Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik v.t 20

Skapad 2020-01-14 08:45 i Svärdsjöskolan Falun
Grundskola 7 Matematik
Matematik finns i mobiltelefoner, bilar och oljetankers. Internet byggs med matematik. Statistik och matematik förbättrar världens produktion av mat och gör att industrin kan tillverka och distribuera produkter mer effektivt. De hjälper oss att förstå och styra vår ekonomi och vårt samhälle. Ny matematik och statistik bidrar till utvecklingen inom kemi och fysik, och den är nödvändig för att vi ska förstå modern biologi och klimatvetenskap. I skolan lägger vi grunden för att DU ska kunna vara med och förstå och påverka framtidens matematik och på så vis samhället DU lever i!

Innehåll

Arbetsmetod

 

Du kommer att arbeta med ett analogt material av Micke Sundström från Bollnäs kommun där du tränar grunderna i de olika arbetsområdena.

Parallellt kommer du att arbeta med den digitala matematikboken på Intermatte.se.

Du kommer att träna... 

 • din förmåga att kommunicera och föra matematiska resonemang, 
 • din förmåga att lösa matematiska problem,
 • din begreppsförståelse,  
 • samt olika matematiska metoder. 

Du kommer att få genomgångar av din lärare samt kunna komplettera det med digitala genomgångar på Intermatte.se

Du kommer att arbeta enskilt och i par/grupp. Det digitala arbetet kompletteras med analoga stenciler för att bredda och fördjupa områdena.

 

Bedömning

 

Jag kommer att titta på arbetet du gör i den digitala matematikboken samt din förmåga att lösa matematiska problem och föra resonemang i par/grupp.

Varje avsnitt kommer att avslutas med en digital diagnos som är betygsgrundande. Vi gör även analoga avstämningar i varje kapitel.

 

Mål

 Kapitel 5 - Algebra

Efter avslutat kapitel skall du...

 • kunna förenkla algebraiska uttryck.
 • kunna teckna algebraiska uttryck som beskriver en specifik händelse.
 • kunna tolka vad olika algebraiska uttryck står för.
 • kunna lösa ekvationer i mer än två steg.
 • kunna beräkna värdet av ett algebraiskt uttryck.
 • kunna beskriva ett geometriskt mönster med hjälp av ett algebraiskt uttryck.

 

Kapitel 6 - Geometri

Efter avslutat kapitel skall du...

 • förstå vad area är och kunna beräkna arean av rektanglar, trianglar och cirklar.
 • förstå vad omkrets är och kunna beräkna omkretsen av månghörningar och cirklar.
 • kunna omvandla mellan olika areaenheter.
 • kunna göra rimliga uppskattningar av areor.
 • kunna beräkna en triangels vinklar med hjälp av vinkelsumman, komplementvinkeln, supplementvinkeln eller vertikalvinkeln.
 • veta vad som kännetecknar en spetsvinklig, trubbvinklig respektive rätvinklig triangel och förstå hur en vinkels storlek i en månghörning påverkar de övriga vinklarna.
 • förstå skala och kunna utföra beräkningar med skala.
 • kunna redovisa dina beräkningar på ett matematiskt korrekt sätt.

 

Kapitel 7 - Samband och förändring

Efter avslutat kapitel skall du...

 • kunna tolka och utläsa information ur en graf.
 • veta vad som kännetecknar en funktion.
 • kunna känna igen ett proportionellt samband och hur en graf till en linjär proportionell funktion ser ut.
 • kunna avläsa koordinater ur ett koordinatsystem och sätta ut punkter med hjälp av koordinaterna.
 • förstå räta linjens ekvation och hur förändringar i k- och m-värde påverkar linjens lutning och läge.

 

Kapitel 8 - Statistik

Efter avslutat kapitel skall du...

 • förstå vad median, medelvärde och typvärde innebär och kunna beräkna dessa lägesmått av ett antal värden.
 • kunna avläsa olika typer av diagram.
 • kunna välja vilket diagram som passar bäst till att presentera olika resultat.
 • kunna rubriksätta tabeller, gradera axlar och skapa olika typer av diagram digitalt.

 

 
 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: