Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA Rörelse och konstruktion

Skapad 2020-01-14 20:29 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Vi arbetar med NTA-lådan "Rörelse och konstruktion". Vi ska träna förmågan att konstruera och rita/bygga fordon efter konstruktionsritningar. Vi ska undersöka krafter, friktion och se hur de påverkar rörelsen i ett fordon. Vi kommer att lära oss om energi i olika former och hur energi kan omvandlas.
Grundskola 4 – 6 Fysik Teknik
Vi arbetar med NTA- lådan "Rörelse och konstruktion". Vi bygger modellfordon, gör skisser och ritningar, undersöker krafter och friktion och lär oss om energi i olika former.

Innehåll

Kursplanens syfte

Fysik

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.  ... ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor. Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med fysikens begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur de formas i samspel med erfarenheter från undersökningar av omvärlden. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

Teknik

 Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig.

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

 

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta mot följande mål från läroplanens centrala innehåll:

Fysik

 • Fy 4-6
  Fysiken och vardagslivet Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
 • Fy 4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy 4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
 • Fy 4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

 

Teknik

 • Tk 4-6
  Tekniska lösningar Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
 • Tk 4-6
  Tekniska lösningar Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
 • Tk 4-6
  Teknik, människa, samhälle och miljö Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

 

Konkretisering av mål

Du ska kunna:

 • Planera och genomföra undersökningar som rör hur ett modellfordon påverkas av olika fysikaliska krafter

 • Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras

 • Dokumentera dina underökningar i text och bild

 • Beskriva och ge exempel på hur föremål påverkas av olika krafter med hjälp av begreppen tyngdkraft, dragkraft, friktion, hastighet, luftmotstånd, rörelseenergi, acceleration

 • Resonera om olika sätt att driva ett fordon framåt och hur energi kan lagras och omvandlas

 • Diskutera och ta ställning i frågor som rör olika fordons miljöpåverkan och betydelse för en hållbar utveckling

 • Berätta om Newton och vad hans upptäckter betytt för hur vi förstår exempelvis planeters rörelser eller jordens gravitationskraft.

 • Resonera om hur flygplan, cyklar, bilar förändrats över tid och vilka fördelar och nackdelar som finns med detta för människan, samhället och miljön

 • Beskriva hur ett modellfordon kan byggas på olika sätt och berätta om hur de olika delarna samverkar för driva fordonet framåt

 • Planera, bygga, pröva och förbättra ett modellfordon utifrån givna kriterier

 • Föreslå och välja lösningar som leder konstruktionsarbetet framåt

 • Dokumentera arbetet med hjälp av skisser, modeller och texter

 

Arbetssätt - undervisningen

Under arbetet med temat kommer du tillsammans med en klasskamrat och ibland vid självständigt arbete att få möjlighet att:

 • Bygga ett modellfordon som ska kunna förflytta sig en viss sträcka och ta en viss last
 • Följa en ritning för att bygga ett modellfordon samt själv göra en ritning av en egen konstruktion
 • Systematiskt undersöka hur ett modellfordons läge och rörelse påverkas när det utsätts för krafter och när mängden energi förändras
 • Använda slutsatser av undersökningarna till att utveckla och förbättra en konstruktion
 • Undersöka skillnader mellan ett axeldrivet och ett propellerdrivet fordon
 • Planera och konstruera ett eget fordon utifrån givna kriterier
 • Läsa och tolka texter om hur olika fordon utvecklats och förändrats genom historien och vilken betydelse de haft för människors liv
 • Läsa och tolka texter om Newton och andra forskares upptäckter och diskutera vilken betydelse dessa haft har för vår förståelse av fenomen i vår omvärld
 • Diskutera fördelar och nackdelar, likheter och skillnader mellan olika slags fordon och vilken betydelse de har för människors liv och för en hållbar utveckling

 

 

 

Bedömning

Jag tittar på hur du deltar muntligt vid par- och gruppdiskussioner och genom gångar samt hur du lyssnar, ställer frågor till andra och kommer med förslag på lösningar. 

Jag tittar på hur du arbetar, både muntligt och i par, och hur du dokumenterar dina undersökningar och resultat.

Du kommer att få några mindre skriftliga uppgifter som jag bedömer. 

Arbetsområdets kommer delvis att sambedömas med arbetet kring krafter och magnetism. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Fy  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
  Fy  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  A 6
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
  Tk  A 6

Matriser

Fy Tk
Rörelse och konstruktion

Fysik

Insats krävs
E
C
A
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Planera och genomföra undersökningar som rör hur ett modellfordon påverkas av olika fysikaliska krafter
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
När du konstruerar ditt fordon, när du utför uppdrag med ditt fordon
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra resultat och förbättra undersökningar
Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Dokumentera undersökning
Dokumentera dina underökningar i text och bild
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Fysikaliska fenomen & begrepp
Beskriva och ge exempel på hur föremål påverkas av olika krafter med hjälp av begreppen tyngdkraft, dragkraft, friktion, hastighet, luftmotstånd, rörelseenergi, acceleration
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Fysikaliska samband
Resonera om olika sätt att driva ett fordon framåt och hur energi kan lagras och omvandlas
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband

Teknik

Insats krävs
E
C
A
Tekniska lösningar
Beskriva hur ett modellfordon kan byggas för att röra sig framåt och berätta om hur de olika delarna samverkar för att fordonet ska röra sig framåt
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara på enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara på enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Genomföra arbeten
Planera, bygga, pröva och förbättra ett modellfordon utifrån givna kriterier
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Formulera och välja alternativ
Föreslå och välja lösningar som leder konstruktionsarbetet framåt
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentera
Dokumentera arbetet med hjälp av skisser, modeller och texter
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Förändring över tid, fördelar och nackdelar
Resonera om hur flygplan, cyklar, bilar förändrats över tid och vilka fördelar och nackdelar som finns med detta för människan, samhället och miljön
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: