👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA Förändringar

Skapad 2020-01-14 15:06 i Allerums skola Helsingborg
Barnen får här experimentera med blandningar av olika ämnen samt att lösa upp dessa blandningar. Dom framställer även nya former av ämnen genom olika blandningar.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Vart tog vattnet vägen? Kan något försvinna? Kan en fast form bli gas? Vad händer när man blandar vatten och salt? Dessa frågor och mycket mer kommer vi att undersöka inom detta arbetsområde!

Innehåll

 Målet med undervisningen är att du ska:

- känna till hur egenskaper på ett föremål eller en vätska kan förändras. 

- Kunna beskriva/förklara vattnets olika former.

- Känna till skillnaden mellan en blandning och en lösning. 

- kunna använda/förklara de ord och begrepp som vi använder. 

- Kunna ställa en hypotes, utföra ett enkelt experiment och därefter dokumentera dina analyser/resultat. 

Så här kommer vi att arbeta:

Arbetsområdet består av ett antal uppdrag där du utvecklar förmågan att arbeta undersökande med förutsägelser, experiment, samtal och redovisningar. Du kommer att utforska sambandet mellan olika förändringar. Du kommer att få jämföra dina förutsägelser med det resultat du får när du experimenterar.

Du kommer att undersöka: 
   -vattnets tre olika faser, fast, flytande och gas. 
   -vad som händer om du blandar olika ämnen.
   -vad som händer när vi separera olika ämnen som vi blandat ihop med hjälp av silning, filtrering och avdunstning. 
   -hur kemiska reaktioner leder till att nya ämnen bildas.

Vi kommer att bedöma på vilket sätt du kan:

- samtala och resonera med andra 

- jämföra och beskriva skillnader 

- dokumentera och analysera dina resultat

- använda dig av de ord och begrepp som vi använder i temat "förändringar"

- Beskriva ett enkelt kretslopp. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Förändringar NTA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmåga att beskriva och förklara
Du kan beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband i vardagliga termer och utifrån egna erfarenheter, men beskrivningen/förklaringen är ofullständig eller inte helt korrekt.
Du kan beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband i vardagliga termer och utifrån egna erfarenheter. Du kan dessutom ta hjälp av kunskaper i naturvetenskape för att beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband, men det naturvetenskapliga innehållet är inte nödvändigtsvis helt korrekt, relevant eller fullständigt.
Du kan använda korrekta och relevanta kunskaper i naturvetenskap för att beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband på ett - men hänsyn till årskurs. lämpligt sätt.
Förmågan att diskutera och kummunicera naturvetenskaplig kunskap.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner och i framställningar kring naturvetenskapliga frågor, men använder ibland ett vardagligt språk.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner och i framställningar kring naturvetenskapliga frågor, men den naturvetenskapliga informationen är inte helt korrekt eller relevant , eller så blandar du vardagliga och naturvetenskapliga begrepp. Du kan skapa texter och andra framställningar som tar stöd av vardagliga och, till ämnet relevanta bilder, teckningar mm.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner. Du kan skapa texter som tar stöd av vardagliga och relevanta bilder, teckningar, symboler mm.
Förmågan att dokumentera och diskutera.
Du kan dokumentera med hjälp av olika uttrycksformer, som vardagligt språk kontra bilder, teckningar mm.
Du kan dokumentera med hjälp av text och bild och tar stöd av exempelvis tabeller, bilder och symboler.
Du kan dokumentera med hjälp av text och bilder och tar stöd av, korrekta och relevanta naturvetenskapliga symboler och begrepp.
Förmågan att sortera ämnen efter egenskaper och principer.
Du kan sortera ämnen efter tydliga och uppenbara egenskaper(tex is, vatten).
Du kan sortera ämnen efter mindre tydliga och uppenbara egenskaper(tex fast, flytande)
Du kan sortera ämnen efter olika principer (tex ämnen som räkna som flytande fast och gas).