Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö Grundskola NO 8A - Näringsanalys

Skapad 2020-01-14 01:10 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Näringsämnen, teori och praktik
Grundskola 7 – 9 Kemi
I det här arbetsområdet får du lära dig om hur näringsämnen är sammansatta, dess egenskaper och nytta i kroppen. Vi resonerar om processer i kroppen, hur näringsämnen påverkar vår hälsa och därmed vilka konsekvenser brister kan orsaka. Dessutom övar vi på den laborativa förmågan att planera, genomföra och utvärdera undersökningar!

Innehåll

Undervisande lärare:

Valentina Hedén, Valentina.tellne@edu.stockholm.se

Mål:

Du förväntas:

 • Förstå och förklara centrala begrepp, samt sätta dem i sammanhang för att förklara samband mellan kemiska fenomen.
 • Förklara med hjälp av en formel hur solenergi omvandlas till kemisk energi i form av glukos genom fotosyntesen, samt hur fotosyntesen är grunden för allt liv på jorden. 
 • Förklara hur kolhydrater, fetter och proteiner är sammansatta och ge exempel på näringsämnenas egenskaper, samt deras nytta i kroppen och i andra livsformer.
 • Förklara olika kemiska processer i kroppen. 
 • Ge exempel på och resonera kring vilka konsekvenser brist på näringsämnen kan få. 
 • Planera, genomföra och utvärdera undersökningar, samt använda mätningar och resultat i diskussioner.
 • Ge exempel på och förklara betydelsen av upptäckten av olika kemikalier såsom näringsämnen för människans levnadsvillkor.

 

Tidsplan i tabellform:

  

8A

Måndag 50

Tisdag 90

Fredag 50

2

6/1 Lovdag

 

7/1 Studiedag 

10/1
G: Kolhydrater

Film: Det dolda sockret (14 min)

3

13/1

Lab: Kolhydrater – söthet

 

14/1
Lab: Kolhydratanalys - stärkelse

EA: Kolhydrater s.8

17/1

EA: Kolhydrater s.8

4

20/1

G: Fetter

Film: Fetter (12 min)

21/1 TEST

Lab: Fettanalys 

EA: Fetter s.9

24/1

EA: Fetter s.9

5

27/1

G: Proteiner

Film: Proteiner (11 min)

28/1 TEST

Lab: Proteinanalys

EA: Proteiner s.10

31/1

EA: Proteiner s.10

 

6

3/2 Samtalsdag

Arbeta med uppgifter hemma 50 min

4/2

Lab: Kolhydratanalys - Trommers prov 

 

7/2

PROV

 

Arbetsform:

Genomgång/Föreläsning

Film

Uppgifter

Diskussion

Laboration/demonstration

  

Litteratur och källor:

Kemi spektrum

- grundbok kapitel 8 (s.188-203 + 214) 

- lightbok kapitel 8 (s.119-127 + 134) 

- online kapitel 8

 

www.livsmedelsverket.se

 

www.sli.se

- DVD 2429, Det dolda sockret (14 min)

- DVD 2587, Fetter (12 min)

- DVD 2586, Proteiner (11 min)

- DVD 2842, Vatten (13 min)

 

www.phet.colorado.edu

- förslag kommer 

 

Bedömning:

Prov och test

Laboration; planering, genomförande, utvärdering

Delaktighet i diskussioner

Eventuell argumentationsuppgift

 

Ämnesspecifikt tillägg:

Viktiga begrepp för arbetsområdet:

fotosyntes, näringsämne, kolhydrat, glukos, fruktos, sackaros, laktos, stärkelse, cellulosa, kostfiber, snabb kolhydrat, långsam kolhydrat, fett, fettsyra, mättat fett, omättat fett, omega 3-fett, protein, aminosyra, enzym, koagulera

Fördjupning:

monosackarid, disackarid, polysackarid, dubbelbindning, fleromättad, härda, DNA, vitamin, antioxidant, mineral

 

Uppgifter

 • Arbetshäfte Näringsanalys

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Åsö grundskola Kemi åk7-9

E
C
A
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Frågor, åsikter & argument
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda information & anpassa framställning
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, modeller & teorier
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Resultat, rimlighet & förbättring
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Kemiska processer och samband i naturen
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Kemi i vardag och samhälle
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Påverkan på miljön & hållbar utveckling
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Upptäckter och deras betydelse
Eleven kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: