Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Andra världskriget och efterkrigstiden v. 46- 10

Skapad 2020-01-15 13:09 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
I detta arbetsområde kommer vi att arbeta med tidsperioden 1945-1991, perioden kallas för Efterkrigstiden.
Grundskola 7 – 9 Historia
Vi kommer fortsätta med historien där ni avslutade förra året och ta reda på varför andra världskriget bröt ut. Vad blev konsekvenserna av andra världskriget? Vad kan vi idag lära oss av världskrigens tid? Perioden mellan andra världskrigets slut 1945 och Sovjetunionens sönderfall 1991 brukar kallas för Efterkrigstiden. Under denna period inträffade en rad händelser som påverkade stora delar av världen, t.ex. Koreakriget, Kubakrisen och Vietnamkriget. Relationen mellan USA och Sovjetunionen brukar beskrivas som "Kalla kriget". För att verka för framtida fred uppstod FN och EU. Även medborgarrättsrörelsens bakgrund och framväxt i USA och det svenska folkhemmets och välfärdsstatens framväxt kommer att beröras. Historiska händelser påverkar ofta sådant som sker runt om i världen idag och det är därför viktigt att känna till sin historia för att kunna förstå sin samtid. Av den anledningen kommer vi också att arbeta med hur historia kan användas, det vill säga det som kallas historiebruk samt användandet av historiska källor.

Innehåll

Tidsram v. 46-10

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Din förmåga att kunna redogöra för den aktuella perioden
 • Din förmåga att kritiskt granska, värdera och tolka källor
 • Din förmåga att använda dig av historiska begrepp

Undervisning och arbetsformer

 • Grupparbete
 • Gemensamma genomgångar och diskussioner
 • Arbete med faktatexter
 • Film
 • Seminarium

Bedömning - vad och hur

 • Dina kunskaper om andra andra världskriget och efterkrigstiden 
 • Din förmåga att kunna redogöra för orsaker till och konsekvenser av olika händelserna
 • Din förmåga att kunna redogöra för människors levnadsvillkor 
 • Din förmåga att kunna redogöra för samband mellan olika tidsperioder
 • Din förmåga att använda dig av olika historiska källor och föra ett resonemang kring källornas trovärdighet och relevans
 • Din förmåga att använda dig av begrepp som är relevanta för arbetsområdet

Hur ska det bedömas?

 • Skriftligt prov
 • Läxförhör
 • Muntligt seminarium
 • Skriftlig uppgift i källkritik 
 • Skriftlig uppgift i historiebruk

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Framväxten av det svenska välfärdssamhället.
  Hi  7-9
 • Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya makt förhållanden i världen.
  Hi  7-9
 • FN, nordiskt samarbete och framväxten av Europeiska unionen (EU).
  Hi  7-9
 • Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Matris för historia, 7-9

Kunskapskrav i historia, åk 7-9.

E
C
A
Tidsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
Undersöka utvecklingslinjer
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Använda källmaterial
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: