Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Massmedia, identitet & bildanalys åk 8

Skapad 2020-01-15 13:11 i Torpskolan Lerum
Vi tittar på och pratar om olika bilder som propaganda- nöjes- nyhets- reklambilder och om identitet. Vi kommer att arbeta både på so, svenska och bildlektionerna
Grundskola 8 Samhällskunskap Bild
Vi pratar om och tittar på olika typer av massmediabilder. Uppgiften består av både en enskild del och en grupp del. Enskild uppgift: Ni väljer en valfri bild ur en dagstidning som ni sedan gör en bildanalys på. Tänk på att välja en bild som du reagerar på något sätt av, blir upprörd av osv. Gruppuppgift: gruppen kommer få en bestämd kategori, propaganda, nöje, reklam eller nyhetsbild tilldelad. Gruppen bestämmer redovisningssätt, film eller affisch. Väljer man affisch spelar man in redovisningen.

Innehåll

Introduktion

Bild

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkomunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla, förståelse för att kommunicera med bilder, sin kreativitet och sin bildskapande förmåga.

Vi pratar om och tittar på olika typer av massmedia bilder. Uppgiften består av både en enskild del och en grupp del. Enskild uppgift: Ni väljer en valfri massmedia bild som ni sedan gör en bildanalys på. Viktigt att ni väljer en bild ni kan tycka och tänka om, reagera på. 

Gruppuppgift: gruppen kommer få en bestämd kategori, propaganda, nöje, reklam eller nyhetsbild tilldelad. gruppen bestämmer sedan redovisningssätt, film ( redovisa genom ett nyhetsprogram, talkshow, reklamfilm, propaganda film etc) eller en digital presentation.

Samhällskunskap

Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till globalisering, interkulturella relationer (personer med olika kulturella bakgrunder) och hållbar samhällsutveckling. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i en komplex värld.

Genom undervisningen i ämnet ska eleven lära sig att reflektera över hur invdivider och samhällen formas, förändras och samverkar och analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.

Begrepp som dyker upp i arbetsområdet:

 • Identitet
 • Egenskaper
 • Karaktär
 • Personlighet
 • Värdering
 • Åsikt
 • Etnicitet
 • Tillhörighet
 • Social bakgrund
 • Kultur
 • Kön
 • Genus
 • Självkänsla
 • Självförtroende
 
 
 

Bildanalys

Enskild uppgift

Bildanalysen ska lämnas in på google drive.

Texten ska skrivas som en löpande text, alltså inte som svar på frågor. Alla dina ställningstaganden ska motiveras, det räcker inte med att svara med några ord. Tänk på vad, varför och hur. Det var ju det där med utvecklade resonemang...

 • Vad ser du på bilden? Beskriv den och utveckla ditt svar. I förgrunden ser jag......
 • Hur är bilden uppbyggd? (Vilka färger dominerar, ljus, finns det djup i bilden, hur är motivet placerat, är det en helbild (hela personen syns), halvbild eller närbild.
 • Har fotografen använt något speciellt perspektiv och varför tror du isåfall att han använt det, fågel-, grod- eller  värdeperspektiv ( då man låter något eller någon få mer fokus i bilden) 
 • Syftet. Vad tror du fotografen vill säga med bilden? Försöker fotografen påverka dig? Hur då? (t. ex väcka medkänsla, sensation, verka avskräckande, lockande, humoristisk)
 • Vilken kategori av bild tror du det är (propaganda, reklam, nyhets, nöje) varför? 
 •  Hur påverkas du av bilden? (Kliv in i bilden, vad hör du? Vilka känslor får du av den ? Varför?)
 • Resonera om hur bilden kan påverka identiteten för en individ?
 • Resonera om hur bilden kan påverka identiteten för grupper (Kan delas in efter t.ex. kön, etnicitet, sexuell läggning, ålder, bostadsort, intressen eller något annan kategorisering)?

Grupparbete:

 • Ni kommer att få en kategori tilldelat er grupp, nöjes, reklam, propaganda eller nyhetsbilden
• Ni ska beskriva och förklara den tilldelade kategorin
• Diskutera och ta reda på fakta, Skriv ner vad gruppen kommer fram till. Hela gruppen ska kunna redovisa.
• I er redovisning ska ni även ha med; Vad finns det för regler för att få använda andras bilder? Vilka rättigheter och skyldigheter har man som användare och sändare?
• Redovisningsform: Ni får välja om ni vill göra en kort film eller en digital presentation om den kategori ni fått. 

                                                                                                  

 

Uppgifter

 • bildanalys

Matriser

Sh Bl
Massmedia, bildanalys åk 8

Bild

Bedömningen avser förmågan att:
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner
Förstå vad som ger en bilder dess mening. Här behövs även kunskap om tex konst, design, arkitektur, film, serier, reklam. Förstå och använda olika bildbegrepp
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och före- teelser i omvärlden.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.

Samhällskunskap

Strukturer samband
Undersöker hur mediala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Undersöker hur mediala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Undersöker hur mediala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Påverkan samband
För enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
För relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation
För välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation

Svenska

Skriva
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Tolka/analysera
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande och budskap som kan "läsas mellan raderna" (jo man kan göra det med bilder också.)
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som läses mellan raderna eller är dolda. Eleven kopplar resonemanget till tid, upphovsman och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: