortsättning sida 24- 27 i häftet

 

 Repetition

 Prov

 

 

 

Arbetsform:

 

Genomgång/föreläsning

 

Film

 

Uppgifter

 

Diskussion

 

Laboration/demonstration

 

 

 

Litteratur och källor:

 

Kemi spektrum

 

- grundbok kapitel 4.1, 4.2, 4.3 (s.103-116 + 119)

 

- lightbok kapitel 4.1, 4.2, 4.3 (s.67-74 + 76) 

 

- online kapitel 4.1, 4.2, 4.3

 

 

 

www.sli.se

 

- DVD 3025, Kemins grunder 7 - jonföreningar
- DVD 3027, Kemins grunder 9 - syror

 

 

 

www.phet.colorado.edu

 

- pH-skalan: https://phet.colorado.edu/sims/html/ph-scale/latest/ph-scale_sv.html

 

- Syra-bas-lösningar: https://phet.colorado.edu/sims/html/acid-base-solutions/latest/acid-base-solutions_sv.html

 

 

 

Bedömning:

 

Prov och test

 

Laboration; planering, genomförande, utvärdering

 

Delaktighet i diskussioner

 

 

 

Ämnesspecifikt tillägg:

 

Viktiga begrepp för arbetsområdet: atom, positiv jon, negativ jon, syra, bas, neutral lösning, neutralisation, svag syra, stark syra, frätande, indikator, pH-skala, pH-papper, pH-mätare, vätejon, koncentrerad syra, utspädd syra, saltsyra, salpetersyra, svavelsyra, hydroxidjon, svag bas, stark bas, natriumhydroxid, ammoniak, kalkning, ammoniumjon, 

 

Fördjupning: försurning, korrosion, salter, jonföreningar

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 

 • Syfte
 • Ke Syfte använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • Ke Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
 • Centralt innehåll
 • Ke  7-9 Kemin i naturen Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
 • Ke  7-9 Kemin i naturen Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
 • Ke  7-9 Kemin i naturen Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
 • Ke  7-9 Kemin i naturen Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
 • Ke  7-9 Kemin i naturen Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
 • Ke  7-9 Kemin i vardagen och samhället Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
 • Ke  7-9 Kemin i vardagen och samhället Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
 • Ke  7-9 Kemin i vardagen och samhället Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.
 • Ke  7-9 Kemin i vardagen och samhället Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
 • Ke  7-9 Kemin i vardagen och samhället Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
 • Ke  7-9 Kemin i vardagen och samhället Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
 • Ke  7-9 Kemin och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Ke  7-9 Kemins metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  7-9 Kemins metoder och arbetssätt Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
 • Ke  7-9 Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

 

Matriser

 

Ke

 

Åsö grundskola Kemi - Syror, baser och försurning

 

 

E

C

A

Samtala och diskutera

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

Frågor, åsikter & argument

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Söka information

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Använda information & anpassa framställning

Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Undersökningar, frågeställningar & planeringar

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Använda utrustning

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

Resultat, modeller & teorier

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.

Resultat, rimlighet & förbättring

Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.

Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.

Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.

Dokumentera undersökningar

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier

Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

Kemiska processer och samband i naturen

Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.

Kemi i vardag och samhälle

Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.

Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.

Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.

Påverkan på miljön & hållbar utveckling

Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: