Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Intro 2: Engelska vårterminen 2020

Skapad 2020-01-15 10:00 i Örbyskolan Stockholm Grundskolor
Terminsplanering i engelska.
Grundskola 6 – 9 Engelska
Under lektionerna i engelska arbetar vi på olika sätt med de fyra färdigheterna tala, skriva, läsa och höra. Eleverna har individanpassade planeringar för att skapa struktur och tydlighet. Vi använder ett digitalt läromedel som innehåller verktyg och moment där eleverna får möjlighet att utveckla dessa färdigheter.

Innehåll

 

 Intro 2: Engelska vårterminen 2019

 

  Läromedel:

  WebEnglish: https://webenglish.se/category/course-plan-a/ 

  First Step: http://englishveinge.blogspot.com/p/first-step.html 

 

2

First Step: Numbers, bestämd och obestämd artikel,                                                  WebEnglish.se: Course Plan A1

substantiv i plural                                                                                                    1. Nice to meet you

 https://glosor.eu/ovning/small-steps-1-1-numbers-0-10-p-2-5.6836748.html                 https://webenglish.se/1-nice-meet/                                                                                                                                                                                                                  

3

First Step: Colours, The Alphabet, The Clock                                                            WebEnglish.se: Course Plan A1

Genitiv                                                                                                                   1. Nice to meet you

4

First Step: Numerals, Parts of the body, komparation av adjektiv,                               WebEnglish.se: Course Plan A1

personliga pronomen                                                                                              2. Where are you from?

                                                                                                                              https://webenglish.se/2-where-are-you-from/

5

First Step: dagar, månader och årstider, vädret,                                                         WebEnglish.se: Course Plan A1

adjektiv                                                                                                                  2. Where are you from?                                                

6

First Step: always, never, often sometimes,                                                               WebEnglish.se: Course Plan A1

  kartan, frukter och bär                                                                                          3. At school

                                                                                                                              https://webenglish.se/at-school/

7

First Step: it is, there is, there are                                                                            WebEnglish.se: Course Plan A1

                                                                                                                             3. At school

8

First Step: in, on under, behind, in front of,                                                               WebEnglish.se: Course Plan A1

Lay the table                                                                                                       4. Family

                                                                                                                              https://webenglish.se/family/

9

Sportlov

10

First Step: Houses and flats,  personliga och                                                              WebEnglish.se: Course Plan A1

reflexiva pronomen                                                                                                4. Family

11

First Step: Correct the spelling,                                                                         WebEnglish.se: Course Plan A1

Opposites                                                                                                             5. Favourites

                                                                                                                             https://webenglish.se/favourites-15/

12

First Step: Animals in Sweden, vegetables                                                                 WebEnglish.se: Course Plan A1

                                                                                                                             5. Favourites

13

First Step: possessiva pronomen,                                                                             WebEnglish.se: Course Plan A1

this, that, these, those                                                                                            6. Health

                                                                                                                             https://webenglish.se/6-health/

14

First Step: Clothes                                                                                                  WebEnglish.se: Course Plan A1

                                                                                                                             6. Health

15

First Step: frågeord, who, whose, what, which, which of                                            WebEnglish.se: Course Plan A1

Nationellt prov i engelska årskurs 6: 8/5 och 10/5                                            7. Describing People

Nationellt prov i engelska årskurs 9: 9/5 och 11/5                                         https://webenglish.se/7-describing-people/        

16

Påsklov

17

First Step: Some Countries in Europe                                                                      WebEnglish.se: Course Plan A1

                                                                                                                             7. Describing People

  18 Second Step: Animals, Sports,                                                                      WebEnglish.se: Course Plan A1

some-any,                                                                                                               8. Free Time

                                                                                                                              https://webenglish.se/free-time/

19

Second Step: How are you?, Profession, presens och                                                 WebEnglish.se: Course Plan A1

 preteritum av "be"                                                                                                  8. Free Time 

20

Second Step: Buildings and places,  Numbers,                                                 WebEnglish.se: Course Plan A1

 tema på "have"                                                                                                      9. Daily Routine

                                                                                                                              https://webenglish.se/9-daily-routine/

21

Second Step: The Shopping List, presens,                                                        WebEnglish.se: Course Plan A1

Write a story, The Letter                                                                                       9. Daily Routine

22

Second Step: frågor med do och does,                                                           WebEnglish.se: Course Plan A1

 frågor med did                                                                                                      10. My Home

                                                                                                                             https://webenglish.se/10-my-home/

23

Second Step: Countries, Irregular  verbs                                                                  WebEnglish.se: Course Plan A1

                                                                                                                             11. Jobs

                                                                                                                              https://webenglish.se/11-jobs/

24

Tisdag 11/6 Avslutning

 

 

 

Uppgifter

 • Hörförståelse

 • Engelska-uppdrag på Elevspel

 • British Council Starting Out Episode 15 - Is there a campsite?

 • British Council Starting Out Episode 13 - Horoscope

 • British Council Starting Out Episode 11 - What time is it?

 • British Council Starting Out Episode 14 - Can you speak French?

 • British Council Starting Out Episode 10 - Sportsman

 • British Council Starting Out Episode 12 - An old friend

 • British Council Starting Out Episode 06 - I'll pay

 • British Council Starting Out Episode 09 - Family photos

 • British Council Starting Out Episode 05 - Speaking or eating?

 • British Council Starting Out Episode 04 - Where are you?

 • British Council Starting Out Episode 03 - What do you like doing?

 • British Council Starting Out: Episode 01 - They meet

 • Basic Vocabulary: School

 • Adjectives and prepositions

 • Adjectives ending in -ed and –ing

 • Articles 1

 • Articles 2

 • British Council Starting Out: Episode 2 - Tom's Party

 • Countable & Uncountable nouns 1

 • Countable & Uncountable nouns 2

 • Past Continuous and Past Simple

 • Question forms & subject/object questions

 • Verbs followed by ‘ing’ or by ‘to + infinitive’ 1

 • Basic Vocabulary: Accessories

 • Basic Vocabulary: Actions

 • Basic Vocabulary: Appearance 1

 • Basic Vocabulary: Bedrooms

 • Basic Vocabulary: Body parts 1

 • Basic Vocabulary: Clothes 1

 • Basic Vocabulary: Clothes 2

 • Basic Vocabulary: Colours

 • Basic Vocabulary: Daily routine

 • Basic Vocabulary: Drinks

 • Basic Vocabulary: Everyday objects

 • Basic Vocabulary: Farm animals

 • Basic Vocabulary: Food in Britain 1

 • Basic Vocabulary: Food in Britain 2

 • Basic Vocabulary: Fruit 1

 • Basic Vocabulary: Holidays

 • Basic Vocabulary: Homes

 • Basic Vocabulary: Jobs 1

 • Basic Vocabulary: Jobs 2

 • Basic Vocabulary: Kitchens

 • Basic Vocabulary: Living rooms

 • Basic Vocabulary: Meals and cooking

 • Basic Vocabulary: Money

 • Basic Vocabulary: Moving

 • Basic Vocabulary: Nature 1

 • Basic Vocabulary: Places in a town

 • Basic Vocabulary: Restaurants 1

 • Basic Vocabulary: Shopping

 • Basic Vocabulary: Snacks and desserts in Britain.

 • Basic Vocabulary: Transport 1

 • Basic Vocabulary: Transport 2

 • Basic Vocabulary: Weather

 • Basic Vocabulary: Hotels

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
Engelska bedömningsmatris Lgr11

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

F
E
C
A
FÖRSTÅ VAD NÅGON SÄGER (förstå och tolka)
Lyssnar samt visar förståelse genom att t.ex. reflektera, återge och samtala kring olika slags budskap, t.ex. berättelser, beskrivningar, instruktioner, samt samtal, diskussion, argumentation, Innehåll t.ex. vardagsämnen, händelseförlopp, relationer, etiska frågor, framtidsplaner
 • En
Visar inte att man förstått vad som sagts.
Förstår helheten i en t.ex. enkel konversation, berättelse eller beskrivning. Förstår innehållet om det handlar om ämnen som man t.ex. stöter på i skolan, på fritiden. Återberättar huvudinnehållet.
Förstår helheten även i snabbt taltempo under förutsättning att ämnet är någorlunda välbekant. Förstår innehållet i längre framställningar, t.ex. redovisningar, berättelser, diskussioner. Återberättar både helhet och detaljer.
Förstår helheten samt detaljer, både inom kända och okända områden. Förstår språket i stora drag vid tydligt tal t.ex. i radio- och TV-program om aktuella frågor eller om ämnen av personligt intresse. Återger innehållet i helhet och detaljer. Drar även slutsatser om innehållet dvs." lyssnar mellan raderna”.
UTTRYCKER SIG SÅ ANDRA FÖRSTÅR (kommunicera, formulera)
Olika slags budskap t.ex. berättelser, beskrivningar, instruktioner, samt samtal, diskussion, argumentation Innehåll t.ex. vardagsämnen, händelseförlopp, relationer, etiska frågor, framtidsplaner
 • En
Uttrycker sig så man inte förstår.
Använder kända ord/fraser så att mottagaren förstår. Berättar och beskriver kortfattat och på ett enkelt sätt, t.ex om egna upplevelser samt framför egna åsikter.
Använder ordförrådet på ett säkert sätt för att utveckla budskapet även i nya sammanhang. Beskriver, förklarar, förtydligar och uttrycker tankar och åsikter på ett tydligt och detaljerat sätt.
Använder ett varierat språk dvs. använder nyanser, omformuleringar och synonymer för att både utveckla innehållet och få ett bättre flyt i språket. Beskriver och förklarar samt uttrycker tankar och åsikter i olika situationer. Talar obehindrat om olika ämnesområden och frågeställningar på ett klart och detaljerat sätt.
SAMTALA (kommunicera, formulera)
t.ex. samtal, diskussion, argumentation
 • En
 • En
Samtalar inte, och deltar inte i några muntiga aktiviteter. Pratar annat språk än engelska vid en bedömningssituation.
Deltar i samtal inom olika välbekanta områden och situationer. Ställer och besvarar frågor för att föra samtalet vidare samt inleder även enkla samtal.
Deltar i samtal inom både välbekanta och nya ämnesområden. Inleder samtal om ämnen av personligt intresse eller med anknytning till vardagslivet. Ställer och besvarar frågor, framför åsikter samt diskuterar. Ställer följdfrågor för att bidra till att föra samtalet vidare.
Inleder och deltar i samtal på ett ledigt sätt i olika situationer. Ställer och besvarar frågor och följdfrågor för att föra samtalet vidare. Tar aktiv del i diskussioner genom att förklara och försvara åsikter samt bemöter andras argument.
LÄSA OCH FÖRSTÅ (förstå och tolka)
Läser samt visar förståelse genom att t.ex. reflektera, återge och samtala kring olika slags texter t.ex. berättelser, beskrivningar, instruktioner, samt samtal, diskussion, argumentation Innehåll t.ex. vardagsämnen, händelseförlopp, relationer, etiska frågor, framtidsplaner
 • En
Kan inte läsa och förstå, eller kan inte redogöra för det som man läst.
Läser och förstår innehållet i vardagliga texter inom kända områden. Återberättar huvudinnehållet.
Läser och förstår innehållet av olika typer av texter, även inom okända ämnesområden som är anpassade efter ålder. Återberättar både helhet och detaljer.
Läser och förstår innehållet i olika slags texter. Förstår innehållet även inom områden som ligger utanför egna intressen och erfarenheter. Återger, samt drar slutsatser om innehållet, dvs.”läser mellan raderna”.
SKRIVA SÅ ANDRA FÖRSTÅR (kommunicera, formulera)
Olika slags texter t.ex. berättelser, beskrivningar, instruktioner, samt samtal, diskussion, argumentation Innehåll t.ex. vardagsämnen, händelseförlopp, relationer, etiska frågor, framtidsplaner
 • En
Skriver inte så man förstår.
Använder kända ord/fraser så att mottagaren förstår. Berättar och beskriver kortfattat och på ett enkelt sätt, t.ex om egna upplevelser samt framför egna åsikter. Har förmåga att argumentera för eller emot en viss ståndpunkt.
Uttrycker sig så andra förstår. Använder ordförrådet på ett tydligt, sammanhängande och säkert sätt för att utveckla budskapet genom att beskriva, förklara och förtydliga. Skriver texter av olika slag som anpassas efter mottagare och syfte.
Uttrycker sig så andra förstår genom att skriva sammanhängande texter som både visar på helheten och detaljer. Använder nyanser, omformuleringar, synonymer för att utveckla innehållet och variera språket. Skriver texter av olika slag med en stil som passar tillfället.
ANPASSA SPRÅKET
...efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • En
Anpassar inte språket till mittagaren.
Anpassar språket efter mottagare, syfte och situation för att förbättra och utveckla språket.
Anpassar språket utifrån mottagare, syfte och situation. Gör medvetna val och anpassar på ett lämpligt sätt för att förbättra och utveckla språket.
LÖSA PROBLEM (språkliga strategier)
Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda t.ex. förstår av sammanhanget, ordbok, kroppsspråk, omformulerar sig, använder synonymer, ställer frågor, följdfrågor…
 • En
Löser inte språkliga probelm utan går vidare utan att ha lärt sig av misstagen.
Använder sig av någon form av strategi för att förstå och göra sig förstådd. Använder inte alltid den lämpligaste strategin utifrån situationen.
Använder olika strategier för att förstå och göra sig förstådd. Anpassar dem utifrån situationen och behovet för att lösa språkliga problem som kan uppstå.
Gör medvetna val och använder lämpliga strategier utifrån situationen för att förstå och göra sig förstådd. Använder t.ex. omformuleringar och synonymer för att lösa språkliga problem som kan uppstå.
Hantera språket (i tal och skrift), språklig säkerhet
Finns språkliga fel som förstör, vilket gör att mottagaren har svårt att förstå: t.ex. svenska ord, ordföljd, uttryck och grammatisk struktur.
Finns språkliga fel som stör, vilket ibland gör det svårt för mottagaren att förstå.
Har ett språk som innehåller enstaka fel, men mottagaren förstår sammanhanget
Har ett korrekt språk, så mottagaren förstår utan problem. Har ett språk som i huvudsak följer språkets struktur och uppbyggnad.
Bearbeta, förbättra
Försöker inte förbättra sitt språk.
Bearbetar självständigt språket. Väljer någon form av strategi för att bearbeta det, t.ex. tar hjälp av kompis, lärare, ordbok, omformulering.
Bearbetar medvetet språket för att förbättra och utveckla innehåll och struktur. Utvecklar språket efter återkoppling med hjälp av nya och gamla erfarenheter och kunskaper. Väljer medvetet lämplig strategi för att bearbeta texten.
REFLEKTERA
..över hur det är i andra engelsktalande länder t.ex. traditioner, kulturella företeelser och sammanhang, samt jämföra med t.ex. Sverige och egna erfarenheter
 • En
Reflekterar inte över andra engelsktalande länder, har inga egna åsikter om ämnet och gör inga jämförelser.
Reflekterar kring hur det är att leva i andra engelsktalande länder genom att berätta, samt ger enkla kommentarer till det du läst/sett/hört/upplevt. Visar på egna tankar och åsikter kring ämnet i förhållande till fakta och ger enklare motiveringar till dessa. Gör enkla jämförelser med hur det är i Sverige och utifrån egna erfarenheter.
Reflekterar kring hur det är att leva i andra engelsktalande länder genom att berätta, samt ge kommentarer till det du läst/sett/hört/upplevt. Gör enkla jämförelser utifrån egna åsikter, erfarenheter och faktakunskaper. Beskriver likheter och skillnader, samt drar slutsatser.
Reflekterar kring hur det är att leva i andra engelsktalande länder genom att berätta, samt ge kommentarer till det du läst/sett/hört/upplevt. Beskriver likheter och skillnader, samt gör jämförelser med även andra situationer. Drar slutsatser utifrån både egna och andras kunskaper och erfarenheter och gör jämförelser med svenska förhållanden. Bygger resonemanget på fakta, erfarenheter samt åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: