Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema - Babblarna

Skapad 2020-01-14 08:14 i Malsta förskola Hudiksvall
Förskola
Detta är en pedagogisk planering där det finns beskrivet hur arbetet med Babblarna som tema kommer att se ut på Igelkotten. Det beskrivs hur läroplanens olika delar synliggörs i temaarbetet och hur Babblarna planeras användas i detta.

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Tema - Babblarna

Tidsperiod: Januari-Juni 2020

Förskolans namn: Malsta förskola

Grupp:  Enbacken

Barnens ålder: 1-3 år

Uppföljning: April och Juni

Vilket innehåll ska behandlas?  

Inom temat kommer läroplanens olika delar representeras. Utifrån årshjulet kommer det finnas fokusområden kopplat till läroplanen under specifika månader - dessa fokusområden kommer vi att arbeta med på olika sätt utifrån barnens intressen.
I denna planering beskrivs hur läroplanens olika delar synliggörs i temaarbetet och hur Babblarna planeras användas i detta.

 

Språk

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra

 

Skapande

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama

Matematik

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring

Teknik

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap
  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar

Kreativitet

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama

Naturvetenskap

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra

Omvärldsspaning

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld

 

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla? Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?  

Normer och värden: Utveckla ett gott samspel och en förståelse för de normer som finns i gruppen. Hjälpa barnen att visa hänsyn, respekt, turtagning och bearbeta konflikter.

Språk: Vi vill hjälpa barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, berätta och ställa frågor samt uttrycka sina tankar och känslor.

Skapande: Genom att presentera olika material för barnen vill vi hjälpa dem att utveckla sin skapande förmåga och ge dem fler erfarenheter och upplevelser inom det estetiska området. När vi har skapande som fokus i årshjulet väljer vi att rikta in oss på barnens utveckling inom bild.

Matematik: På ett lekfullt sätt vill vi introducera olika matematiska begrepp och ge barnen erfarenheter av vad dessa innebär, detta genom att använda konkreta material och låta barnen undersöka och prova.

 

Teknik: Vi uppmärksammar barnen på  teknik som finns i barnens vardag, undersöker hur den fungerar och reflekterar kring detta. Barnens förmåga att skapa, konstruera och bygga med hjälp av olika material, tekniker och redskap utvecklas genom att vi är närvarande pedagoger som hjälper barnen att se nya möjligheter och funktioner.

Kreativitet: Genom att använda oss av olika uttrycksformer så som lek, rörelse, sång och musik, dans och drama vill vi uppmärksamma barnen på att det finns flera sätt att uttrycka sig på och kommunicera. Detta är en del i barnens språkutveckling.

 

Naturvetenskap: Vi vill ge barnen en förståelse för naturen genom att uppleva den - använda oss mycket av utomhusmiljön, uppmärksamma barnen på omgivningen och vad som sker i naturen.

Omvärldsspaning: Uppmärksamma barnen på det som finns i deras närhet, utforska och upptäcka.

 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

Vi använder oss av den Babblare som representerar det område vi arbetar med:
Babba - språk
Bibbi - matematik
Bobbo - rörelse
Dadda - naturvetenskap och teknik
Diddi - skapande
Doddo - värdegrund

Vi kommer att arbeta med babblarna och de olika områden som de symboliserar under fasta dagar i veckan. Varje dag arbetar vi med Bornholmsamling och kommer att använda oss av babblarna som stöd i sånger, ramsor och sagor för att få in språk, social kompetens och matematik (Doddo, Bibbi och Babba)
Måndag: Skapande verksamhet med Diddi
Onsdag: Uteaktiviteter/Promenad med Bobbo och Dadda
Torsdag: Babblarnas rörelsegympa med Bobbo

Vi kommer att göra observationer av barnen för att ökar vår uppmärksamhet kring deras intressen, erfarenheter, förkunskaper och behov - utifrån detta kommer arbetet framåt att planeras.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations och utvärderingsmetoder?

Dokumentationer av barnens aktiviteter och lärande kommer att sättas upp på avdelningen för att barnen ska ges möjlighet att reflektera över det vi gjort och vad det lärt sig.
I hallen, på dokumentationsväggen samt på Unikum kommer nyfikenhetsfrågan och arbetslagets reflektioner kring barnens lärande synliggöras. Där kommer även barnens reflektioner framgå.
Arbetet utvärderas i reflektion av pedagoger och kontinuerligt i observationer och tillsammans med barnen. 

Planeringen upprättad av: 
Sara, Pernilla och Gunilla

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: