Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tala, lyssna, samtala SRP 1-3, VT20

Skapad 2020-01-15 10:31 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Denna termin jobbar vi med att lyssna, samtala, berätta, återberätta, ge konstruktiv kritik till en talare samt att resonera och argumentera

Innehåll

Tala, lyssna och samtala

• Muntligt berättande för olika mottagare.

• Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

• Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Berättande texter och sakprosatexter

• Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter. Nyheter, årstider och klimatförändringar tas upp också.

• Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.

• Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

Språkbruk

• Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter

Konkretiserade mål för eleven

Du ska kunna uppfatta innehållet i det du hör och lyssnar

Du ska kunna prata på olika sätt beroende på vem du pratar med dvs. kunna anpassa språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare

Du ska kunna samarbeta när du samtalar

Du ska kunna uttrycka dig tydligt när du diskuterar

Du ska kunna tala inför dina gruppkamrater

Du ska kunna berätta och återberätta

Du ska kunna ge den som talar konstruktiv kritik (om vad den som talar gjorde bra, men du ger även synpunkter på sådant som kan förbättras)

Du ska känna till hur ett tal är uppbyggt (inledning, fakta, synpunkter, avslutning)

Du ska känna till kroppsspråkets och ögonkontaktens betydelse, röstanvändning,uttal, betoning, satsmelodi, uttals betydelse när du talar

Du ska få möjlighet att lyssna på några exempel på duktiga talare

Du ska få välja ett för dig intressant ämne som du ska berätta om, leta upp fakta och vara förberedd att svara på frågor i ämnet

Du ska kunna lyssna aktivt och koncentrerat

 

Matriser

Ml
Modersmål- Uppsalas bedömningsmatris åk 1-3

Syfte:

Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande
Kvalité I
Kvalité II
Kvalité III
Kvalité IV
Språkfärdighet
Hörförståelse
Eleven förstår enkla uttryck som gäller eleven själv, dennes familj och närmaste omgivningen Eleven förstår enkla instruktioner Eleven lyssnar aktivt i samtal till andra och förstår
Eleven förstår enkla berättelser som gäller elevens närmaste miljö och vardagliga sysselsättningar och kan besvara enkla frågor om innehållet
Eleven lyssnar, förstår enkla berättelser och dikter, samt återberättar huvudinnehållet
Eleven lyssnar, förstår åldersanpassade texter och återberättar med vissa detaljer Eleven förstår huvudinnehållet i åldersanpassade TV-program, barnfilmer och ljudfiler
Muntlig interaktion/ produktion
Eleven hälsar, ställer och besvarar enkla frågor Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett enkelt sätt
Eleven berättar enkelt och någorlunda strukturerat om något som har hänt Eleven beskriver enkelt sin familj, sin bostad, sin skolmiljö Eleven deltar aktivt i samtal om välkända ämnen och sysselsättningar
Det finns en viss struktur i berättelsen Eleven beskriver enkelt andra människor, deras upplevelser och erfarenheter Lyssnaren förstår budskapet trots vissa uttals- och grammatiska fel Eleven använder ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter
Det finns en tydlig struktur i berättelsen Eleven anpassar sin berättelse till olika mottagare Eleven samtalar kring olika berättelser och ämnen av direkt intresse och kan anknyta till egna erfarenheter Eleven är medveten om modersmålets ljud, uttal och
Läsförståelse
Eleven urskiljer vissa bokstäver Eleven läser stavelser och enkla ord
Eleven kan alfabetet (med undantag för vissa språk) Eleven läser enstaka ord, enkla uttryck och meningar
Eleven läser enkla texter, t.ex. berättande, beskrivande, poetiska, förklarande Eleven förstår huvudinnehållet och samtalar om det efter egen läsning med hjälp av stödfrågor Eleven skiljer mellan poetiska och berättande texter
Eleven läser med viss flytt och rättar sig själv vid högläsning Eleven känner igen texternas uppbyggnad och kan återberätta efter egen läsning
Skriftlig produktion
Eleven kan sambandet mellan ljud och skrivtecken Eleven kopierar ord
Eleven skriver sitt namn, enkla ord, korta meningar
Eleven skriver enkla texter Eleven förstår vikten av ordföljd, interpunktion och vissa skrivregler
Eleven skriver olika typer av texter, stavnings- och grammatiska fel kan förekomma Eleven använder ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter Eleven känner till vissa skillnader i ordföljd, interpunktion i jämförelse med svenska
Kultur och samhälle
Eleven känner till något av modersmålets sagor, sånger, dikter, lekar, musik Eleven känner till något av traditioner och högtider i området där modersmålet talas
Eleven känner till flera sagor, sånger och dikter Eleven känner till viktiga traditioner och högtider
Eleven kan återberätta något från sagor, sånger och dikter Eleven berättar något om traditioner/högtider i hemmet
Eleven kan några sagor, sånger och dikter Eleven berättar om traditioner och högtider i hemmet och kan jämföra dessa med svenska seder
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: